Câu Lệnh If Then Else Trong Pascal

     

Dưới đấy là tổng thích hợp câu lệnh đk trong pascal cùng với bài tập về cấu trúc rẽ nhánh mới nhất từ cơ bản đến nâng cao được onip.vn cập nhập mới nhất mời chúng ta tham khảo bài tập câu lệnh if … then … else vào pascal dưới nhé.

Bạn đang xem: Câu lệnh if then else trong pascal

Video phía dẫn bài xích tập về cấu trúc rẽ nhánh


Khái niệm rẽ nhánh

Ví dụ : Để viết lịch trình giải phương trình bậc 2, ta phải:

Tính r = b2 – 4ac;

Sau kia tùy thuộc vào quý hiếm của r nhưng mà ta có tính nghiệm hay không.

Trong thực tiễn :

– nếu r

– trường hợp r >=0 thì phương trình bao gồm nghiệm

– như vậy tùy thuộc vào quý giá của r nhưng ta đưa ra vô nghiệm hay bao gồm nghiệm.

– Hoặc nói theo cách khác : nếu r

=> vì thế ta thấy một trong những mệnh đề tất cả dạng

+ ví như …..thì…..

+ giả dụ …..thì….. Trái lại thì

Câu lệnh có cấu tạo rẽ nhánh

1.1. Lệnh IF – câu lệnh điều kiện trong pascal

Cú pháp:

(1) IF B THEN S;

(2) IF B THEN S1 ELSE S2;

Sơ thiết bị thực hiện:

*
bài bác 3 : Câu lệnh rẽ nhánh if…then… – Nguyen Minh Hien Blog" />
*
bài 3 : Câu lệnh rẽ nhánh if…then… – Nguyen Minh Hien Blog" />

Chú ý: Khi thực hiện câu lệnh IF thì đứng trước keyword ELSE không được gồm dấu chấm phẩy (;).

1.2. Lệnh CASE

Cú pháp: 

(1) IF B THEN S;

(2) IF B THEN S1 ELSE S2;

 

Dạng 1Dạng 2
CASE B OF

Const 1: S1;

Const 2: S2;

Const n: Sn;

END;

CASE B OF

Const 1: S1;

Const 2: S2;

Const n: Sn;

ELSE Sn+1;

END;

Trong đó:

B: Biểu thức thứ hạng vô phía đếm được như kiểu dáng nguyên, loại logic, kiểu ký kết tự, vẻ bên ngoài liệt kê.Const i: Hằng vật dụng i, hoàn toàn có thể là một giá trị hằng, những giá trị hằng (phân giải pháp nhau vì chưng dấu phẩy) hoặc các đoạn hằng (dùng hai lốt chấm để chia cách giữa quý giá đầu và cực hiếm cuối).Giá trị của biểu thức và quý giá của tập hằng i (i=1¸n) phải tất cả cùng kiểu.

Khi gặp gỡ lệnh CASE, chương trình sẽ kiểm tra:

– Nếu cực hiếm của biểu thức B nằm trong tập hằng const i thì sản phẩm công nghệ sẽ thực hiện lệnh si tương ứng.

– Ngược lại:

+ Đối với dạng 1: Không làm những gì cả.

+ Đối với dạng 2: tiến hành lệnh Sn+1.

Bài tập câu lệnh điều kiện trong pascal

Dưới đó là tổng hợp bài tập kết cấu rẽ nhánh, pascal và bài bác tập câu lệnh đk trong pascal sẽ giúp chúng ta viết chương trình pascal if then hãy tham khảo ngay nhé.

Bài tập 2.1:

Viết công tác in ra số lớn hơn trong nhì số (được nhập trường đoản cú bàn phím).

1.Hướng dẫn:

Nhập nhì số vào hai đổi thay a, b.Nếu a > b thì in a. Trường hợp a

– Hoặc: nếu như a > b thì in a. Ngược lại thì in b.

2.Mã chương trình:

Program SO_SANH1;

uses crt;

var a,b: real;

begin

clrscr;

write(‘nhap so thu nhat: ‘); readln(a);

write(‘nhap so thu hai: ‘); readln(b);

if a> b then writeln(‘ So lon la:’,a);

if a

readln

end.

Hoặc:

Program SO_SANH2;

uses crt;

var a,b: real;

begin

clrscr;

write(‘nhap so thu nhat: ‘); readln(a);

write(‘nhap so thu hai: ‘); readln(b);

if a> b then writeln(‘ So lon la:’,a:10:2)

else writeln(‘ So lon la:’,b:10:2);

readln

end.

⇒ nhận xét: Khi hai số cân nhau thì mỗi số được xem là số lớn. Hãy sửa công tác để hạn chế và khắc phục yếu điểm này.

Nói thông thường nên thực hiện lệnh if … then … else vì chương trình sáng sủa, dễ dàng nắm bắt hơn. Mặc dù trong vài trường đúng theo sử dụng những lệnh if … then rời lại dễ biểu đạt hơn. Hãy xem lấy ví dụ như sau:

 

Bài tập 2.2:

Viết lịch trình in ra số lớn số 1 trong tư số nhập tự bàn phím.

1.Hướng dẫn:

Nếu a³ b và a³ c cùng a³ d thì a là số phệ nhất.

Tương tự như thế xét các trường hợp sót lại để kiếm tìm số phệ nhất.

2.Mã chương trình:

Program So_Lon_Nhat_1;

Uses crt;

Var a,b,c,d: real;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap so thu nhat:’);readln(a);

Write(‘Nhap so thu hai:’);readln(b);

Write(‘Nhap so thu ba:’);readln(c);

Write(‘Nhap so thu tu:’);readln(d);

if (a>=b) và (a>=c) & (a>= d) then writeln(‘So lon nhat la:’,a:10:2);

if (b>=a) và (b>=c) & (b>= d) then writeln(‘So lon nhat la:’,b:10:2);

if (c>=a) & (c>=b) and (c>= d) then writeln(‘So lon nhat la:’,c:10:2);

if (d>=a) & (d>=b) và (d>= c) then writeln(‘So lon nhat la:’,d:10:2);

readln

end.

⇒ dìm xét: Hãy sử dụng cấu tạo if … then … else nhằm giải bài xích tập trên.

Độ nặng nề của việc sẽ tạo thêm nhiều trường hợp thêm yêu mong có thông tin khi hai số, tía số, tư số bằng nhau.

 

Bài tập 2.3:

Viết công tác in ra số lớn số 1 trong bốn số nhập từ bàn phím với điều kiện chỉ được dùng hai biến.

1.Hướng dẫn:

Sử dụng một đổi mới max cùng một trở thành a để đựng số vừa nhập. Cho max ngay số đầu tiên. Sau khi nhập một vài thực hiện so sánh nếu số vừa nhập lớn hơn max thì lưu lại số vừa nhập vào max. Sau khi nhập chấm dứt ta tất cả max là số phệ nhất

(Giải thuật này call là kỹ thuật bộ đội canh cần làm rõ để áp dụng sau này).

2.Mã chương trình:

Program So_Lon_Nhat_2;

Uses crt;

Var a,max: real;

Begin

Clrscr;

Write(‘Nhap so thu nhat:’);readln(a);Max:=a;

Write(‘Nhap so thu hai:’);readln(a);if a>=Max then Max:=a;

Write(‘Nhap so thu ba:’);readln(a);if a>=Max then Max:=a;

Write(‘Nhap so thu tu:’);readln(a);if a>=Max then Max:=a;

Write(‘So lon nhat la:’,Max:10:2);

readln

end.

Bài tập 2. 4

Viết công tác xét coi một tam giác gồm là tam giác đều hay không khi biết ba cạnh của tam giác.

1.Hướng dẫn:

Nhập ba cạnh của tam giác vào ba biến a,b,c.Nếu a = b cùng b = c thì tam giác là tam giác phần đông và ngược lại tam giác không là tam giác đều.

Xem thêm: Quá Trình Học Tiếng Anh Của Sơn Tùng Nói Tiếng Anh Nghe Cũng Cool Phết

2.Mã chương trình:

Program Tam_giac_deu;

uses crt;

var a,b,c: real;

begin

clrscr;

write(‘Nhap a = ‘); readln(a);

write(‘Nhap b = ‘); readln(b);

write(‘Nhap c = ‘); readln(c);

if (a = b) và (b = c) then writeln(‘La tam giac deu’)

else

writeln(‘Khong phai la tam giac deu’);

readln

end.

 

Bài tập 2. 5

Viết công tác xét coi một tam giác bao gồm là tam giác cân hay không khi biết ba cạnh của tam giác.

1.Hướng dẫn:

Nhập bố cạnh của tam giác vào ba biến a,b,c.Nếu a = b hoặc b = c hoặc a = c thì tam giác là tam giác cân nặng và trái lại tam giác không là tam giác cân.

2.Mã chương trình:

Program Tam_giac_can;

uses crt;

var a,b,c: real;

begin

clrscr;

write(‘Nhap a = ‘); readln(a);

write(‘Nhap b = ‘); readln(b);

write(‘Nhap c = ‘); readln(c);

if (a = b) or (b = c) or (a = c) then writeln(‘La tam giac can’)

else

writeln(‘Khong phai la tam giac can’);

readln

end.

Bài tập 2. 6

Viết chương trình xét coi một tam giác có là tam giác vuông hay không khi biết cha cạnh của tam giác.

1.Hướng dẫn:

Nhập tía cạnh của tam giác vào cha biến a,b,c.Nếu a2 = b2 + c2 hoặc b2 = c2 + a2 hoặc c2 = a2+b2 thì tam giác là tam giác vuông và ngược lại tam giác không là tam giác vuông.

2.Mã chương trình:

Program Tam_giac_can;

uses crt;

var a,b,c: real;

begin

clrscr;

write(‘Nhap a = ‘); readln(a);

write(‘Nhap b = ‘); readln(b);

write(‘Nhap c = ‘); readln(c);

if (a*a = b*b+c*c) or (b*b = c*c+a*a) or (c*c= a*a+b*b) then writeln(‘La tam giac vuong’)

else

writeln(‘Khong phai la tam giac vuong’);

readln

end.

 

 

Bài tập 2.7:

Viết lịch trình giải phương trình ax + b = 0 (Các hệ số a, b được nhập trường đoản cú bàn phím).

1.Hướng dẫn:

Nếu a ¹ 0 thì phương trình bao gồm nghiệm x =Nếu a = 0 và b = 0 thì phương trình gồm vô số nghiệmNếu a = 0 cùng b ¹ 0 thì phương trình vô nghiệm

Hoặc:

Nếu a = 0 thì xét b. Nếu b = 0 thì phương trình bao gồm vô số nghiệm trái lại (b ¹0) thì phương trình vô nghiệm trái lại (a ¹0) phương trình gồm nghiệm x = .Mã chương trình:
Program Phuong_trinh_2;

uses crt;

var a,b:real;

begin

clrscr;

Writeln(‘ CHUONG TRINH GIAI PT ax + b = 0’);

Write(‘Nhap he so a = ‘);readln(a);

Write(‘Nhap he so b = ‘);readln(b);

if (a0) then writeln(‘phuong trinh’,a:10:2,’x + ‘,b:10:2,’= 0′,’ teo nghiem x =;’,-b/a:10:2);

if (a=0) và (b=0) then writeln(‘Phuong trinh co vo so nghiem’);

if (a=0) và (b0) then writeln(‘Phuong trinh vo nghiem’);

readln

end.

Hoặc:

Program Phuong_trinh_2;

uses crt;

var a,b:real;

begin

clrscr;

Writeln(‘ CHUONG TRINH GIAI PT ax + b = 0’);

Write(‘Nhap he so a = ‘);readln(a);

Write(‘Nhap he so b = ‘);readln(b);

if (a0) then writeln(‘phuong trinh’,a:10:2,’x + ‘,b:10:2,’= 0′,’ co nghiem x =;’,-b/a:10:2)

else

if (b=0) then writeln(‘Phuong trinh teo vo so nghiem’)

else

writeln(‘Phuong trinh vo nghiem’);

readln

end.

Bài tập 2.8: (HSG lớp 8 -TP Huế 2006-2007)

Ba chúng ta An, Bình và Cường thuộc tham gia một trò đùa như sau: Mỗi bạn nắm trong tay một đồng xu, từng đồng xu gồm hai trạng thái : sấp và ngửa. Theo hiệu lệnh, cả ba bạn cùng gửi đồng xu của bản thân ra phía trước. Nếu như cả tía đồng xu cùng sấp hoặc cùng ngửa thì chưa phát hiện người thua cuộc (hòa nhau). Nếu như một các bạn có tinh thần đồng xu không giống với đôi bạn kia( tức thị đồng xu của người tiêu dùng ấy sấp còn hai người kia ngửa và ngược lại đồng xu của doanh nghiệp ấy ngửa thì hai tín đồ kia sấp) thì chúng ta đó thắng cuộc. Hãy viết lịch trình mô rộp trò chơi trên.

Thuật toán:

– Để mô phỏng trạng thái sấp, ngửa của đồng xu ta cần sử dụng hàm Random(1) hoặc sử dụng Random(n) hack 2 với n > 2.

– Xét tám trường đúng theo xãy ra để tìm fan thắng cuộc.

Cài đặt:

Program Sap_ngua;

uses crt;

Var A, B, C: byte;

Begin

clrscr;

Writeln(‘Go phim de xem ket qua: ‘);

A:=Random(10); A:=A gian lận 2;

B:=Random(10); B:=B gian lận 2;

C:=Random(10); C:=C gian lận 2;

Write(‘Ket qua: ‘,a,b,c);

if (A=0) và (B=0) & (C=0) then Write(‘ Hoa’);

if (A=0) and (B=0) and (C=1) then Write(‘ C Thang’);

if (A=0) và (B=1) and (C=0) then Write(‘ B Thang’);

if (A=0) và (B=1) & (C=1) then Write(‘ A Thang’);

if (A=1) & (B=0) and (C=0) then Write(‘ A Thang’);

if (A=1) & (B=0) and (C=1) then Write(‘ B Thang’);

if (A=1) and (B=1) and (C=0) then Write(‘ C Thang’);

if (A=1) và (B=1) and (C=1) then Write(‘ Hoa’);

Readln;

Readln

End.

 

Bài tập 2.9:

Viết chương trình dịch những ngày trong tuần thanh lịch tiếng anh

2345678
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday

1.Hướng dẫn:

Dùng biến đổi a loại byte để đựng thứ (2 đến 8)Trường phù hợp a = 2: MondayTrường phù hợp a = 3: Thursday…Trường vừa lòng a = 8: SundayNgoài ra không thể thứ nào.

2.Mã chương trình:

Program dich;

uses crt;

Var thu:byte;

begin

clrscr;

write(‘nhap thu can dich 2à8: ‘); readln(thu);

case thu of

2: Write(‘–> Monday’);

3: Write(‘–> Tuesday’);

4: Write(‘–> Wednesday’);

5: Write(‘–> Thursday’);

6: Write(‘–> Friday’);

7: Write(‘–> Saturday’);

8: Write(‘–> Sunday’);

else

Write(‘ Khong teo thu nay’);

end;

readln

end.

 

Bài tập 2.10

Viết chương trình cho phép tính diện tích những hình: Hình vuông; Hình chữ nhật; Hình tròn; Tam giác; Hình thang. Người tiêu dùng chọn hình đề nghị tính diện tích từ bảng chọn, kế tiếp khai báo các thông số liên quan cùng nhận được diện tích của hình:

MOI BAN CHON HINH CAN TINH DIEN TICH

Hình vuông.Hình chữ nhật.Hình tròn.Tam giác.Hình thang.

Muốn tình diện tích tam giác, người tiêu dùng gõ 4 cùng khai báo con đường cao, đáy. Công tác tính cùng thông diện tích s đến tín đồ dùng.

1.Hướng dẫn:

– Dùng cấu tạo chọn Case chon of cùng với chon tất cả kiểu Char để sản xuất bảng chọn.

– cần sử dụng 3 biến hóa a,b,c nhằm lưu các thông số kỹ thuật của hình; biến S nhằm lưu diện tích s của hình.

– thực hiện chung câu thông báo diện tích (Nằm bên cạnh Case . . . Of) nhằm gọn chưong trình.

2.Mã chương trình:

Program Dien_Tich_cac_hinh;

uses crt;

var chon: byte;

a,b,c,S: real;

Begin

clrscr;

writeln(‘CHUONG TRINH TINH DIEN TICH CAC HINH’);

Writeln(‘ ————‘);

writeln(‘1. DIEN TICH HINH TAM GIAC’);

writeln(‘2. DIEN TICH HINH VUONG’);

writeln(‘3. DIEN TICH HINH CHU NHAT’);

writeln(‘4. DIEN TICH HINH THANG’);

writeln(‘5. DIEN TICH HINH TRON’);

write(‘Moi ban chon hinh can tinh dien tich: ‘);readln(chon);

case chon of

1 : Begin

Write(‘Cho biet canh day: ‘); readln(a);

Write(‘Cho biet chieu cao: ‘); readln(b);

S:=(a*b)/2;

end;

2:Begin

Write(‘Cho biet chieu dai canh: ‘); readln(a);

S:=a*a;

end;

3:Begin

Write(‘Cho biet chieu dai: ‘); readln(a);

Write(‘Cho biet chieu rong: ‘); readln(b);

S:=a*b;

end;

4:Begin

Write(‘Cho biet day lon: ‘); readln(a);

Write(‘Cho biet day nho: ‘); readln(b);

Write(‘Cho biet chieu cao: ‘); readln(c);

S:=(a+b)*c/2;

End;

5:Begin

Write(‘Cho biet ban kinh: ‘); readln(a);

S:=a*a*pi;

End;

else

Writeln(‘Chon không nên roi!!!’);

end;

Writeln(‘Dien tich cua hinh la: ‘,S:8:2);

readln

end.

=>> thừa nhận xét: Với từng trường phù hợp thỏa Case biến chọn of tiến hành một lệnh. Vì thế, muốn triển khai nhiều lệnh ta bắt buộc ghép các lệnh thành một lệnh ghép.

 

Bài tập câu lệnh if … then … else trong pascal nâng cao

Bài tập 1 

Viết chương trình chiều cao (m) của 2 HS, so sánh chiều cao 2 hs đó

KQ: hs như thế nào cao hơn, cao hơn bao nhiêu (m), nếu bằng nhau thì độ cao bao nhiêu ?

 

PROGRAM lenh_IF_1;

USES CRT;

VAR A,B : real;

BEGIN

 CLRSCR;

 TEXTCOLOR(14); GOTOXY(25,2);

 WRITELN(‘ VIET CHUONG TRINH SO sanh CHIEU CAO 2 HS’);

TEXTCOLOR(4);

GOTOXY(25,4); WRITE(‘NHAP CHIEU CAO CUA A (m) :’); READLN(A);

GOTOXY(25,5); WRITE(‘NHAP CHIEU CAO CUA B (m) :’); READLN(B);

TEXTCOLOR(15);GOTOXY(25,7);

IF A>B THEN WRITELN(‘HS A CAO HON HS B :’,A-B:3:1)

ELSE

IF A

ELSE WRITELN(‘ CHIEU CAO A = CHIEU CAO B :’,A:2:1,’m’);

READLN;

END.

Bài tập 2

Viết công tác Nhập 3 số thực, khám nghiệm xem 3 số đó có phải là 3 cạnh tam giác giỏi không?

Program ba_canh_tam_giac;

Var a,b,c: real;

Begin

Clrscr;

WRITELN(‘ KIEM TRA 3 SỐ NHAP VAO co PHAI LA 3 CANH TAM GIAC ?);

Write(‘nhap tía so a, b cùng c:’); Readln(a,b,c);

If (a+b>c) and (b+c>a) và (c+a>b) then

Writeln(‘a,b,c la tía cạnh cua tam giac:’) Else

Writeln(‘a,b,c khong la ba canh cua tam giac.’);

Readln;

End.

Xem thêm: Hồ Chí Minh Tiểu Sử Nguyễn Tất Thành Năm 1890, Tiểu Sử Tóm Tắt Nguyễn Tất Thành

 

Bài tập 3

Bài toán: Một shop cung cung cấp dịch vụ bán hàng thanh toán trên nhà. Khách hàng hàng chỉ cần đăng kí số lượng sản phẩm cần mua, nhân viên siêu thị sẻ ship hàng và thừa nhận tiền thanh toán tại nhà khách hàng. Xung quanh giá trị sản phẩm hoá, quý khách hàng còn cần trả thêm giá thành dịch vụ. Hãy viết công tác Pascal nhằm tính tiền giao dịch trong ngôi trường hợp quý khách chỉ mua 1 sản phẩm duy nhất. Giá tiền dịch vụ: 10,000, nếu người sử dụng mua số tiền thanh toán giao dịch > 600,000 đồng thì đang miễn phí tổn dịch vụ.