BÀI THU HOẠCH PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

     
tài liệu bài thu hoạch bài thu hoạch chống cháy trị cháy mẫu bài bác thu hoạch chống cháy chữa trị cháy 2018 bài xích thu hoạch tập huấn phòng cháy chữa cháy


Bạn đang xem: Bài thu hoạch phòng cháy chữa cháy

*
pdf

76 mẹo trong Windows - Ebook


*
doc

Trồng rau thủy canh ở mái ấm gia đình
Xem thêm: Học Vẽ Cho Người Mới Bắt Đầu, Lớp Học Vẽ Cơ Bản Cho Người Lớn

*
pdf

Robot
Xem thêm: Đại Học Duy Tân Công Bố Điểm Chuẩn Đại Học Duy Tân 2018, Điểm Chuẩn Đại Học Duy Tân 2018

Nội dung

VnDoc - tải tài liệu, văn phiên bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíim yên ổn i2 Ҥii㤵䁦oҤҤҤ耀䁰mn:……………………………………………………………………………………………Năm sinh: …………………..i tnh: ………………………….n R:……………………………………………………………………….nh hR hRo ho yên nh nh hR hRo mimi n n o no n o n h on. Nh hR hRo  nh ohs nhh㌳ h oho n n㌳nnhi isin i m ihh ohn i晦䁚inhR m nhnh ht hinh o �R RNoim ioҤâ 䁰:a. Đ ề ka toàề oòcoá䁦 à coữa coá䁦 đốớ cơ sởTheo Điều 7 của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP lao lý điều kiện an toàn về phòng cháy và chữacháy so với cơ sở như sau:1. Cửa hàng có gian nguy về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định nàyphải đảm bảo các điều kiện bình an về chống cháy và trị cháy sau đây:) ó o Rnh, n i o, i n ấm, i n o, s ồ hoặ i n hỉ ẫnh o, ho n n phù hợp i ặ i mtnh hấ hon Rs .) ó)㌳n n ồno Rnhph n ônhh n i n, h n sé , h n ĩnh i n; hi, n ồn nhi ph i o m n o n phòn) ó o  nh ỹ h ậ n o no nh, R h ㌳.h o h, nhi m ㌳ phònphòn) ó ựợn phòn h ohh ohh oổ hh ờn ự sẵn s nie) ó ph n n hn hR Rnh n o.h o, hoh) ó h h n i o hôn , ấp nh o, n ăn h o, ph n i n phònn n Rh oh oh o onR s ㌳n i n, sinhh ohh o.hh o phù hợps , h o n n nhhh o p n oợhphònấp ó hẩmo n phhs ., sinh nhi ; ii iợ h ấnầ hh osi n s n x ấ , inho n n hi p. ㌳ phònh o i h .oheoo Rnhi, hôn in i nph㌳ ㌳ hh o, h h no h o,h ohh o h , ph n i nn ời phù hợp i VnDoc - sở hữu tài liệu, văn phiên bản pháp luật, biểu chủng loại miễn phítnh hấ , ặ i m Rh ẩn ỹ h ậphònh) ó ănphòn h ohsh oomhsợn , hấ ợnhoh o hoặ heo o Rnh R Bn phù hợpôn n.i ih ẩn,on hẩm o , i m  n hi m hphòn h ohh o Rn nh sh o i i ôn  nh o Rnh i h㌳ ㌳ In h nh èm heo N hR Rnh n o.i) ó hồ sn ý, heo õi hon phònh ohh o heoo Rnh R Bônn..s hi nn ýphòn h ohh o o Rnh i h㌳ ㌳ I n h nh èmheo N hR Rnh n o nh n hôn ph is n o hi mh o, nổ ph i o m ii n n o nphòn h ohh o heo o Rnh i Kho ni n o tương xứng i o mô, tnh hấ hon Rs ó tương xứng i ih ẩn, o h ẩn ỹ h ậphòn h ohh o.3. Ihự hi ni n n o no  on s.Đề ka toàphòn h o nh hoề oòhh on .o Rnh i Kho ncoá䁦 à coữa coá䁦 đốớ oộin o ph ia đì o.. N i n nấ , n i hờ ún , n i ó s ㌳n n ồn, n ồn nhi , hiR sinhh h n i n, hi R s ㌳n i n ph i o m n o n phòn h ohh o.. T i s n, ậphòn h oh3. ó phn, hấ h o ph ih o.i n hợt, sắp đến x p,onh o phù hợpi ặi m honi o i n ph iônn hR n hi m úợ ổ hsi㌳n, sinh nhi ,úno Rnh n o ni n R ừn hinh.* Liên hệ bản thân:+ B n h n ôiR nh n.ập+ Th m mợ s ồ,x ấm+ Th ờn x o n+ Bồih sắp x pỡnồmhấp h nhi i ph p t h ự ho B ,ih ho h㤵ó hinhấ n nho n  o nônn o n thành phố hà nội ionn R. Tonó ho ho n x o  .B,phòn h ohh ooầo n; hự hi n nhi m ㌳ phòn h ohihonh oh o onon, shh o. nh s㌳n hấn R ph i.i㌳ h o.phòn h ohhh o heo h+ Th ờn x o n m hi , h㤵 ập ph p ậi n hphòn h ohi  h nhi m R m nh; on, s ㌳n h nh h oph n i n phòn h o㌳nph n i n phòn h ohh o hợ  n R.+ B o m n o n phòn h ohiR, ㌳n ㌳ sinh, sinh nhihi só , i ph m o Rnh n o n phòno Rnh, N , h㤵 sinh.h o n môn n hi p ㌳ honh nập hph p ậnnh n ũn nh ập h mh ó ho h㤵h n h+ hấp h nh o Rnh, n i oh o R n ời hoặn ó hẩm h, nhi m ㌳ ợ i o.o,h o on ph mhh o hôn㌳n n ồn, n ồn nhi ,h o; Rp hời hắ ph㌳ VnDoc - download tài liệu, văn phiên bản pháp luật, biểu chủng loại miễn phí+ Th mphòn , i phònóp ý, i n n hRi n ph p+ N nạp năng lượng hặn n oh ohh o.phòniҤâihon phòn h ohh o n iú, n i m i ; h m ii nh ohh o s hoặi phòn h ohh o h o n n nh heo o Rnh;i htnh o n R ph n n iú, i n ời n ần, ổ h n i m io m n o n phòn h ohh o.+ B o h ohh o hoựi p. Phsinh h onh n h nh i, i ph mo Rnh n o nhh o Rp hời hi ph hi n hấo h o; hấp h nh n hi m nh h on phòn h ohh o h .nh m:a. Ҥáco sì o ột coữa coá䁦 oRo.䁰. Đố ớ oạ xáco ta䁦:h o n nh i ẩn R i m h o.Lắ xói ần nnho i ht ẩo h ni( 晦䁚).iậ h hRm ẹp h .h㤵n ầ h n ió h n o ph n o.inhho nh 4 – ,5 m ỳ o i nh.Bóp nhh o ph n  .Khi ht o h i n i ầno ph niập ắ ho n o n m h o.. Đố ớ ì o xe đẩ䁦:ẩo xe n h ó hỏ ho n, éo òi  o ẫn , h n ăn uống ph no.iậ h n o n ( ẹp h ), éo n htnh  n mi nnh ôn ói mặ ấ .ầm hặ ăn uống ph n h㤵n h ận hiióóp ò,sẽ ợ ph n  .Chú ý㤵 h n ẫn, cầm cố ỹ tnh năn㌳n R ừn o i nht ậpm h o hophù hợp.Khi ph n ph i nầ h n ió ( h o n o i); n ầno ( h o on ).Khi ph n ph i ắ hẳn m i n ừn ph n.Khi ậpm h o hấ ỏn ph i ph n o phR n mặ h o,  nh ph n x㌳ ự i px n hấ ỏnphòn hún ắn  n o i, h o o h n.Khi ph n ỳ ho ừnm h oợn ht ẩo òn i onnh m h㤵n R t,ho nh n ph n ho phù hợp.B nh hh o Rs ㌳n ần i n  nh nhầm ẫn.Khi ph n inhh hẳnn .. Ҥáco sì o ko coữa coá䁦 Ҥ2 :Khi x o  h o, x h nh hi hi0,5m òn o i mh ohó� i phường ận m h o, mo ầm o ph n thành phố hà nội nh. Khi mn nh, o ó sự h nh hnops ấ, VnDoc - download tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu mã miễn phí� ỏn onnh ho  n o ih h n n ặno ph n h o n h nh n nho h nht, nh i 790 . Khi ph n o m h o � ó㌳nm oRn nồnh n hợp h i ht h o,ồn hời m nh ùn h o ẫn i i yên h o.Chú ý:㤵 h n ẫn, thế ỹ tnh năn㌳n R ừn o i nht ậpm h o hophù hợp.Khi ph n ph i ắ hẳn m i n ừn ph nKhi ậpm h o hấ ỏn ph i ph n phR n mặ h o,  nh ph n x㌳ x n hấ ỏn .Khi ph n ỳ ho ừnm h o m h㤵n R t, ho nh n ph n ho phù hợp.Khôn n n s ㌳nnhậpm h o n o i ời. Nùn , hi ph n ph i h㤵n ầh n ió.phòn ỏn nh. Hỉ ợ ầm o phần nhự , o s  n òio ph n.Thi ph n phòn in, ph i o ho m㤵i n ời  h hỏi phòn , ph i ự ù i ho shi ph n.c.䁦 tUì o cBước 1: B nh ĩnh x– lúc icoữacoá䁦:ý hi ó h o nổ (h o ần x– Nh nh hónRnh nh nh i m x o i i ph p– ần h ự ợiBước 2: B o n ằn nh n– ô ho n m㤵i n– ThônoBước 3: Lập– ắ ầ–N ắ– Nhi n iậ .Bước 4: B o nhoặ i n ho iBước 5: S– B nh––Nh o h nm㤵i nh o.ời i nh :o  o n h nh.o h o...i n o n h ự R h oi n n o hi ó h..ùnphhn hR h h n㌳no ó ựờnn, hRo ùn㌳nh oo ho nh .nh nh 㤵nn ắoomph ihần m.h nh nh nhấời hôn– thừa nhận nú h ônn 㤵n nhấ ).nm i n, Rn , ănoò coá䁦 coữa coá䁦 (h n o nh nh nhấ ó hi n hh o,h o,㌳ nhnh h) ằnh o ó sẵn ần nhấh o ht � ,h i nnh hắi nh 㤵i nh n o4 ừ i n ho i iập h oh o 晦o m....(  nh ùn nhi hấ h oầ , xăn ...o i ó ỷ 㤵n vơi h n n)Rn VnDoc - tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu chủng loại miễn phí– T ờn đúng theo ặo m h o.ph nnh n nBước 6:ời R n n, nh n nBước 7: Di h o nh h n㌳ ph n nnhohấợTmhônBó hihói 㤵h o nợ :Tmi ho s n phòno ho moi nời4;i5;3 hoặ no phòn , ấo èmhoặphòn , ần i m  nhi.hônht nónó hDùnần o, hăn rún nKhônẫn  n onTmo yên hoặiRo.h ; i h o nn ôn ,sổ..ời h niᆚKhi ho n n ph i i h o n nh thành phố hà nội ời hự hi n heo, s ㌳n ầ h nKhóim h o.nh h nh.㤵i i n ho i heo sKhi mphònéo òiễ h o n i n o ni ho n n sẵn ó heo èn hỉ ẫn hoặ n he hônNh nh nh hón䁦 tUì o tooát ạ :B nh ĩnh s o xénănời ó h năni s n h n hó– T o ho n.ó ò coữa coá䁦i nhôno R tnhún nnho tn he h .hi m . Lúc m n n  nh nựờnhôn sR n n.ời s n mầnsổ. H i ấn ỉnh㌳n ầ h n m o.hn   s㌳ hó n n, ần ph i ò úi, om hom sho nn ầ , nnnnẫn ho m㤵iấ.ời hi ho n n.ần o, ầm i ờn , ồn ắm.o, ấm èm,phti. .hoặần oi㌳ xnấ.T oi hôn nh o, ừ hi ó………., n o …. H n …. Năm 0…àờin h m h o h m: h ps:n o . Omi h ho hà to ooạco