Đăng Kí Tín Chỉ Đại Học Tây Nguyên

     

Điều 1.

Bạn đang xem: đăng kí tín chỉ đại học tây nguyên

phát hành quy định về công tác đào tạo đại học, cđ hệ chủ yếu quy theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học tây-bắc (có Quy định ví dụ kèm theo).

Điều 2. quyết định có hiệu lực tính từ lúc ngày ký.

Điều 3. những ông/bà Trưởng những Phòng, Khoa, cỗ môn trực thuộc và sinh viên đại học, cđ hệ thiết yếu quy phụ trách thi hành ra quyết định này.


chỗ nhận:

- các Phó Hiệu trưởng (để thực hiện);

- Như Điều 3 (để thực hiện);

- Lưu: HCTH, ĐTĐH (4).

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Nguyễn Văn Bao


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC

*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*
Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

(Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 994/QĐ-ĐHTB-ĐTĐH ngày 17 mon 9 năm trước đó của

Hiệu trưởng ngôi trường Đại học tập Tây Bắc)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi kiểm soát và điều chỉnh và đối tượng người tiêu dùng áp dụng

2. Nguyên tắc này áp dụng so với sinh viên những khoá giảng dạy hệ chủ yếu quy ở chuyên môn đại học tập và cao đẳng của trường Đại học tập Tây Bắc.

Điều 2. Lịch trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần

1. Chương trình đào tạo (sau đây điện thoại tư vấn tắt là chương trình) thể hiện rõ: trình độ chuyên môn đào tạo; đối tượng người tiêu dùng đào tạo, đk nhập học cùng điều kiện giỏi nghiệp; kim chỉ nam đào tạo, chuẩn chỉnh kiến thức, kỹ năng của người học khi giỏi nghiệp; cân nặng kiến thức lý thuyết, thực hành, thực tập; kế hoạch huấn luyện và giảng dạy theo thời hạn thiết kế; phương thức và hình thức đào tạo; phương pháp đánh giá tác dụng học tập; các điều kiện triển khai chương trình.

2. Mỗi công tác gắn với cùng 1 ngành (kiểu đối chọi ngành) hoặc với một vài ngành (kiểu song ngành, dạng hình ngành chính - ngành phụ, hình dạng 2 văn bằng) và được cấu tạo từ các học phần thuộc nhì khối loài kiến thức: giáo dục đào tạo đại cương và giáo dục chuyên nghiệp.

3. Đề cương chi tiết của từng học tập phần mô tả rõ con số tín chỉ, điều kiện tiên quyết (nếu có), nội dung định hướng và thực hành, phương thức đánh giá học phần, giáo trình, tài liệu xem thêm và điều kiện thí nghiệm, thực hành, thực tập ship hàng học phần.

4. Chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng do Hiệu trưởng ký quyết định ban hành.

Điều 3. Học tập phần và Tín chỉ

1. Học tập phần là cân nặng kiến thức kha khá trọn vẹn, tiện lợi cho sinh viên tích luỹ trong quá trình học tập. Phần lớn học phần có trọng lượng từ 2 đến 5 tín chỉ, ngôn từ được bố trí giảng dạy trọn vẹn và phân bổ đều trong một học kỳ. Kỹ năng và kiến thức trong mỗi học phần đính với một mức trình độ theo năm học kiến thiết và được kết cấu riêng rẽ như 1 phần của môn học tập hoặc được kết cấu bên dưới dạng tổ hợp từ rất nhiều môn học. Từng học phần được ký hiệu bởi một mã số riêng vị Trường quy định.

2. Tất cả hai các loại học phần: học phần cần và học tập phần từ chọn.

a) học tập phần đề nghị là học tập phần chứa đựng những nội dung kiến thức và kỹ năng chính yếu của mỗi chương trình và yêu cầu sinh viên yêu cầu tích lũy;

b) học tập phần tự chọn là học tập phần chứa đựng những nội dung kỹ năng cần thiết, mà lại sinh viên được trường đoản cú chọn theo phía dẫn của ngôi trường nhằm phong phú và đa dạng hoá hướng chuyên môn hoặc được tự chọn tuỳ ý nhằm tích luỹ đầy đủ số học tập phần quy định cho từng chương trình.

3. Tín chỉ được thực hiện để tính khối lượng học tập của sinh viên. Một tín chỉ được quy định bởi 15 tiết học lý thuyết; 30 tiết thực hành, phân tách hoặc thảo luận; 45 - 90 giờ đồng hồ thực tập trên cơ sở; 45 giờ làm tiểu luận, bài bác tập phệ hoặc trang bị án, khoá luận tốt nghiệp.

Đối với đầy đủ học phần kim chỉ nan hoặc thực hành, thí nghiệm, nhằm tiếp thu được một tín chỉ sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.

Số tiết, số giờ so với từng học phần được quy định ví dụ trong lịch trình đào tạo của các ngành, chuyên ngành đào tạo.

4. Cách tính số giờ đào tạo của giảng viên được mức sử dụng như sau:

- 01 huyết lý thuyết, bài xích tập thực hiện trên lớp = 1,0 máu tín chỉ

- 01 tiết khuyên bảo thực hành, thí nghiệm, luận bàn = 0,5 máu tín chỉ

- Số giờ chuẩn chỉnh bị cân nặng tự học cho sinh viên, tấn công giá kết quả tự học tập của sinh viên cùng tiếp xúc sinh viên bên cạnh giờ lên lớp: 06 giờ/tín chỉ (được quy thay đổi 02 máu tín chỉ)

5. Một ngày tiết học được tính bằng 50 phút.

Điều 4. Thời gian vận động giảng dạy

Quy định thời gian hoạt động giảng dạy hàng ngày như sau:

Buổi sáng

Tiết 1

7h00’ - 7h50’

Nghỉ sau huyết 5 phút

Tiết 2

7h55’ - 8h45’

Nghỉ sau máu 10 phút

Tiết 3

8h55’ - 9h45’

Nghỉ sau tiết 10 phút

Tiết 4

9h55’ - 10h45’

Nghỉ sau ngày tiết 5 phút

Tiết 5

10h50’ - 11h40’

Buổi chiều

Tiết 6

13h00’ - 13h50’

Nghỉ sau ngày tiết 5 phút

Tiết 7

13h55’ - 14h45’

Nghỉ sau tiết 10 phút

Tiết 8

14h55’ - 15h45’

Nghỉ sau tiết 10 phút

Tiết 9

15h55’ - 16h45’

Nghỉ sau ngày tiết 5 phút

Tiết 10

16h50’ - 17h40’

Buổi tối

Tiết 11

18h15’ - 19h05’

Nghỉ sau máu 5 phút

Tiết 12

19h10’ - 20h00’

Tuỳ theo con số sinh viên, số lớp học cần tổ chức triển khai và đk cơ sở vật hóa học của trường, Trưởng phòng Đào tạo ra Đại học thu xếp thời khóa biểu từng ngày cho những lớp.

Điều 5. Đánh giá kết quả học tập

Kết quả tiếp thu kiến thức của sv được nhận xét sau từng học tập kỳ qua các tiêu chuẩn sau:

1. Số tín chỉ của các học phần cơ mà sinh viên đk học vào đầu mỗi học kỳ (gọi tắt là khối lượng học tập đăng ký).

2. Điểm trung bình phổ biến học kỳ là điểm trung bình bao gồm trọng số của những học phần cơ mà sinh viên đk học trong học tập kỳ đó, cùng với trọng số là số tín chỉ tương xứng của từng học tập phần.

3. Khối lượng kiến thức tích lũy là khối lượng tính bằng tổng số tín chỉ của rất nhiều học phần sẽ được reviews theo thang điểm chữ A, B, C, D tính từ đầu khóa học.

4. Điểm trung bình phổ biến tích lũy là điểm trung bình của những học phần và được nhận xét bằng các điểm chữ A, B, C, D nhưng mà sinh viên sẽ tích lũy được, tính từ đầu khóa học cho tới thời điểm được xem như xét vào lúc xong mỗi học kỳ.

Chương II

TỔ CHỨC ĐÀO TẠO

Điều 6. Thời gian và chiến lược đào tạo

1. Ngôi trường tổ chức huấn luyện theo khoá học, năm học với học kỳ.

a) Khoá học là thời gian xây cất để sinh viên hoàn thành một chương trình gắng thể. Tuỳ trực thuộc chương trình, khoá học được phương tiện như sau:

- Đào tạo chuyên môn cao đẳng được thực hiện ba năm học so với người gồm bằng tốt nghiệp trung học càng nhiều hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ một năm rưỡi đến hai năm học so với người gồm bằng xuất sắc nghiệp trung cung cấp cùng ngành đào tạo;

- Đào tạo chuyên môn đại học được tiến hành bốn năm học đối với người gồm bằng tốt nghiệp trung học rộng rãi hoặc bằng giỏi nghiệp trung cấp; từ 2 năm rưỡi đến bố năm học so với người gồm bằng tốt nghiệp trung cấp cho cùng ngành đào tạo; từ một năm rưỡi đến 2 năm học đối với người có bằng xuất sắc nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo.

b) 1 năm học tất cả hai học tập kỳ bao gồm và một học tập kỳ phụ. Mỗi học kỳ chính có ít nhất 15 tuần thực học cùng 3 tuần thi. Học tập kỳ phụ có ít nhất 5 tuần thực học và một tuần thi. Học tập kỳ phụ để sinh viên có đk được học lại, học tập bù hoặc học vượt.

2. Việc dự kiến phân chia số học phần cho từng năm học, từng học kỳ (dự kiến chiến lược đào tạo) được cụ thể hóa trong chương trình cụ thể của từng ngành đào tạo. Đầu năm học, đơn vị trường thông tin dự con kiến kế hoạch huấn luyện từng kỳ trong năm học trên Website của Trường nhằm sinh viên biết và đăng ký học tập theo planer cá nhân.

3. Thời gian tối đa chấm dứt chương trình gồm những: thời gian xây dựng cho chương trình điều khoản tại khoản 1 của Điều này, cùng với 2 học kỳ đối với các khoá học bên dưới 3 năm; 4 học kỳ đối với các khoá học tập từ 3 đến dưới 5 năm.

Thời gian buổi tối đa cho từng chương trình ko vượt quá nhị lần so với thời gian kiến thiết cho công tác đó.

Các đối tượng người sử dụng được hưởng chính sách ưu tiên theo phương pháp tại quy chế tuyển sinh đại học, cđ hệ chủ yếu quy không biến thành hạn chế về thời gian tối nhiều để chấm dứt chương trình.

Điều 7. Đăng cam kết nhập học

1. Khi đk nhập học sinh viên đề xuất nộp các sách vở và giấy tờ theo luật tại quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ bao gồm quy hiện nay hành. Tất cả sách vở và giấy tờ khi sv nhập học cần được xếp vào túi làm hồ sơ của từng cá nhân và giao mang đến khoa làm chủ ngành học chịu trách nhiệm quản lý.

2. Sau thời điểm xem xét thấy đủ điều kiện nhập học, chống Đào tạo ra Đại học tập trình Hiệu trưởng ký ra quyết định công nhận tín đồ đến học là sinh viên chấp thuận của trường và cấp cho cho họ:

a)Thẻ sinh viên;

b) Sổ đk học tập;

c)Phiếu nhận cố gắng vấn học tập.

3. Mọi thủ tục đăng cam kết nhập học cần được xong xuôi trong thời hạn theo lao lý tại quy chế tuyển sinh đại học, cđ hệ chính quy hiện hành.

4. Sv nhập học tập được trường hỗ trợ đầy đủ những thông tin về mục tiêu, câu chữ và chiến lược học tập của những chương trình, quy chế đào tạo, nghĩa vụ và quyền hạn của sinh viên.

Điều 8. Bố trí sinh viên vào học những chương trình hoặc ngành đào tạo

Trường khẳng định điểm trúng tuyển theo chương trình (hoặc theo ngành đào tạo) trong kỳ thi tuyển sinh, hồ hết thí sinh đạt yêu ước xét tuyển được Trường sắp xếp vào học các chương trình (hoặc ngành đào tạo) sẽ đăng ký.

Điều 9. Tổ chức lớp học

Lớp học tập được tổ chức triển khai theo từng học tập phần phụ thuộc vào đăng ký khối lượng học tập của sinh viên ở từng học tập kỳ. Quy định số lượng sinh viên buổi tối thiểu, buổi tối đa cho từng lớp học tùy theo từng một số loại học phần được giảng dạy trong trường như sau:

- Lớp học tập phần học lý thuyết: buổi tối thiểu 60

- Lớp học tập phần học ngoại ngữ: về tối thiểu 40

- Lớp học tập phần tại chống thí nghiệm: về tối thiểu 30

- Lớp học tập phần thực hành thể dục không tính trời: buổi tối thiểu 40

- Nếu con số sinh viên đk thấp hơn số lượng tối thiểu dụng cụ thì lớp học sẽ không còn được tổ chức triển khai và sinh viên phải đăng ký chuyển quý phái học những học phần khác gồm lớp, nếu chưa bảo vệ đủ pháp luật về cân nặng học tập buổi tối thiểu cho từng học kỳ.

- Lớp học tập phần những chuyên ngành có quy mô bên dưới mức biện pháp tối thiểu sinh sống trên thì nguyên tắc số sinh viên tối thiểu bằng quy mô các lớp siêng ngành rõ ràng theo mỗi năm đào tạo.

Điều 10. Đăng ký khối lượng học tập

1. Đầu mỗi năm học, trường thông báo lịch trình học dự kiến cho từng chương trình trong từng học tập kỳ, danh sách các học phần cần và tự chọn dự kiến sẽ dạy, đề cương đưa ra tiết, đk tiên quyết nhằm được đk học mang lại từng học tập phần, lịch khám nghiệm và thi, hình thức kiểm tra với thi so với các học tập phần.

2. Trước khi bắt đầu mỗi học kỳ, tùy theo kĩ năng và đk học tập của bạn dạng thân, từng sv phải đăng ký học những học phần ý định sẽ học trong học kỳ đó với phòng Đào tạo nên Đại học. Gồm 3 hiệ tượng đăng ký các học phần đang học trong những học kỳ: đăng ký sớm, đăng ký thông thường và đăng ký muộn.

a) Đăng ký sớm là hình thức đăng cam kết được triển khai trước thời điểm bắt đầu học kỳ 2 tháng;

b) Đăng ký thông thường là hình thức đăng cam kết được triển khai trước thời điểm ban đầu học kỳ 2 tuần;

c) Đăng ký kết muộn là vẻ ngoài đăng ký được thực hiện trong 2 tuần đầu của học tập kỳ thiết yếu hoặc trong tuần đầu của học kỳ phụ cho hầu như sinh viên muốn đk học thêm hoặc đk học lật sang học phần không giống khi không có lớp.

3. Trọng lượng học tập nhưng mỗi sinh viên đề xuất đăng ký trong những học kỳ được biện pháp như sau:

a) về tối thiểu 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cuối khóa học, so với những sv được xếp hạng học lực bình thường;

b) về tối thiểu 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học tập kỳ cuối khóa học, so với những sinh viên đã trong thời hạn bị xếp hạng học tập lực yếu.

c) trọng lượng đăng ký học tập buổi tối đa trong học tập kỳ phụ của sinh viên là 8 tín chỉ. Không quy định khối lượng học tập tối thiểu so với sinh viên ở học kỳ phụ.

4. Sinh viên vẫn trong thời gian bị xếp hạng học tập lực yếu đuối chỉ được đăng ký cân nặng học tập không thực sự 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ. Không hạn chế trọng lượng đăng cam kết học tập của các sinh viên xếp hạng học lực bình thường.

5. Việc đăng ký các học phần sẽ học đến từng học tập kỳ phải bảo vệ điều kiện tiên quyết của từng học tập phần và trình tự tiếp thu kiến thức của từng chương trình cầm thể.

6. Phòng Đào sản xuất Đại học tập chỉ dìm đăng ký cân nặng học tập của sinh viên sống mỗi học kỳ khi đã có chữ ký chấp thuận của nỗ lực vấn học tập trong sổ đăng ký học tập. Cân nặng đăng ký học tập của sv theo từng học kỳ cần được ghi vào phiếu đk học vì chưng phòng Đào sinh sản Đại học lưu giữ.

Đối với học tập kỳ đầu tiên sinh viên không phải đăng ký học phần. Lịch trình học của học kỳ này sẽ bởi Phòng Đào tạo Đại học tập phối phù hợp với khoa cai quản ngành học cha trí.

Điều 11. Rút sút học phần vẫn đăng ký

1. Việc rút sút học phần trong khối lượng học tập đã đk được tiến hành sau 2 tuần kể từ đầu học kỳ chính, sau 1 tuần tính từ lúc đầu học tập kỳ phụ. Câu hỏi rút bớt học phần trong khối lượng học tập đang đăng ký xong trong tuần máy 3 của học tập kỳ chính, tuần thứ hai của kỳ học phụ. Không tính thời hạn quy định, học phần vẫn được giữ nguyên trong phiếu đăng ký học, trường hợp sinh viên không đi học học phần này vẫn xem như tự ý vứt học, sinh viên bắt buộc nhận điểm F cùng không được trả lại khoản học phí đã nộp nhằm học học tập phần này.

2. Điều khiếu nại rút bớt các học phần đã đăng ký:

a) Sinh viên nên tự viết 1-1 gửi chống Đào sinh sản Đại học;

b) Được cầm vấn học hành chấp thuận;

c) Không vi phạm luật khoản 3 Điều 10 của quy định này.

Sinh viên chỉ được phép quăng quật lớp đối với học phần xin rút bớt, sau khi giảng viên phụ trách nhận giấy báo trong phòng Đào chế tạo Đại học.

Điều 12. Đăng ký kết học lại

1. Sinh viên có học phần buộc phải bị điểm F phải đk học lại học tập phần kia ở một trong những học kỳ tiếp theo cho tới khi ăn điểm A, B, C hoặc D.

2. Sinh viên tất cả học phần tự lựa chọn bị điểm F phải đăng ký học lại học phần đó hoặc học trở qua học phần từ chọn tương đương khác.

3. Ngoài những trường hợp hình thức tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này, sv được quyền đăng ký học lại hoặc học lật qua học phần khác so với các học tập phần bị điểm D để cải thiện điểm trung bình bình thường tích lũy.

Điều 13. Nghỉ ốm

Sinh viên xin nghỉ nhỏ xíu trong quy trình học hoặc trong dịp thi, cần có solo xin phép giữ hộ trưởng khoa trong vòng một tuần tính từ lúc ngày ốm, đương nhiên giấy chứng nhận của ban ngành y tế trường, hoặc y tế địa phương hoặc của căn bệnh viện.

Điều 14. Xếp thứ hạng năm đào tạo và giảng dạy và học lực

1. Sau mỗi học tập kỳ, căn cứ vào trọng lượng kiến thức tích lũy, sinh viên được xếp hạng năm đào tạo: sinh viên năm đồ vật nhất, sinh viên năm trang bị hai, sv năm thiết bị ba, sinh viên năm đồ vật tư.

Khối lượng kiến thức và kỹ năng tích lũy nhằm xếp hạng năm đào tạo và huấn luyện được tính như sau:

a. Đối cùng với sinh viên đào tạo và giảng dạy theo lịch trình từ 130 đến 140 tín chỉ ở trình độ chuyên môn đại học, tự 90 đến 100 tín chỉ ở chuyên môn cao đẳng:

Xếp hạng năm đào tạo

Đại học

Cao đẳng

Số tín chỉ sẽ tích lũy

Số tín chỉ đã tích lũy

Sinh viên năm sản phẩm công nghệ nhất

Dưới 30

Dưới 30

Sinh viên năm trang bị hai

Từ 30 mang đến dưới 60

Từ 30 mang đến dưới 60

Sinh viên năm sản phẩm ba

Từ 60 mang lại dưới 90

Từ 60 trở lên

Sinh viên năm trang bị tư

Từ 90 trở lên

b. Đối với sinh viên đào tạo và giảng dạy theo lịch trình từ 141 đến 150 tín chỉ ở trình độ đại học, từ bỏ 101 mang lại 118 tín chỉ ở chuyên môn cao đẳng:

Xếp hạng năm đào tạo

Đại học

Cao đẳng

Số tín chỉ đã tích lũy

Số tín chỉ sẽ tích lũy

Sinh viên năm đồ vật nhất

Dưới 40

Dưới 40

Sinh viên năm sản phẩm hai

Từ 40 cho dưới 80

Từ 40 mang đến dưới 80

Sinh viên năm sản phẩm ba

Từ 80 cho dưới 120

Từ 80 trở lên

Sinh viên năm thứ tư

Từ 120 trở lên

2. Sau mỗi học tập kỳ, địa thế căn cứ vào điểm trung bình bình thường tích luỹ, sinh viên được xếp hạng về học tập lực như sau:

a) Hạng bình thường: nếu điểm trung bình phổ biến tích lũy đạt từ 2,00 trở lên.

b) Hạng yếu: ví như điểm trung bình chung tích lũy đạt bên dưới 2,00, nhưng lại chưa rơi vào hoàn cảnh trường thích hợp bị buộc thôi học.

3. Kết quả học tập trong học kỳ phụ được gộp vào tác dụng học tập trong học tập kỳ thiết yếu ngay trước học kỳ phụ nhằm xếp hạng sinh viên về học tập lực.

Điều 15. Nghỉ học tập tạm thời

1. Sv được quyền viết solo gửi Hiệu trưởng xin nghỉ học tạm thời vàbảo lưu tác dụng đã học trong số trường hợp sau:

a) Được điều đụng vào các lực lượng vũ trang;

b) Bị tí hon hoặc tai nạn phải điều trị thời gian dài, nhưng phải có giấy chứng thực của cơ quan y tế;

c) Vì nhu yếu cá nhân. Trường hòa hợp này, sinh viên cần học tối thiểu một học kỳ làm việc trường, không rơi vào những trường hợp bị buộc thôi học quy định tại Điều 16 của quy định này cùng phải lấy điểm trung bình bình thường tích lũy không bên dưới 2,00. Thời hạn nghỉ học trong thời điểm tạm thời vì nhu cầu cá thể phải được xem vào thời gian học chấp nhận quy định tại khoản 3 Điều 6 của quy chế này.

2. Sinh viên nghỉ học tạm thời, khi muốn quay trở lại học tiếp trên trường, bắt buộc viết đối chọi gửi Hiệu trưởng tối thiểu một tuần trước đó khi bước đầu học kỳ mới .

Điều 16. Cảnh báo tác dụng học tập, buộc thôi học

1. Cảnh báo công dụng học tập được thực hiện theo từng học tập kỳ, nhằm giúp mang đến sinh viên có kết quả học tập yếu biết cùng lập cách thực hiện học tập thích hợp để hoàn toàn có thể tốt nghiệp vào thời hạn buổi tối đa được phép theo học tập chương trình.

Việc cảnh báo tác dụng học tập của sv được phụ thuộc vào các đk sau:

a, Điểm trung bình thông thường tích luỹ đạt bên dưới 1,20 đối với sinh viên năm lắp thêm nhất, dưới 1,40 đối với sinh viên năm thiết bị hai, bên dưới 1,60 đối với sinh viên năm thứ bố (đại học) hoặc bên dưới 1,80 đối với sinh viên cuối khoá.

Xem thêm: Tổng Hợp Những Bài Phát Biểu Hay, Ngắn Gọn Và Ý Nghĩa Nhất, Tổng Hợp Những Bài Phát Biểu Hay Của Lãnh Đạo

b, Điểm trung bình thông thường học kỳ đạt bên dưới 0,80 đối với học kỳ đầu của khóa học, bên dưới 1,00 đối với các học tập kỳ tiếp theo.

Quy định tần số cảnh báo kết quả học tập so với mỗi sinh viên như sau: không thật 5 lần đối với sinh viên hệ đại học, không thực sự 3 lần so với sinh viên hệ cao đẳng. Chu kỳ cảnh báo công dụng học tập không được vượt quá gấp đôi liên tiếp.

2. Sau mỗi học kỳ, sv bị buộc thôi học ví như thuộc trong những trường vừa lòng sau đây:

a) tất cả số lần cảnh báo công dụng học tập thừa quá giới hạn theo lý lẽ ở khoản 1 điểm này;

b) vượt quá thời hạn tối nhiều được phép học tại trường dụng cụ tại khoản 3 Điều 6 của quy chế này;

c) Bị kỷ luật lần thiết bị hai vì lý do đi thi hộ hoặc nhờ tín đồ thi hộ theo pháp luật tại khoản 2 Điều 29 của quy định này hoặc bị kỷ luật ở tầm mức xoá thương hiệu khỏi list sinh viên của trường.

3. Lờ đờ nhất là một trong tháng sau khi sinh viên có quyết định buộc thôi học, trường phải thông báo trả về địa phương nơi sinh viên gồm hộ khẩu hay trú. Trường thích hợp tại trường sv vừa theo học hoặc trên trường không giống có những chương trình huấn luyện và đào tạo ở trình độ thấp hơn hoặc lịch trình giáo dục liên tiếp tương ứng, thì các sinh viên nằm trong diện bị buộc thôi học biện pháp tại các điểm a, b khoản 2 của Điều này được quyền xin xét chuyển sang các lịch trình đó và được bảo lưu một trong những phần kết quả tiếp thu kiến thức ở chương trình cũ. Hiệu trưởng xem xét ra quyết định cho bảo lưu công dụng học tập so với từng ngôi trường hợp núm thể.

Điều 17. Học đồng thời hai chương trình

1. Học cùng lúc hai chương trình giành cho sinh viên bao gồm đủ đk theo lý lẽ tại khoản 2 Điều này và có nhu cầu đăng cam kết học thêm một công tác thứ hai để khi tốt nghiệp được trung học phổ thông văn bằng.

2. Điều kiện để học đồng thời hai chương trình:

a) Ngành huấn luyện chính ở lịch trình thứ hai nên khác ngành đào tạo và giảng dạy chính ở công tác thứ nhất;

b) sau khoản thời gian đã xong xuôi học kỳ thứ nhất năm học đầu tiên của chương trình đầu tiên và sinh viên ko thuộc diện xếp hạng học lực yếu;

c) Trong quy trình sinh viên học đồng thời hai chương trình, nếu như điểm trung bình tầm thường học kỳ đạt dưới 2,00 thì cần dừng học thêm lịch trình thứ hai ở học kỳ tiếp theo.

3. Thời gian tối đa được phép học so với sinh viên học đồng thời hai chương trình là thời hạn tối đa nguyên tắc cho lịch trình thứ nhất, phép tắc tại khoản 3 Điều 6 của quy chế này. Lúc học chương trình đồ vật hai, sv được bảo giữ điểm của những học phần bao gồm nội dung và cân nặng kiến thức tương đương có trong lịch trình thứ nhất.

4. Sinh viên chỉ được xét giỏi nghiệp lịch trình thứ hai, nếu gồm đủ điều kiện xuất sắc nghiệp ở công tác thứ nhất.

Điều 18. Chuyển trường

1. Sinh viên được xét chuyển trường nếu có các điều khiếu nại sau đây:

a) Trong thời gian học tập, nếu gia đình chuyển nơi cư trú hoặc sinh viên có yếu tố hoàn cảnh khó khăn, cần thiết phải chuyển mang đến trường gần vị trí cư trú của mái ấm gia đình để dễ dãi trong học tập tập;

b) Xin chuyển đến trường có cùng ngành hoặc thuộc cùng nhóm ngành với ngành huấn luyện và đào tạo mà sinh viên sẽ học;

c) Được sự đồng ý của Hiệu trưởng ngôi trường xin đưa đi cùng trường xin chuyển đến;

d) không thuộc một trong số trường đúng theo không được phép gửi trường vẻ ngoài tại khoản 2 Điều này.

2. Sinh viên không được phép chuyển trường trong những trường hòa hợp sau:

a) sv đã tham gia kỳ thi tuyển chọn sinh theo đề thi chung, cơ mà không trúng tuyển vào ngôi trường hoặc có tác dụng thi thấp hơn điểm trúng tuyển chọn của ngôi trường xin đưa đến;

b) Sinh viên ở trong diện nằm ngoài vùng tuyển quy định của trường xin gửi đến;

c) sinh viên năm thứ nhất và năm cuối khóa;

d) Sinh viên đã trong thời hạn bị kỷ cơ chế từ cảnh cáo trở lên.

3. Giấy tờ thủ tục chuyển trường:

a) sv xin đưa trường phải làm làm hồ sơ xin gửi trường theo nguyên tắc của Trường.

b) Hiệu trưởng trường bao gồm sinh viên xin chuyển đến quyết định mừng đón hoặc ko tiếp nhận; quyết định việc học tập tập thường xuyên của sinh viên, công nhận những học phần nhưng mà sinh viên chuyển cho được đổi khác kết quả và số học tập phần yêu cầu học ngã sung, bên trên cơ sở so sánh chương trình làm việc trường sv xin đưa đi với trường xin gửi đến.

Chương III

KIỂM TRA VÀ THI HỌC PHẦN

Điều 19. Đánh giá chỉ học phần

1. Đối với các học phần chỉ có triết lý hoặc gồm cả triết lý và thực hành: tùy theo tính hóa học của học phần, điểm tổng hợp reviews học phần (sau đây điện thoại tư vấn tắt là điểm học phần) được tính căn cứ vào một trong những phần hoặc tất cả các điểm review bộ phận, bao gồm: điểm kiểm tra tiếp tục trong qúa trình học tập; điểm reviews nhận thức và thể hiện thái độ tham gia thảo luận; điểm nhận xét phần thực hành; điểm chăm cần; điểm thi thân học phần; điểm tè luận với điểm thi hoàn thành học phần, trong đó điểm thi xong học phần là bắt buộc cho hầu như trường đúng theo và gồm trọng số không bên dưới 50%.

Việc lựa chọn các vẻ ngoài đánh giá thành phần và trọng số của những điểm review bộ phận, cũng tương tự cách tính điểm tổng hợp review học phần vị giảng viên đề xuất, được Hiệu trưởng phê coi sóc và phải được khí cụ trong đề cương chi tiết của học phần.

2. Đối với những học phần thực hành: Sinh viên đề xuất tham dự không thiếu thốn các bài thực hành. Điểm trung bình cùng của điểm những bài thực hành trong học tập kỳ được làm tròn cho một chữ số thập phân là vấn đề của học tập phần thực hành.

3. Giảng viên phụ trách học phần trực tiếp ra đề thi, đề đánh giá và mang đến điểm reviews bộ phận, trừ bài bác thi xong xuôi học phần.

Điều 20. Tổ chức triển khai kỳ thi kết thúc học phần

1. Cuối mỗi học tập kỳ, trường tổ chức một kỳ thi ngừng học phần.

2. Sv được dự thi hoàn thành học phần ví như đạt các điều khiếu nại sau:

- tham dự ít độc nhất 80% số máu lên lớp thực tế quy định cho từng học phần.

- Làm vừa đủ các bài xích thực hành, bài tập, thí nghiệm, tiểu luận được lý lẽ cho từng học tập phần.

3. Những sinh viên tất cả học phần bị điểm F, còn nếu không rơi vào trường đúng theo bị buộc thôi học, thì phải đk học lại các học phần này (nếu là học tập phần bắt buộc) hoặc chọn học học tập phần khác tương đương (nếu là học phần trường đoản cú chọn).

Các sinh viên tất cả học phần điểm I, nếu không rơi vào trường phù hợp bị buộc thôi học, thì phải chấm dứt các ngôn từ còn nợ nhằm được gửi điểm ở học kỳ sau đó.

4. Thời gian giành cho ôn thi mỗi học tập phần ít nhất là 2/3 ngày cho 1 tín chỉ. Thời gian giành riêng cho ôn thi cùng thi tiến hành theo kế hoạch thời gian giành riêng cho công tác huấn luyện đã được Hiệu trưởng phê duyệt.

Điều 21. Ra đề thi, hiệ tượng thi, chấm thi và chu kỳ được dự thi kết thúc học phần

1. Đề thi xong học phần phải phù hợp với nội dung học phần đã khí cụ trong chương trình. Bài toán ra đề thi hoặc lấy từ ngân hàng đề thi được triển khai theo giải pháp của Hiệu trưởng.

2. Hình thức thi xong xuôi học phần rất có thể là thi viết (trắc nghiệm hoặc tự luận), vấn đáp, viết tè luận, làm bài tập lớn, hoặc phối kết hợp giữa các hình thức trên. Hiệu trưởng coi sóc các hiệ tượng thi tương thích cho từng học phần.

3. Câu hỏi chấm thi kết thúc các học phần chỉ có kim chỉ nan và bài toán chấm đái luận, bài xích tập lớn cần do hai giáo viên đảm nhiệm.

Việc bảo quản các bài thi, quy trình chấm thi cùng lưu giữ các bài thi sau thời điểm chấm luật pháp như sau:

- Bảo quản, giữ giữ các bài thi: bài bác thi xong xuôi các học phần được bảo quản, lưu lại tại phòng Khảo thí cùng Đảm bảo unique giáo dục.

- các bước tổ chức thi, chấm thi triển khai theo hiện tượng của Hiệu trưởng.

- thời gian lưu giữ các bài thi viết, tè luận, bài xích tập lớn tối thiểu là hai năm, tính từ lúc ngày thi hoặc ngày nộp tè luận, bài xích tập lớn.

4. Thi vấn đáp ngừng học phần buộc phải do hai giáo viên thực hiện. Điểm thi vấn đáp được ra mắt công khai sau từng buổi thi. Trong trường hợp hai giảng viên chấm thi ko thống nhất được điểm chấm thì những giảng viên chấm thi trình trưởng bộ môn hoặc trưởng khoa quyết định.

Các điểm thi chấm dứt học phần với điểm học tập phần nên ghi vào bảng điểm theo mẫu thống nhất của trường, tất cả chữ ký của cả hai giáo viên chấm thi và có tác dụng thành cha bản. Một bản lưu tại bộ môn, một phiên bản gửi về văn phòng và công sở khoa và một bản gửi về phòng Đào chế tạo Đại học Đại học Đại học chậm chạp nhất 1 tuần sau khi xong chấm thi học phần.

5. Sinh viên vắng phương diện trong kỳ thi hoàn thành học phần, nếu không có lý do quang minh chính đại coi như đã tham dự cuộc thi và cần nhận điểm 0.

6. Sv vắng mặt bao gồm lý do chính đại quang minh ở kỳ thi ngừng học phần, giả dụ được trưởng khoa mang lại phép, được dự thi tại những kỳ thi dứt học phần sau đó.

Điều 22. Phương pháp tính điểm nhận xét bộ phận, điểm học tập phần

1. Điểm tấn công giá bộ phận và điểm thi chấm dứt học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 mang lại 10), có tác dụng tròn cho một chữ số thập phân.

2. Điểm học phần là tổng điểm của toàn bộ các điểm đánh giá bộ phận của học tập phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học tập phần có tác dụng tròn đến một chữ số thập phân, tiếp nối được đưa thành điểm chữ như sau:

a) một số loại đạt: A (8,5 - 10) Giỏi

B (7,0 - 8,4) Khá

C (5,5 - 6,9) Trung bình

D (4,0 - 5,4) mức độ vừa phải yếu

b) một số loại không đạt: F (dưới 4,0)Kém

c) Đối với phần đông học phần chưa đủ cơ sở để đưa vào tính điểm trung bình thông thường học kỳ, khi xếp mức reviews được sử dụng những kí hiệu sau:

I không đủ tài liệu đánh giá.

X không nhận được hiệu quả thi.

d) Đối với phần nhiều học phần được bên trường cho phép chuyển điểm, lúc xếp mức đánh giá được thực hiện kí hiệu R viết kèm cùng với kết quả.

3. Việc xếp loại các mức điểm A, B, C, D, F được áp dụng cho những trường hòa hợp sau đây:

a) Đối với phần đông học phần cơ mà sinh viên đã tất cả đủ điểm đánh giá bộ phận, của cả trường hợp vứt học, bỏ soát sổ hoặc bỏ thi không có lý do đề nghị nhận điểm 0;

b) thay đổi từ nút điểm I qua, sau khi đã bao gồm các hiệu quả đánh giá thành phần mà trước kia sinh viên được giảng viên có thể chấp nhận được nợ;

c) biến hóa từ các trường thích hợp X qua.

4. Vấn đề xếp loại ở mức điểm F ngoài các trường phù hợp như đang nêu sinh hoạt khoản 3 Điều này, còn vận dụng cho trường phù hợp sinh viên phạm luật nội quy thi, có quyết định phải thừa nhận mức điểm F.

5. Việc xếp nhiều loại theo mức điểm I được áp dụng cho các trường phù hợp sau đây:

a) Trong thời gian học hoặc trong thời gian thi kết thúc học kỳ, sinh viên bị ốm hoặc tai nạn ngoài ý muốn không thể dự bình chọn hoặc thi, nhưng yêu cầu được trưởng khoa cho phép;

b) Sinh viên quan yếu dự kiểm tra thành phần hoặc thi vày những nguyên nhân khách quan, được trưởng khoa chấp thuận.

Trừ những trường hợp quan trọng đặc biệt do Hiệu trưởng quy định, trước khi bước đầu học kỳ mới kế tiếp, sinh viên nhận mức điểm I đề nghị trả xong các nội dung kiểm tra thành phần còn nợ nhằm được gửi điểm. Trường hợp sinh viên chưa trả nợ và không chuyển điểm mà lại không lâm vào trường phù hợp bị buộc thôi học thì vẫn được học tập tiếp ở các học kỳ kế tiếp.

6. Việc xếp nhiều loại theo nấc điểm X được áp dụng so với những học tập phần nhưng phòng Đào chế tác Đại học không nhận được report kết quả tiếp thu kiến thức của sinh viên từ khoa gửi lên.

7. Ký hiệu R được áp dụng cho các trường hòa hợp sau:

a) Điểm học phần được review ở những mức điểm A, B, C, D vào đợt đánh giá đầu học kỳ (nếu có) so với một số học tập phần được phép thi sớm để giúp đỡ sinh viên học tập vượt.

b) phần lớn học phần được công nhận kết quả, khi sinh viên gửi từ ngôi trường khác cho hoặc thay đổi giữa các chương trình.

Điều 23. Phương pháp tính điểm trung bình chung

1. Để tính điểm trung bình phổ biến học kỳ cùng điểm trung bình phổ biến tích lũy, nấc điểm chữ của mỗi học tập phần cần được quy lật sang điểm số như sau:

A tương ứng với 4

B khớp ứng với 3

C tương xứng với 2

D tương ứng với 1

F khớp ứng với 0

2. Điểm trung bình tầm thường học kỳ và điểm trung bình chung tích lũy được tính theo phương pháp sau và được gia công tròn cho 2 chữ số thập phân:

*

Trong đó:

A là vấn đề trung bình phổ biến học kỳ hoặc điểm trung bình thông thường tích lũy

ai là vấn đề của học tập phần máy i

ni là số tín chỉ của học tập phần sản phẩm công nghệ i

n là tổng số học phần.

Điểm trung bình tầm thường học kỳ nhằm xét học tập bổng, tâng bốc sau mỗi học kỳ chỉ tính theo kết quả thi kết thúc học phần làm việc lần thi vật dụng nhất. Điểm trung bình tầm thường học kỳ với điểm trung bình bình thường tích lũy để xét thôi học, xếp hạng học lực sinh viên cùng xếp hạng xuất sắc nghiệp được tính theo điểm thi kết thúc học phần cao nhất trong các lần thi.

Chương IV

XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP

Điều 24. Thực tập cuối khóa, làm cho đồ án hoặc khoá luận giỏi nghiệp

1. Đầu học kỳ cuối khoá, các sinh viên được đăng ký làm thứ án, khoá luận giỏi nghiệp hoặc học tập thêm một số học phần chuyên môn được hình thức như sau:

a) làm cho đồ án, khoá luận tốt nghiệp: áp dụng cho sinh viên đạt mức quy định của Trường. Đồ án, khoá luận xuất sắc nghiệp là học tập phần có trọng lượng không quá 7 tín chỉ cho trình độ chuyên môn đại học và 3 tín chỉ cho trình độ cao đẳng. Số tín chỉ giành riêng cho đồ án, khóa luận tốt nghiệp được quy định ví dụ trong công tác của từng chăm ngành đào tạo.

b) Học với thi một vài học phần chăm môn: sinh viên ko được giao có tác dụng đồ án, khoá luận tốt nghiệp phải đk học thêm một số trong những học phần chuyên môn, nếu không tích lũy đầy đủ số tín chỉ dụng cụ cho chương trình.

2. Các điều kiện nhằm sinh viên được đk làm đồ gia dụng án hoặc khoá luận tốt nghiệp;

a, Đến thời điểm đk làm đồ án, khóa luận xuất sắc nghiệp vào đầu học tập kỳ cuối khoá, sinh viên phải cơ bản tích luỹ đủ những học phần nằm trong khối kỹ năng và kiến thức cơ sở ngành với khối kỹ năng chuyên ngành, trong các số ấy có không thật hai học phần đề nghị thi lại và không biến thành kỷ cách thức từ mức cảnh cáo trở lên; Đạt điểm trung bình phổ biến tích luỹ, điểm của môn học đăng ký làm đồ án, khoá luận xuất sắc nghiệp tự 2,8 trở lên.

b, Đối với mỗi lớp chăm ngành, tổng số sinh viên được giao đề tài đồ án, khóa luận xuất sắc nghiệp không quá 40% tổng số sv của lớp. Ưu tiên giao đề tài, đồ dùng án, khoá luận giỏi nghiệp cho các sinh viên đạt giải thưởng nghiên cứu và phân tích khoa học hoặc có báo cáo khoa học đạt công dụng đánh giá từ loại giỏi trở lên trong hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên mặt hàng năm.

c. Các quy định trên điểm a, b ko áp dụng so với các ngành bao gồm yêu ước bắt buộc tất cả các sinh viên bắt buộc làm đồ dùng án hoặc khóa luận xuất sắc nghiệp.

3. Hiệ tượng và thời gian làm thiết bị án, khóa luận xuất sắc nghiệp

a, Sinh viên đủ tiêu chuẩn làm đồ vật án, khóa luận tốt nghiệp đăng ký với bộ môn về vấn đề đồ án, khoá luận giỏi nghiệp muộn độc nhất vô nhị trước 2 tuần trước đó khi bắt đầu học kỳ cuối khoá.

b, Đối với một số trong những ngành đào tạo yên cầu phải dành nhiều thời hạn cho phân tích hoặc điều tra khảo sát để sinh viên xong xuôi đồ án, khóa luận giỏi nghiệp, bên trường bao gồm thể bố trí thời gian mang lại sinh viên có tác dụng đồ án, khóa luận xuất sắc nghiệp kết phù hợp với thời gian thực tập trình độ cuối khóa trên cơ sở ý kiến đề nghị của khoa siêng môn.

c, Căn cứ lời khuyên của bộ môn, khoa dự loài kiến phân công giảng viên hướng dẫn, bảo vệ đúng tiêu chuẩn, số lượng theo quy định. Hiệu trưởng đưa ra quyết định giao đề bài đồ án, khoá luận giỏi nghiệp đến sinh viên và quyết định giảng viên lý giải sinh viên của từng khóa học.

d, sinh viên chỉ được thay đổi đề tài thứ án, khóa luận giỏi nghiệp khi đảm bảo an toàn các điều kiện sau:

- gồm đơn đề nghị gửi chống Đào sản xuất Đại học chậm nhất 4 tuần kể từ thời điểm sinh viên được giao vấn đề đồ án, khóa luận xuất sắc nghiệp.

- Đơn xin biến hóa đề tài vật dụng án, khóa luận tốt nghiệp của sinh viên nên được giảng viên hướng dẫn, bộ môn, khoa xác nhận chấp nhận và được Hiệu trưởng phê duyệt.

4. Nhiệm vụ của giáo viên hướng dẫn; nhiệm vụ của cỗ môn cùng khoa đối với sinh viên trong thời gian làm vật dụng án, khóa luận giỏi nghiệp

a, nhiệm vụ của giảng viên viên hướng dẫn:

- Giao đề bài đồ án, khoá luận tốt nghiệp mang đến sinh viên cân xứng với năng lực và ước vọng của sinh viên, đúng chăm ngành do cỗ môn đảm nhận, bảo vệ cho sinh viên có thể chấm dứt đồ án, khoá luận đúng tiến trình và bảo đảm chất lượng đào tạo.

Xem thêm: Mã Tự Tăng Trong Sql Như Uid12345678? Auto Increament Trong Sql Server

- giải đáp sinh viên: về mục đích, yêu thương cầu, các quy định về có tác dụng đồ án, khoá luận tốt nghiệp; thành lập đề cương của vật án, khoá luận giỏi nghiệp; phương pháp nghiên cứu giáo trình, tài liệu ship hàng cho vấn đề làm thiết bị án, khoá luận giỏi nghiệp; phương pháp nghiên cứu, phương pháp tiến hành thí nghiệm, thực hành, phương thức thu thập và xử trí số liệu giao hàng cho thiết bị án, khoá luận; về tía cục, ngôn từ và phương pháp trình bày trang bị án, khoá luận xuất sắc nghiệp theo đúng quy định so với từng chăm ngành.

- con số đồ án hoặc khóa luận xuất sắc nghiệp vị một tín đồ hướng dẫn tối đa (xét trong năm bất kỳ) quy định như sau: