Code Form Đăng Ký Html

     
import url('https://fonts.googleapis.com/css?family=Montserrat:400,800');* box-sizing: border-box;body background: #f6f5f7; display: flex; justify-content: center; align-items: center; flex-direction: column; font-family: 'Montserrat', sans-serif; height: 100vh; margin: -20px 0 50px;h1 font-weight: bold; margin: 0;h2 text-align: center;p font-size: 14px; font-weight: 100; line-height: 20px; letter-spacing: 0.5px; margin: 20px 0 30px;span font-size: 12px;a color: #333; font-size: 14px; text-decoration: none; margin: 15px 0;button border-radius: 20px; border: 1px solid #FF4B2B; background-color: #FF4B2B; color: #FFFFFF; font-size: 12px; font-weight: bold; padding: 12px 45px; letter-spacing: 1px; text-transform: uppercase; transition: transform 80ms ease-in;button:active transform: scale(0.95);button:focus outline: none;button.ghost background-color: transparent; border-color: #FFFFFF;form background-color: #FFFFFF; display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-direction: column; padding: 0 50px; height: 100%; text-align: center;input background-color: #eee; border: none; padding: 12px 15px; margin: 8px 0; width: 100%;.container background-color: #fff; border-radius: 10px; box-shadow: 0 14px 28px rgba(0, 0, 0, 0.25), 0 10px 10px rgba(0, 0, 0, 0.22); position: relative; overflow: hidden; width: 768px; max-width: 100%; min-height: 480px;.form-container position: absolute; top: 0; height: 100%; transition: all 0.6s ease-in-out;.sign-in-container left: 0; width: 50%; z-index: 2;.container.right-panel-active .sign-in-container transform: translateX(100%);.sign-up-container left: 0; width: 50%; opacity: 0; z-index: 1;.container.right-panel-active .sign-up-container transform: translateX(100%); opacity: 1; z-index: 5; animation: show 0.6s;
keyframes show 0%, 49.99% opacity: 0; z-index: 1; 50%, 100% opacity: 1; z-index: 5; .overlay-container position: absolute; top: 0; left: 50%; width: 50%; height: 100%; overflow: hidden; transition: transform 0.6s ease-in-out; z-index: 100;.container.right-panel-active .overlay-container transform: translateX(-100%);.overlay background: #FF416C; background: -webkit-linear-gradient(to right, #FF4B2B, #FF416C); background: linear-gradient(to right, #FF4B2B, #FF416C); background-repeat: no-repeat; background-size: cover; background-position: 0 0; color: #FFFFFF; position: relative; left: -100%; height: 100%; width: 200%; transform: translateX(0); transition: transform 0.6s ease-in-out;.container.right-panel-active .overlay transform: translateX(50%);.overlay-panel position: absolute; display: flex; align-items: center; justify-content: center; flex-direction: column; padding: 0 40px; text-align: center; top: 0; height: 100%; width: 50%; transform: translateX(0); transition: transform 0.6s ease-in-out;.overlay-left transform: translateX(-20%);.container.right-panel-active .overlay-left transform: translateX(0);.overlay-right right: 0; transform: translateX(0);.container.right-panel-active .overlay-right transform: translateX(20%);.social-container margin: 20px 0;.social-container a border: 1px solid #DDDDDD; border-radius: 50%; display: inline-flex; justify-content: center; align-items: center; margin: 0 5px; height: 40px; width: 40px;footer background-color: #222; color: #fff; font-size: 14px; bottom: 0; position: fixed; left: 0; right: 0; text-align: center; z-index: 999;footer p margin: 10px 0;footer i color: red;footer a color: #3c97bf; text-decoration: none;

javascript

See demo: Here

Kết luận: cho dù bạn là 1 trong lập trình thiên về mẫu nào đi chăng nữa thì phía trên cũng là 1 trong những ví dụ rất đáng để xem với tham khảo.