ĐỀ THI TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B CÔNG CHỨC CÓ ĐÁP ÁN

     
... A B C D 52 It takes Peter three hours doing this homework every day A B C D 53 How many does it cost to lớn send this letter to China? A B C D 54 My father has less days off than Tim’s father A B ... D moreover 58 A Where B When C Why D What 59 A up B lớn C on D in 60 A appear B appearance C disappear D disappearance 61 A when B during C while D within 62 A complete B completeness C completely ... Household bills We must all make a personal decision lớn work for the future of our planet if we want lớn ensure a better world (65) our grandchildren 56 A with B without C và D but 57 A and B however...

Bạn đang xem: đề thi tiếng anh trình độ b công chức có đáp án


*

... Parts A on A take A where A such A lonely A remain 10 A wild B popular B let B directions B by B make B who B like B single B stay B natural C favorite C made C voyages C at C pick C which C as ... Impressed by the _ of the city and by the friendliness of its people A beautiful B beauty C beautifully D beautify đôi mươi The quái thú said that he would fly lớn Ho đưa ra Minh thành phố day A next B the ... Advertising B advertises C advertised D advertisement 15 He tried to walk so as not to lớn be late for school A fast B quick C rapid D slowly 16 vày you want _ by the doctor? A lớn examine B lớn be...
*

... Garden," the woman said a because b for c by d as soon as > a 156 The woman has hurt her back for too long a khổng lồ bend b by bending c for bending d owing lớn you bend > b 157 A lot of passengers ... A me b kiểm tra up c telling d fillings > c 32 These engines used being started by hand But now they are started by electricity a used b being c But now d are > b 33 This house is often broken ... D ringing > b 95 The shoes are Peter"s a bus b blouse c both d brown > d 96 Your are new, Hung a shirt b blouse c trousers d hat > c 97 There are boys in our class a no b not c none...
*

... Thành công (thêm giới trường đoản cú in) - khổng lồ make good time : nhanh chóng, mau - lớn make oneself pleasant to lớn s.o : thú vui chiều chuộng, làm ưa thích - khổng lồ make out : - lớn make out : thành công, tiến bộ, tất cả ... Thành công việc - to lớn be relate to: gồm bà cùng với - to give advice on: - khổng lồ be apposed to: bội nghịch đối, hạn chế lại - lớn write with a pen: viết cây viết - lớn belong to: thuộc - to succeed in; thành công - to lớn ... Thank s.o for doing s.th : cảm ơn làm điều - lớn think of : nghĩ tới, có chủ ý - to think of s.o : nghĩ - to think over : xem xét chắn, xét kỹ - to lớn think up : phát minh, xét nghiệm phá, kiếm tìm - to lớn throw...
*

... - I was a child A during B when C after D until Cau 142 I haven"t got A something B nothing C anything D some things to say Cau 143 We are used lớn living the countryside A at B in C for D.on ... She was a very A healthily B healthiness Trang 21/56 child in the west C health D healthy Cau 165 Here are some books Take the you want A ones B people C person D things Cau 166 Is there ... 55 I"ve already to buy something new for my bedroom A deciding B to lớn decide _C_._d_ec_id_ed Trang 7/56 ~ D decide Cau 56 How is the dictionary? -10 centimeters A much B thick C often D far Cau 57...
*

... ĐỀ THI MÔN TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ B thời hạn làm 90 phút ENGLISH LANGUAGE test – 90 minutes cấp độ B (Intermediate) ... Translate the following sentences into English Anh ta thường xuyên làm muộn sáng lại đến chính sách tài khóa cỗ Tài chủ yếu thực tạo thành hai phần: giá thành Chính phủ thuế ... Sentences from following sets of words and phrases (5 câu) I/ work/ this/ company/ 10 years now Stop/ complain/ everything I/ not care/ how much/ he/ earn ...
... WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi giỏi Nghiệp trung học phổ thông – Đại học ( lịch trình Mới) GV chỉ dẫn :Phạm Quốc Hùng GOOD LUCK to YOU ! THERE IS A WILL - THERE IS A WAY! Ơn Thi tốt Nghiệp thpt – Đại học ( ... Would eat something B If I had been hungry, I would have eaten something C If I hadn’t been hungry, I would have eaten something D If I had eaten something, I would have been eaten something 43 opinion ... Be / as / think / as / not A I don’t think as intelligent as Hoa is B Hoa doesn’t think as intelligent as I am C Hoa is as intelligent as I don’t think D Hoa is not as intelligent as I think 44...

Xem thêm: Cách Làm Ô Chữ Trong Powerpoint 2013 Với 5 Bước Đơn Giản, Hướng Dẫn Làm Trò Chơi Ô Chữ Trong Powerpoint


... (35) of you this would cause you …………… (35) greater misery However, generation after generation of your family leaves this life in the natural …………… (36) I have described, …………… (37) this is what ... The help of other children if he wants it, what this word says, what the answer is lớn that problem, whether this is a good way of saying or doing this or not If it is a matter of right answers, ... Learn something essential, something they will need lớn get on in the world?” Don’t worry! If it is essential, they will go out into the world & learn it 21 What does the author think is the...
... Cần sử dụng câu khẳng định - dùng với danh từ bỏ đếm đựơc danh từ không đếm + Many - sử dụng câu đậy định - Đi với danh từ đếm đựơc + Much - cần sử dụng câu phủ định - Đi với danh từ không đếm Note: Too/ so/ as + many/ ... Xác minh + lời mời - sử dụng với danh tự đếm đựơc danh từ không đếm b Any: Một chút, , vài - sử dụng câu tủ định câu ngờ vực - sử dụng với danh trường đoản cú đếm đựơc danh từ không đếm B EXERCISES Ex Put in a ... Why didn’t I think _ that? 45 Look at this photograph of Ann Who does she remind you _? 46 She left Boston _ Paris when she was 19 47 If something is wrong, why don’t you something _ it?...
... 7: The tác giả uses the phrase “mint condition” to lớn describe A something perfect B something significant C something tolerant D something magical Question 8: All of the following were found on the ... Movie, don’t you think? A I don’t think we should see the movie B You don’t think we should see the movie, you? C You & I are not in agreement about the đánh giá of the movie D I think we should ... Take an entrance exam this year A Perhaps we don"t have lớn take an entrance exam this year B We must take an entrance exam this year C We mightn"t take an entrance exam this year D It is very...
... liệu kí từ bỏ Tin học van phong” ; tại ô B2 gõ vào công thức = LOWER(A2) nhận kết : - TIN HỌC VAN PHONG - Tin học tập van phong - tin học tập van phong - Tin học tập Van Phong những kiểu liệu thường dùng Excel ... Dấn văn - tất chức 55 Để quan sát và theo dõi thông tin văn gửi ứng dụng “chuyển, dấn văn bản” ta lựa chọn mục nào? - theo dõi thông tin văn - theo dõi và quan sát văn - cách xử trí văn - đưa văn 56 ao ước đăng nhập vào phần ... Hình : tờ giấy trắng, đĩa vi tính, đồ vật in, , call là: a) Thanh công nỗ lực định dạng b) Thanh công cụ chuẩn c) Thanh công gắng vẽ d) Thanh công cố gắng bảng đường viền 37) vào soạn thảo Word, để chèn tiêu...
... Pronouns và determiners những chủ đề sử dụng cho môn thi nói (Topics for speaking test) Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Nội dung cụ thể Chơng 1: những thời giờ đồng hồ Anh ( Tenses in English) những thời (Present ... Steel ( không đếm đợc) 13 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Danh tự đếm đợc danh trường đoản cú thêm số tự vào trớc Ví dụ: cars hours, 100 dollars * Quy tắc biến hóa danh từ bỏ số sang số nhiều: Chỉ gồm danh tự ... ARTICLE) tiếng Anh bao gồm loại tiệm từ đợc sử dụng với danh trường đoản cú : - cửa hàng từ không xác định: a/ an - tiệm từ xác minh : the * quán từ không xác định: (a/an) 14 Tài liệu hớng dẫn ôn thi công chức Chỉ dùng...

Xem thêm: Báo Giá Cầu Thang Inox, Lan Can Inox Giá Rẻ Máy Massage, Lan Can Đường Bộ Inox Hải Minh Hm 31


... B C C A D B B B A B C B D B C C D D B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C D D C C B D D A A D D B B C C ... B C D D B B D D D A C B B C A C A A B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 D B C C A C B B B C B A C C A D B ... A D D A B D B A C D C D B A B D A B B 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 A C B D A B B A D B D C A D A B C...
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ vấn đề liệu bắt đầu đăng cầm tắt văn bạn dạng trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp lễ tết điểm lưu ý chung và vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập đồ lý 8 chuyện cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài tập thứ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài xích ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cải tiến và phát triển của từ bỏ vựng tiếp theo sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài tập phần trăm thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem lẩn thẩn van lop 8