BIÊN BẢN THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

     
*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
Mẫu Biên phiên bản thanh lý TSCĐ theo Thông bốn 200 - Mẫu02-TSCĐ và mẫu biên bạn dạng thanh lý TSCĐ theo Thông bốn 133 mới nhất. Biên bản thanh lý Tài sản cố định mục đích là xác nhận việc thanh lý TSCĐ và làm căn cứ để ghi sút TSCĐ trên sổ kế toán.

Bạn đang xem: Biên bản thanh lý tài sản cố định

TSCĐ thanh lý là mọi TSCĐ hư hư không thể liên tục sử dụng được, mọi TSCĐ không tân tiến về kỹ thuật hoặc không cân xứng với yêu cầu sản xuất, khiếp doanh. Khi bao gồm TSCĐ thanh lý, doanh nghiệp đề xuất ra quyết định thanh lý, ra đời Hội đồng thanh lý TSCĐ. Hội đồng thanh lý TSCĐ có nhiệm vụ tổ chức tiến hành việc thanh lý TSCĐ theo đúng trình tự, thủ tục quy định trong chế độ thống trị tài bao gồm và lập “Biên phiên bản thanh lý TSCĐ" theo mẫu quy định. Biên phiên bản được lập thành 2 bản, 1 bạn dạng chuyển mang đến phòng kế toán nhằm theo dõi ghi sổ, 1 bản giao cho bộ phận quản lý, thực hiện TSCĐ.

địa thế căn cứ vào Biên bản thanh lý và những chứng trường đoản cú có tương quan đến những khoản thu, chi thanh lý TSCĐ,... Kế toán ghi sổ như trường hợp nhượng bán TSCĐ.

(Theo điểm 3.2 khoản 3 điều 35 Thông tư 200/2014/TT-BTC)

1. Mẫu Biên phiên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tứ 133:

Đơn vị: Kế toán Thiên Ưng

Bộ phận: ………………

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐ

Ngày….. Tháng….. Năm…..

Số:…….….…..

Nợ:….….….

Có:….….….

Xem thêm: Top 10 Thức Uống Gì Để Trắng Da Từ Bên Trong Bạn Cần Biết? Ăn Gì Để Trắng Da Từ Bên Trong Chỉ Trong 7 Ngày

Căn cứ đưa ra quyết định số: ….….….…. Ngày…. Tháng…. Năm…. Của….….….….….

….….….….….….………………….….….…. Về bài toán thanh lý gia tài cố định.

I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Trưởng ban

Ông/Bà: ………………….… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

Ông/Bà: …………………..… Chức vụ…………..… Đại diện………. Ủy viên

II. Thực hiện thanh lý TSCĐ:

- Tên, ký mã hiệu, qui bí quyết (cấp hạng) TSCĐ......................................................

- Số hiệu TSCĐ ...........................................................................................

- Nước cung ứng (xây dựng).......................................................................

- Năm sản xuất..........................................................................................

- Năm chuyển vào sử dụng…………………….. Số thẻ TSCĐ................................

- Nguyên giá bán TSCĐ...............................................................................

- cực hiếm hao mòn đang trích đến thời điểm thanh lý..................................

- giá chỉ trị sót lại của TSCĐ........................................................

III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:

................................................................................................

...................................................................................................

Ngày….. Tháng…… năm……Trưởng Ban thanh lý(Ký, họ tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:

- túi tiền thanh lý TSCĐ: …………………………… (viết bằng chữ)..........................

- quý giá thu hồi: ………………………………….….. (viết bởi chữ)..........................

- Đã ghi sút sổ TSCĐ ngày…… tháng…… năm……

Giám đốc(Ký, bọn họ tên, đóng dấu)

Ngày…… tháng…… năm……Kế toán trưởng(Ký, chúng ta tên)

Tải mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông bốn 133:

TẢI VỀ

2. Mẫu Biên bản thanh lý TSCĐ theo Thông tư 200:

BIÊN BẢN THANH LÝ TSCĐNgày .....tháng...... Năm ......

Số: ............. Nợ: ............. Có: .............Căn cứ quyết định số :........ngày ......tháng ......năm...... Của ...........................................................................................Về bài toán thanh lý tài sản cố định.I. Ban thanh lý TSCĐ gồm:Ông/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện ..........................Trưởng banÔng/Bà:.............................Chức vụ..................Đại diện ...........................Uỷ viênÔng/Bà: ............................Chức vụ..................Đại diện .........................Uỷ viênII. Tiến hành thanh lý TSCĐ:- Tên, cam kết mã hiệu, qui cách (cấp hạng) TSCĐ ...............................................- Số hiệu TSCĐ .............................................................................................- Nước tiếp tế (xây dựng)..................................................................- Năm cung ứng .........................................................................................- Năm chính thức đi vào sử dụng ....................................Số thẻ TSCĐ .............................- Nguyên giá TSCĐ ................................................................................- quý hiếm hao mòn vẫn trích đến thời gian thanh lý.............................................- giá chỉ trị còn lại của TSCĐ...........................................................III. Kết luận của Ban thanh lý TSCĐ:........................................................................................................................................................................................................................

Xem thêm: Các Thao Tác Sử Dụng Chuột, Có Mấy Thao Tác Sử Dụng Chuột Máy Tính

Ngày .........tháng .........năm ......
Trưởng Ban thanh lý
(Ký, chúng ta tên)

IV. Kết quả thanh lý TSCĐ:- túi tiền thanh lý TSCĐ :...............................(viết bởi chữ) ......................- giá trị thu hồi :..............................................(viết bởi chữ) ........................- Đã ghi giảm sổ TSCĐ ngày ...........tháng ..........năm ..........

Ngày .........tháng .........năm ......
Giám đốcKế toán trưởng
(Ký, chúng ta tên, đóng dấu) (Ký, chúng ta tên)