BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN BẰNG TIẾNG ANH

     

Hôm nay, ngày.../.../20..., tại................................................................................ Chúng tôi gồm:

Today, date.../.../20..., at adress........................................................................... , we including:

Người bàn giao:............................ Bộ phận:............................... MSNV:.....................................................

Bạn đang xem: Biên bản bàn giao tài sản bằng tiếng anh

Hander:.......................................... Position:............................... Employee number:......................................

Người nhấn bàn giao:................... Cỗ phận:............................... MSNV:.....................................................

Xem thêm: Cách Tìm Video Trên Facebook Nhanh Nhất, Hướng Dẫn Cách Xem Lại Video Đã Xem Trên Facebook

Recipients dilivered:.................... Position:............................... Employee number:.........................................

Lý do bàn giao/The reason for handing over:...............................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Cùng chuyển giao tài sản, mức sử dụng với nội dung như sau:

Together handover assets, equipments with the following content:

STT/

NO

Mã tài sản, công cụ/

Code Assets, Equipments

Tên tài sản, công cụ/

Assets, Equipment name

Đơn vị/

Unit

Số lượng/

Amount

Tình trạng/

State

Người bàn giao khẳng định rằng toàn cục các tài sản, chế độ đã được bàn giao đầy đủ. Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi mặt giữ một bản./.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đọc Số Điện Thoại Bằng Tiếng Anh Cần Phải Biết

The hander assures that all of the assets, equipments have been delivered in full. The minutes are made in 03 copies, each tiệc ngọt keeps one copy./.