BIÊN BẢN BÌNH XÉT THI ĐUA KHEN THƯỞNG

     

Biên bản họp bình xét thi đua thời điểm cuối năm học 2021 - 2022 là biểu chủng loại được lập ra nhằm mục đích ghi chép, đánh giá, kết quả đánh giá về thi đua trong thời hạn học của giáo viên.

Bạn đang xem: Biên bản bình xét thi đua khen thưởng

Biên phiên bản họp bình xét thi đua thời điểm cuối năm gồm 6 mẫu, giúp thầy cô tham khảo để mau lẹ lập biên bạn dạng cho buổi bình xét thi đua cuối năm. Câu chữ trong mẫu biên bạn dạng bình xét thi đua thời điểm cuối năm cần trình bày các tin tức cơ phiên bản như: thời gian, địa điểm diễn ra cuộc họp, các thành phần tham dự, công ty trì cùng thư ký kết cuộc họp. Các nội dung bao gồm cần đánh giá trong biên bản họp bình xét thi đua thời điểm cuối năm học 2021 - 2022 bắt buộc trình bày ví dụ theo từng ý để từ đó gửi ra tác dụng bình xét, xếp loại tương ứng. Bên cạnh đó quý thầy cô đọc thêm phiếu đánh giá chuẩn chỉnh nghề nghiệp gia sư Tiểu học. Vậy sau đây là 6 mẫu mã biên bạn dạng bình xét thi đua cuối năm, mời quý thầy cô cùng theo dõi trên đây.


Biên bản họp bình xét thi đua cuối năm học 2021 - 2022


Mẫu biên bản họp bình xét danh hiệu thi đua cùng khen thưởng - chủng loại 1


TRƯỜNG ..............

HỘI ĐỒNG THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc

......, ngày..... Mon ...... Năm......

(MẪU) BIÊN BẢN HỌPBÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG

Năm học tập ............

Đơn vị:............................................................................................

Thời gian họp: Vào hồi........ Giờ,..........ngày .......tháng .....năm ....

Địa điểm: .............................................................................................

1. Thành phần họp:

Tổng số:........có mặt:.........;Vắng mặt:..........(Ghi rõ họ, tên, nguyên nhân người vắng mặt) ………………………………………………….………..……. …………………….

………………………………………………….………..……. …………………….

Chủ trì cuộc họp:…………………………..…………………. …………………….

Thư ký:……………….………………………………………. …………………….

III. Nội dung:

Đơn vị tổ chức triển khai họp cửa hàng triệt cùng triển khai thực hiện công tác bình xét thương hiệu TĐ, KT năm học .......... Theo hướng dẫn số:......./HD-ĐHSPTDTTHN, ngày .......... Của Trường.

Đơn vị triển khai tổ chức bình xét danh hiệu thi đua cho cá nhân theo trình tự sau:

- Từng viên chức, tín đồ lao động trình bầy bản từ bỏ kiểm điểm (theo mẫu: nội dung đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua ..........);

- Tập thể đơn vị chức năng nhận xét, góp ý kiến, vấp ngã sung bản tự đánh giá của từng cá nhân trong đơn vị chức năng (Nêu rõ: những ưu điểm; nhược điểm, tồn tại yêu cầu khắc phục);

- Trưởng đơn vị kết luận: Tổng phù hợp những chủ kiến nhận xét về tác dụng công tác, những mặt ưu, khuyết điểm của từng cá nhân vào biên bản, kế tiếp ghi trực chào đón xét vào phiếu tiến công giá, bình xét danh hiệu thi đua của cá nhân.;

Căn cứ nội dung, tiêu chuẩn chỉnh thi đua, đơn vị chức năng đã triển khai họp kiểm điểm và bỏ thăm bình xét thương hiệu thi đua mang đến các cá nhân của đơn vị chức năng năm học ...........

Chú ý:

- Lần 1: vứt phiếu thai những cá nhân đạt danh hiệu “Lao hễ tiên tiến”

- Lần 2: vứt phiếu thai những cá thể đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” (Theo tỉ trọng quy định)

a) công dụng bình xét thương hiệu thi đua như sau:

- danh hiệu cá nhân:

+ Đạt thương hiệu “Lao đụng tiên tiến”có: …….… người.

+ Đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” có: ……người. (Có danh sách kèm theo)

+ ko đạt có: ………………..…….………….người.

+ không bình xét có: ……………………..….. Người

- thương hiệu tập thể:

+ Đạt thương hiệu Tập thể lao động……………..……………………………………………

b) Đề nghị khen thưởng:

Căn cứ các thành tích của viên chức; căn cứ tiêu chuẩn chỉnh khen thưởng quy định, tập thể đơn vị nhất trí đề nghị Hiệu trưởng tặng kèm giấy khen cho:………………..người (Có danh sách kèm theo)

Cuộc họp chấm dứt vào hồi…. Giờ cùng ngày. 100% các thành viên dự họp đang nhất trí thông qua.

THƯ KÝ(Ký và ghi rõ chúng ta tên)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)


TRƯỜNG TIỂU HỌC ...................

TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI ..............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc----------------

....., ngày ……. tháng…… năm 20……

BIÊN BẢN HỌP XÉT THI ĐUA

TỔ KHỐI .........

NĂM HỌC 20… - 20…

Thời gian: ……. Giờ đồng hồ ……, ngày ……. Tháng ….. Năm 20….

Địa điểm: ngôi trường Tiểu học ...................

Chủ trì: …………………………………………- chức vụ:………….……….

Thư kí: ………………………………………….- chức vụ:………………….

Cùng các thành viên trong tổ:…………………………………………………….

Nội dung: Họp xét thi đua Tổ Khối 4, 5 Năm học tập 20......- 20......

I. Cá nhân tự nhấn xét, xếp nhiều loại - Tổ thừa nhận xét, góp ý, xếp loại:

1. Đ/c:………………………………………………………………………………

Ưu điểm: ………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Tự xếp loại:……………………………. Tổ xếp loại: …………………………

2. Đ/c:………………………………………………………………………………

Ưu điểm: ………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Tự xếp loại:……………………………. Tổ xếp loại: …………………………

3. Đ/c:………………………………………………………………………………

Ưu điểm: ………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Tự xếp loại:……………………………. Tổ xếp loại: …………………………

4. Đ/c:………………………………………………………………………………

Ưu điểm: ………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Tự xếp loại:……………………………. Tổ xếp loại: …………………………

5. Đ/c:………………………………………………………………………………

Ưu điểm: ………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Tự xếp loại:……………………………. Tổ xếp loại: …………………………

6. Đ/c:………………………………………………………………………………

Ưu điểm: ………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….

Tự xếp loại:……………………………. Tổ xếp loại: …………………………...

7. Đ/c:………………………………………………………………………………..

Ưu điểm: ………………………………………………………………………........

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm: …………………………………………………………………….......

………………………………………………………………………………………….

Tự xếp loại:……………………………. Tổ xếp loại: …………………………....

8. Đ/c:………………………………………………………………………………..

Ưu điểm: ……………………………………………………………………….......

……………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………….

Khuyết điểm: …………………………………………………………………….....

II. Tác dụng bình xét thi đua cuối năm:

TTHọ với tênCá nhân trường đoản cú xếp loạiTổ xếp loại

Biên bạn dạng kết thúc vào lúc ……. Giờ đồng hồ …… phút thuộc ngày. Biên bản được thông qua trước cuộc họp và những thành viên tốt nhất trí……….%.

THƯ KÝ(Ký cùng ghi rõ bọn họ tên)

TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký cùng ghi rõ họ tên)


PHÒNG GD&ĐT............TRƯỜNG ..........

Xem thêm: Cách Phá Mật Khẩu Wifi Master, 6 Cách Mở Khóa Mật Khẩu Wifi Xài Free Đơn Giản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc-------------

.........., ngày ......tháng .......năm .....

.

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUANăm học............

Vào hồi .........ngày........, tại văn phòng công sở trường..........tổ chức hội nghị họp hội đồng sư phạm đơn vị trường để bình xét, xếp các loại thi đua thời điểm cuối năm học........

1. Thành phần bao gồm có:

Chủ toạ: Đ/c .......... - Hiệu trưởng.Thư ký: Đ/c .......... - GVPT siêng môn.Toàn thể cán bộ GV - NV trong đơn vị trường - có mặt.......(vắng mặt: ....... đ/c - gồm lý do)

2. Nội dung:

Tổ chức bình xét thi đua mang đến các cá thể và đơn vị trường, năm học..............Tổ chức lấy chủ kiến nhận xét của những thành viên vào hội nghị.

III. Diễn biến:

Đ/c ........... - Hiệu trưởng thông qua các tiêu chuẩn thi đua trong planer thi đua khen thưởng ở trong nhà trường đã XD từ đầu xuân năm mới học của cá thể và đơn vị trường để toàn bộ CB - GV - NV nạm được.Lấy chủ ý phát biểu của các cá thể bình xét thi đua mang lại từng cá nhân CB,GV,NV toàn trường.Phát phiếu tin tưởng cho CB, GV, NV nhằm bình bầu những danh hiệu thi đua cho các cá nhân và bọn nhà trường.

* list CB, GV, NV đạt LĐTT tất cả ......đ/c (Có danh sách kèm theo).

* Danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở: tất cả ....đ/c

Căn cứ vào tình trạng thực tế ở trong nhà trường có được trong năm học, hội đồng CB - GV - NV trong đơn vị trường đã tiến hành bỏ phiếu tin tưởng cho các cá thể đề nghị xét tặng kèm danh hiệu thi đua cấp đại lý năm học tập .......và thu được tác dụng sau:

TTHọ và tênTổng số phiếuTỉ lệ %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Căn cứ vào KQ đem phiếu tin tưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu LĐTT và thương hiệu CSTĐ cấp cơ sở. Hội đồng thi đua khen thưởng của trường tuyệt nhất trí đề xuất cấp bên trên xét lưu ý và xếp nhiều loại ........ đ/c mang tên trong danh sách kèm theo đạt danh hiệu LĐTT cấp cửa hàng và đề xuất công nhận danh hiệu CSTĐ cấp các đại lý năm học.......... Mang đến ......đ/c mang tên sau:

Đ/c ...........Đ/c ..........Đ/c ...........Đ/c.........................

* Hội đồng công ty trường độc nhất trí ý kiến đề xuất Hội đồng thi đua cung cấp trên xét chuyên chú và công nhận danh hiệu: “Tập thể lao động tiên tiến”.

Biên bản được thống độc nhất và thông qua trước toàn thể hội đồng công ty trường và không một ai có ý kiến gì khác. Cuộc họp ngừng vào hồi 17h00 phút cùng ngày./.

CHỦ TOẠ HỘI NGHỊTHƯ KÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc-----------o0o-----------

BIÊN BẢN HỌP BÌNH XÉT THI ĐUA CUỐI NĂM HỌC 20…..-20…...TỔ KHỐI ........…

Thời gian: .....................… giờ …, ngày … mon … năm 20…

Địa điểm: ………….................................................………………………………

Thành phần: Tổ khối .............................................… (..../.. Bè bạn - vắng vẻ ...)

Chủ trì: ………………….................................................………………………….

Thư kí: ………………………….....................................................…………………..

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I/ Đánh giá hoạt động vui chơi của khối thời điểm cuối năm học: 20...…-20…....

1/ tư tưởng-chính trị.

- những thành viên trong tổ gồm lập trường, bốn tưởng vững vàng.

- tích cực và lành mạnh hưởng ứng việc tổ chức triển khai kỉ niệm các dịp nghỉ lễ hội lớn.

- tham gia tuyên truyền mang đến các phong trào thi đua của ngành, của địa phương.

- lành mạnh và tích cực hưởng ứng các cuộc vận động lớn do ngành phân phát động.

- Tham gia lành mạnh và tích cực các hoạt động văn nghệ, thể thao bởi vì ngành tổ chức.

- những thành viên trong tổ có lòng tin học hỏi với tự học cao.

2/ siêng môn.

- Thực hiện tráng lệ và trang nghiêm quy chế trình độ của ngành; soạn giảng nghiêm túc, đúng chương trình thời khóa biểu. Giáo án bổ sung cập nhật (GDKNS-SDNLTK) đạt yêu mong , theo yêu thương cầu chung của Bộ giáo dục và đào tạo - Đào tạo.

- Làm xuất sắc công tác dự giờ, thăm lớp, góp ý xây dựng phương pháp cho đồng nghiệp.

- tổ chức thao giảng 3h ( ba đ/c -mỗi bạn hữu 1 máu ), thi giáo viên tốt mỗi bạn hữu 2 giờ hầu như đạt một số loại Tốt.

- hồ sơ đạt loại tốt 5/5 bộ; hồ sơ soạn sử dụng máy tính, trình bày sạch đẹp, cụ thể và khoa học.

- tiếp tục sử dụng có kết quả bộ vật dụng dùng, thiết bị dạy học vày Bộ giáo dục - Đào tạo cấp.

- Nhiều bằng hữu có sáng kiến kinh nghiệm hay, thiết thực. Trong năm học 20...-20... Tổ bao gồm .... ý tưởng sáng tạo xếp một số loại A với được chọn tham dự cuộc thi cấp Huyện, và năm học 20…-20… cả bốn ý tưởng sáng tạo đều đạt kết quả. Bốn GV dự thi kiến thức sư phạm đạt cha và vẫn dự giờ nhì tiết dạy dỗ của tía giáo viên đã chờ công dụng .

- Tổ chức xuất sắc việc rèn chữ viết cho HS, gồm tham gia thi vòng trường.

- Coi thi và chấm thi nghiêm túc, làm báo cáo kịp thời, thiết yếu xác.

3/ Các vận động khác:

- Thực hiện giỏi quy định về ngày công, giờ công.

- Thực hiện tráng lệ quy định về đồng phục của nhà trường.

- Tham gia lành mạnh và tích cực và có tác dụng các hoạt động, phong trào văn nghệ, thể thao vì ngành tổ chức.

- Làm xuất sắc công tác nhà nhiệm lớp

- Làm giỏi công tác thôn hội hóa giáo dục đào tạo và phổ biến giáo dục.

* Tồn tại: nề nếp sinh hoạt, thể dục, dọn dẹp và sắp xếp của một vài lớp chưa thật tốt.

II/ hiệu quả bình xét thi đua cuối năm:

Dựa vào thang điểm được trải qua trong “Quy chế nội bộ” tại hội nghị CNVC, hiệu quả xếp loại thi đua của những thành viên vào tổ như sau:

TTHọ TênXếp LoạiCông Đoàn

Thư kí có trải qua biên bản cuộc họp.

Cuộc họp ngừng lúc ....…h…..... Thuộc ngày.

Thư kí(Ký và ghi rõ chúng ta tên)

.........ngày ....tháng.......năm..........

Chủ tọa(Ký cùng ghi rõ họ tên)

 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc--------------

BIÊN BẢN HỌP XÉT THI ĐUAHỌC KỲ II NĂM HỌC.......

Hôm nay vào mức 08 giờ 30 phút, ngày..... Tháng.... Năm....... Tại văn phòng và công sở trường Tiểu học ........

Thành phàn tham gia :

1........................... - Hiệu trưởng - chủ toạ

2........................... - Phó hiệu trưởng

3. ........................... - chủ tịch công đoàn

4............................ - Tổng phụ trách đội

5........................... - túng thư bỏ ra đoàn

6........................... - Tổ trưởng khối 4,5 - Thư ký

7........................... - Tổ trưởng khối 1,2,3

8........................... - trưởng ban thanh tra

Nội dung: Họp Hội đồng thi đua trường xét thi đua học kỳ II. Năm học..........

1. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: ân cần công tác,HSSS đầy đủ,soạn giảng tất cả chất lượng bảo đảm an toàn ngày công giờ công tham gia tốt các phong trào và quá trình mà cấp trên giao phó. Xong tốt công tác làm việc chủ nhiệm. Đoàn kết công tác nội bộ. Unique học tập của lớp đạt các kết quả cao.

Khuyết điểm: Có nhiều lúc chưa thật mạnh dạn trong các buổi họp

Xếp loại: Đạt lao đụng tiên tiến

2. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: hoàn thành tốt trọng trách được giao.Nhiệt tình trong giảng dạy, đảm bảo an toàn ngày công, giờ công. Gương mẫu, đón đầu trong các hoạt động của nhà trường cũng giống như công tác công đoàn. Làm giỏi công tác chủ nhiệm, yêu nghề, quí trẻ.

Khuyết điểm: planer sinh hoạt công đoàn một số hoạt động chưa được phong phú. Ghê nghiệm chỉ đạo phát động phong trào thi đua còn hạn chế.Khắc phục được sút tỷ lệ học sinh yếu.

Xếp loại: Đạt lao động tiên tiến

3. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: niềm nở công tác, bảo vệ HSSS, đảm bảo ngày công tham gia tốt các trào lưu nhà trường và các bước được giao. Đoàn kết với các bạn em.

Khuyết điểm: Có đôi lúc chưa thật mạnh dạn trong phê và tự phê

Xếp loại: Đạt lao động tiên tiến

4. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: kết thúc tốt trách nhiệm được giao. Đối với công tác đào tạo và giảng dạy nhiệt tình, bảo đảm HSSS ,đảm bảo ngày công, giờ công. Niềm tin đoàn kết cao. Nhiệt tình trong huấn luyện và đào tạo và tham gia tốt các hoạt động.

Khuyết điểm: Có thỉnh thoảng dùng khẩu ca chưa thật gần gụi với học sinh

Xếp loại: Đạt lao rượu cồn tiên tiến

5. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: Đối với công tác làm việc giảng dạy: nhiệt tình, lên lớp bảo đảm HSSS, soạn giảng tất cả chất lượng, đảm bảo an toàn ngày công, tiếng công. Tham gia thân thiện các trào lưu nhà ngôi trường phân công.

Khuyết điểm: Có thỉnh thoảng chưa thật mạnh dạn góp ý mang lại đồng nghiệp

Xếp loại: Đạt lao rượu cồn tiên tiến

6. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: Đảm bảo ngày công, giờ công bảo vệ HSSS, soạn giảng đầy đủ. Thân yêu trong giảng dạy, tham gia xuất sắc các phong trào

Khuyết điểm: còn ngại khó khăn khi dự giờ.

Xếp loại: Đạt lao đụng tiên tiến

7. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: thân thương công tác,hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao bảo vệ ngày công, giờ đồng hồ công. HSSS đầy đủ. Đối với công tác làm việc tổ trưởng khối bài bản rõ ràng, sinh hoạt tổ khối đầy đủ. Đoàn kết nội bộ.

Khuyết điểm: Có nhiều lúc chưa thật bạo dạn góp ý đến đồng nghiệp, hồ sơ tổ trình độ chuyên môn nội dung chưa phong phú.

Xếp loại: Đạt lao cồn tiên tiến

8. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: ân cần công tác, xong tốt trách nhiệm được giao bảo vệ ngày công đảm bảo HSSS, soạn giảng đầy đủ, cấu kết tốt. được bố trí theo hướng phấn đấu tốt.

Khuyết điểm: kinh nghiệm tay nghề trong giảng dạy còn hạn chế.

Xếp loại: Đạt lao đụng tiên tiến.

9. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: Trong công tác giảng dạy đồng chí nhiệt tình,lên lớp bao gồm đủ HSSS soạn giảng tất cả chất lượng đảm bảo an toàn ngày công giờ công.Đối với công tác làm việc được giao luôn xong tốt .Có hướng phấn đấu tốt, tham gia xuất sắc các phong trào. Ngừng tốt việc thống trị lao hễ toàn trường.

Khuyết điểm: Kế hoạch tổ chức lao hễ còn thông thường chung

Xếp loại: Đạt lao cồn tiên tiến.

10. ........................... (lớp: .....):

Ưu điểm: Năng nổ thân mật trong công tác, tham gia tốt các hoạt động nhà trường. Đảm bảo thời hạn công tác. Biên soạn giảng chấm chữa đúng quy chế chuyên môn. HSSS đầy đủ chất lượng tốt, phấn chấn hòa nhã cùng với đồng nghiệp. Gần gụi thương yêu học sinh.

Xếp loại: Đạt lao động tiên tiến

Biên bạn dạng kết thúc vào thời gian 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên phiên bản thông qua trước cuộc họp.

......, ngày..... Tháng.... Năm.....

Chủ toạ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - Hạnh phúc---------------

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNGVề câu hỏi xét, ý kiến đề nghị khen thưởng …………(1)

Thời gian: …….giờ …….phút, ngày .... Mon .... Năm ....

Địa điểm:………….

Hội đồng Thi đua - tâng bốc ...(2) ... Tiến hành họp xét, đề nghị…..(3)... Trình Hội đồng Thi đua - tán dương ngành tứ pháp xét, trình bộ trưởng Bộ tứ pháp khen thưởng cho các tập thể, cá thể có các kết quả xuất dung nhan (năm, thốt nhiên xuất, theo đợt, theo siêng đề)

Chủ trì cuộc họp: Đ/c …………………………, chủ tịch Hội đồng TĐKT.

Thư ký cuộc họp: Đ/c…………………………, chức vụ:…………………………

Các member Hội đồng TĐKT cơ sở gồm thành viên tham dự (vắng đồng chí....), gồm những đồng chí:

1. Đ/c …………………….chức vụ: ……………………Chủ tịch Hội đồng TĐKT;

2. Đ/c …………………….chức vụ: ……………………Phó quản trị Hội đồng TĐKT;

3. Đ/c …………………….chức vụ: ……………………Ủy viên;

4. Đ/c …………………….chức vụ: ……………………Ủy viên, thư ký kết Hội đồng.

Sau khi nghe tới Chủ tịch Hội đồng quán triệt về tiêu chuẩn, đk và tóm tắt các kết quả của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng; Hội đồng vẫn thảo luận, phân tích, đánh ngân sách chi tiêu tích của những tập thể, cá nhân. Hội đồng Thi đua - tâng bốc …(2)... Sẽ biểu quyết (hoặc bỏ phiếu kín), hiệu quả nhất trí....%, ý kiến đề xuất ... .(3)... Trình bộ trưởng liên nghành Bộ bốn pháp khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có tên sau:

STT

Tên cá nhân/ tập thể

Hình thức khen thưởng

Cuộc họp xong xuôi vào hồi.... Tiếng .... Phút, ngày .... Mon .... Năm….

THƯ KÝ(ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG(ký, ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú:

(1) Ghi rõ mô hình khen thưởng theo thành tích, theo từng lượt hoặc theo chăm đề…..

(2) thương hiệu cơ quan, đơn vị chức năng đề nghị;

(3) Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chức năng đề nghị.


Nội dung biên bản họp bình xét thi đua

Trong nội dung biên bản họp cần đề cập đến các thông tin về:

– thời gian thực hiện họp bình xét thi đua.

– Thành phần tham gia cuộc họp bình xét gồm bao gồm ai tham gia?

Ví dụ:

1/ chủ toạ: Đồng chí Nguyễn Thanh Thủy – Hiệu trưởng.

Xem thêm: Đoạn Văn Ngắn Về Ngày 20 /11 Mới Nhất Năm 2011, Đoạn Văn Ngắn Về Ngày 20

2/ Thư ký: Đồng chí Phạm Thị Mai mùi hương – cô giáo phụ trách chăm môn.

3/ tổng thể cán cỗ GV – NV trong đơn vị trường – xuất hiện 56/58 (có 02 bè bạn vắng mặt đều sở hữu lý do chính đáng đều sẽ được ban giám hiệu chấp nhận)