MẪU BIÊN BẢN HỌP CHI ỦY

     

Mẫu biên bạn dạng họp bỏ ra bộ là biểu chủng loại được lập ra nhằm mục đích ghi lại cục bộ nội dung cũng giống như những thông tin chính trong cuộc họp như vị trí diễn ra cuộc họp cùng rất những hoạt động vui chơi của các cơ quan cũng như chi bộ đưa ra vào cuộc họp đưa ra bộ.

Bạn đang xem: Mẫu biên bản họp chi ủy

Nội dung vào biên bản cần được trình diễn đầy đủ, chi tiết và trình bày đẹp mắt. Sau đấy là nội dung chi tiết 4 mẫu biên bạn dạng họp đưa ra bộ và biện pháp viết mời các bạn cùng tham khảo và cài đặt mẫu trên đây.


ĐẢNG ỦY................CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP đưa ra BỘ

Tháng………/20……

Thời gian:.....................................................

Địa điểm:.....................................................

Thành phần: ...............................................

....................................................................

Chủ tọa:........................................................

NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Phần mở đầu

- thực thi cho đảng viên đóng góp đảng chi phí tháng ....../20/........

- chi bộ cử thư cam kết cuộc họp:.............................

- thông báo tình hình đảng viên của bỏ ra bộ dự họp: (ghi rõ ràng đảng viên thiết yếu thức, dự bị; số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác; số đảng viên xuất hiện dự họp; số đảng viên vắng khía cạnh và lý do vắng, ghi rõ ràng lý vì chưng vắng khía cạnh từng bạn bè vào biên bản).

- Đồng chí túng bấn thư thông qua chương trình của cuộc họp:......

.......................................................

2. Phần nội dung:

2.1. Tin tức thời sự (ghi ví dụ đề mục, hay văn phiên bản thông tin….)

2.2. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết mon trước (ghi ví dụ các nội dung. Phần này bằng hữu ghi biên bạn dạng nên nói bí thư gửi trước 01 bạn dạng dự thảo nghị quyết để ghi cho cầm thể)

...........................................................

..........................................................

.......................................................

- Phần triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp HCM: (Bí thư bỏ ra bộ Đánh giá bài toán học tập tư tưởng và tuân theo tấm gương đạo đức tp hcm của tập thể, đảng viên, quần bọn chúng tháng trước; biểu dương đảng viên, quần chúng tiên phong, gương mẫu mã có việc làm cố thể, thiết thực về học tập bốn tưởng và tuân theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; mặt khác giáo dục, giúp sức những đảng viên bao gồm sai phạm (nếu có). Sinh hoạt chủ thể học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí minh vào thời điểm tháng sinh hoạt)

.............................................................

................................................................

- bí thư thông tin ý loài kiến của đảng viên, quần chúng về sự lãnh đạo của chi bộ với vai trò chi phí phong, gương mẫu của đảng viên (nếu có) để đưa ra bộ bao gồm biển pháp đẩy mạnh ưu điểm, hạn chế và khắc phục khuyết điểm, kịp thời phòng chặn, chống chọi với đều biểu hiên quan liêu liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

.......................................................

........................................................

- Đề ra một số nhiệm vụ thay thể, thiết thực, căng thẳng trước mắt nhằm thực hiên hồi tháng tới tất cả nội dung chủ đề học tập và tuân theo tấm gương đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh tháng tiếp theo. Đồng thời phân công nhiệm vụ rõ ràng cho đảng viên thực hiện.

...................................................

...................................................

- đưa ra bộ thảo luận, tham gia đóng góp chủ kiến về các nội dung trên (ghi cụ thể các chủ kiến đóng góp)

.....................................................

.....................................................

3. Phần kết thúc

- Ghi bắt tắt ý kiến kết luận của túng thiếu thư.

- chi bộ biểu quyết thông qua tóm lại (Nghị quyết) của bỏ ra bộ. Ghi rõ số đảng viên đồng ý, không chấp nhận và số có chủ ý khác.

...........................................................

.........................................................

Cuộc họp xong xuôi lúc giờ, ngày.....tháng.....năm 20….... Biên bạn dạng được thông qua trước bỏ ra bộ.

CHỦ TỌA(Ký với ghi rõ chúng ta tên) THƯ KÍ(Ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

ĐẢNG ỦY................CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢN HỌP bỏ ra BỘ THÁNG…./20…

- Ngày…tháng…năm 200….; Lúc:…giờ…., tại:….

- công ty tọa:……………………….. ( họ tên chức vụ)

- Thư ký:………………………... ( họ với tên)

I. TÌNH HÌNH ĐẢNG VIÊN:

- toàn bô đảng viên:…….. (chính thức:……; dự bị:…..); số đảng viên được miễn sinh hoạt, công tác:…..(nếu có).

- Đảng viên có mặt dự họp:……./…….; (chính thức:……; dự bị:…..);

- Đảng viên vắng vẻ mặt:……..(vắng có lý do:…….., tên tín đồ vắng; vắng không có lý do:…….)

- nhà tọa phiên họp thông qua chương trình, ngôn từ phiên họp; đóng góp đảng phí; đề cử thư ký kết phiên họp.

II. NỘI DUNG PHIÊN HỌP :

1/ Thông tin, phổ cập văn bản của Đảng cung cấp trên được phép phổ cập đến đảng viên (hoặc) bắt tắc thông tin thời sự (thông tin nội bộ và sổ tay kiến tạo Đảng, bởi vì Ban tư tưởng, văn hóa Thành ủy gây ra trong tháng) :

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

2/ Đánh giá tác dụng thực hiện nhiệm vụ (nghị quyết) của đưa ra bộ mon vừa qua, tình hình chính trị tứ tưởng đảng viên cùng quần bọn chúng (nêu rõ phương diện được và chưa được, nguyên nhân,…) tiến hành Dự thảo chương trình, trách nhiệm công tác tháng tới (kèm report và chương trình công tác làm việc tháng của đưa ra bộ):

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

3/ công tác làm việc tạo nguồn và bồi dưỡng cảm tình đảng (đảng viên được phân công góp đỡ cảm tình đảng báo cáo):

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

4/ Đánh giá dìm xét cuộc vận chuyển “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 06 của cục Chính trị) ni là chỉ thị 03:

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

5/ thảo luận (ý con kiến phát biểu của đảng viên) bỏ ra bộ:

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

6/ kết luận của nhà trì họp báo hội nghị (bí thư):

- .....................................................................

- .....................................................................

- .....................................................................

Biểu quyết của bỏ ra bộ trải qua nghị quyết hoặc trải qua biên bạn dạng hội nghị (ghi số chủ kiến thống nhất với không thống tuyệt nhất của đảng viên (ví dụ: là 15/17 đảng viên, phần trăm 88,23%, biểu quyết chỉ tính đảng viên bao gồm thức):

CHỦ TỌA(Ký cùng ghi rõ họ tên) THƯ KÍ(Ký và ghi rõ chúng ta tên)

ĐẢNG ỦY................CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢNHỌP đưa ra BỘ THÁNG……..NĂM………..- - - -

- Địa điểm:…………………………………………………………………….

Xem thêm: 20 Cm Bằng Bao Nhiêu Mét - Chuyển Đổi Centimet Để Mét (Cm → M)

- Thời gian:……………………………………………………………………

- tổng thể đảng viên của bỏ ra bộ………..đồng chí. Vào đó, đảng viên chủ yếu thức…….đồng chí, đảng viên dự bị………..đồng chí, đảng viên nghỉ ngơi tạm……….đồng chí.

+ Số đảng viên được miễn sinh hoạt………..đảng viên.

+ Số đảng viên reviews sinh hoạt trong thời điểm tạm thời đi chỗ khác:………đảng viên.

- Số đảng viên dự sinh hoạt…………đồng chí. Vào đó, đảng viên thiết yếu thức………đồng chí, đảng viên dự bị………….đồng chí, đảng viên SHT:…… đ/c.

- Số đảng viên vắng mặt………..đồng chí.

+ tất cả lý do: (ghi rõ chúng ta tên từng bạn bè và tại sao vắng mặt).

+ không tồn tại lý do: (ghi rõ chúng ta tên từng bạn hữu vắng mặt không có lý do).

* công ty tọa: Đồng chí……………………………..

* Thư ký: Đồng chí………………………………

I. NỘI DUNG SINH HOẠT chi BỘ

1. Bí thư đưa ra bộ xúc tiến nội dung sinh hoạt đưa ra bộ.

- thông tin tình hình thời sự, chủ yếu sách, nghị quyết chỉ thị của cung cấp trên tương quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các đại lý (ghi rõ tên những văn bản bạn hữu bí thư chi bộ triển khai).

- Đánh giá tình hình các mặt công tác làm việc tháng trước về thực hiện nhiệm vụ chính trị và các nội dung về công tác xây dựng Đảng, những câu hỏi làm được, chưa làm được; thực trạng tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng cơ quan, đối chọi vị… (ghi cụ thể sự nhận xét tình hình của đưa ra ủy mà đồng chí bí thư trình bày).

- Dự kiến chương trình công tác tháng cho tới (trong tháng), về triển khai nhiệm vụ bao gồm trị và những nội dung về công tác xây dựng Đảng.

2. đưa ra bộ thảo luận

a. Về review tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác làm việc tháng trước; tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên cùng quần bọn chúng trong cơ quan, đối chọi vị…

b. Tham gia ý kiến bổ sung cập nhật nội dung chương trình công tác tháng tới, các biên pháp tổ chức thực hiện. Hồ hết kiến nghị, lời khuyên với cấp cho trên.

Ý kiến đồng chí…………………………………………………………

Ý loài kiến đồng chí…………………………………………………………

3. Tóm lại của công ty tọa

a. Về tiến công giá tác dụng thực hiện các mặt công tác tháng trước, những vấn đề làm được, những việc chưa làm cho được, nguyên nhân, trọng trách của đưa ra ủy, đảng viên; phần nhiều vấn đề cần phải quan trung tâm giải quyết.

b. Kết luận nội dung chương trình công tác làm việc tháng tới của đưa ra bộ, biện pháp tổ chức triển khai thực hiện; phân công bỏ ra ủy viên, đảng viên phụ trách từng quá trình cụ thể để tổ chức tiến hành (ghi rõ bọn họ tên đảng viên, chức vụ, trách nhiệm được phân công).

c. Kết luận những con kiến nghị đề xuất với cấp trên (nếu có).

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC KẾT LUẬN (HOẶC) NGHỊ QUYẾT CỦA bỏ ra BỘ:

1. Nhà tọa kết luận kết thúc nếu gồm ý kiến bổ sung cho tóm lại thư ký yêu cầu ghi chủ kiến bổ sung. Khi hết ý kiến, chủ tọa cầm tắt ý kiến bổ sung sau đó đem biểu quyết của đưa ra bộ, thông qua.

2. Nghị quyết:

Đối với những nội dung sinh hoạt đưa ra bộ cần phải ra quyết nghị thì người chủ trì hội nghị thông báo nội dung nghị quyết tiếp nối lấy chủ ý của đảng viên. Khi hết chủ kiến thì công ty tọa nêu bắt tắt phần bổ sung, tiếp đến lấy biểu quyết của đưa ra bộ.

+ tổng cộng đảng viên đồng ý:……………….., tỷ lệ……….%.

+ toàn bô đảng viên ko đồng ý:…………, tỷ lệ……….%.

+ Ý loài kiến khác:………………………………………………………………..

Chú ý:

- Thư ký ghi cố thể, đúng đắn diễn biến hóa của cuộc họp, sản phẩm công nghệ tự cùng họ thương hiệu đảng viên phát biểu ý kiến, văn bản phát biểu của từng đồng chí; những vụ việc nhất trí, không độc nhất vô nhị trí với kiến nghị, ý kiến tóm lại của công ty tọa.

- xong xuôi sinh hoạt bỏ ra bộ, thư ký đề nghị đọc toàn văn biên bản để đảng viên thường xuyên tham gia chủ ý bổ sung, ghi chép vừa đủ phản ánh đúng tinh thần, ngôn từ đã đặt ra trong buổi sinh hoạt bỏ ra bộ.

- nhà tọa đánh giá lại lần cuối biên phiên bản ghi chép ngôn từ sinh hoạt bỏ ra bộ còn vụ việc gì không nên sót về kỹ thuật yêu mong thư ký chỉnh sửa, tiếp đến chủ tọa, thư ký new ký vào biên phiên bản sinh hoạt chi bộ.

- Cuộc họp chấm dứt vào lúc……giờ, ngày……tháng ……năm……

CHỦ TỌA(Ký với ghi rõ chúng ta tên) THƯ KÍ(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẢNG ỦY................CHI BỘ.....................

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BIÊN BẢNHỌP chi BỘ THÁNG .. NĂM 20...

Chi cỗ họp ngày .... Tháng.... Năm 20......

Tại địa điểm: trường ...........................................................

Tổng số đảng viên của chi bộ: .... đ/c, thiết yếu thức: ....đ/c; dự bị: ... đ/c.

Số đảng viên gồm mặt: bao gồm thức: .... đ/c, dự bị: ........đ/c.

Số vắng tanh mặt: ........... đ/c.

Số đảng viên được miễn làm việc đảng: ......... đ/c.

Số đảng viên có giấy reviews tạm thời đi nơi khác: ............. đ/c.

Số đảng viên đi làm việc ăn xa: ................. đ/c.

Chủ tọa: ......................, chức vụ: túng bấn thư bỏ ra bộ

Thư ký: ..........................................................

I. NỘI DUNG SINH HOẠT đưa ra BỘ:

1. Túng bấn thư đưa ra bộ thực thi nội dung sinh hoạt bỏ ra bộ:

1.1. Nghỉ ngơi về câu chữ học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp HCM:

- Đ/c BTCB xúc tiến kế hoạch khắc chế khuyết điểm, vĩnh cửu của đưa ra bộ sau kiểm điểm. Chỉ đạo từng cá nhân đảng viên xây dựng kế hoạch khắc phục.

1.2. Tin tức thời sự và phổ biến các văn bản cấp trên:

- Đ/c BTCB thông tin tình hình địa phương, tình hình hoạt động của ngành, ở trong phòng trường.

1.3. Đánh giá hoạt động tháng 01/20......:

* việc lãnh đạo công tác chính trị bốn tưởng:

- đưa ra bộ lãnh đạo thực hiện công tác tuyên truyền đầy đủ, kịp thời. Đảng viên tham gia lớp học tập Nghị quyết hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và Hội nghị thực thi chuyên đề năm 20...... đầy đủ, nghiêm túc.

- Lãnh chỉ đạo cơ quan xây dừng nội dung, kế hoạch triển khai công tác chuẩn bị cho tết Nguyên đán Mậu Tuất bảo đảm an toàn quy định.

- Đã tăng tốc hơn công tác nắm bắt dư luận xóm hội để định hướng công tác giáo dục và đào tạo chính trị, tứ tưởng được cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên cấp dưới trong đưa ra bộ và cơ sở trường học.

* Lãnh đạo công tác làm việc chuyên môn:

- triển khai lãnh, chỉ huy các đơn vị chức năng trường học triển khai công tác chăm môn bảo vệ theo yêu thương cầu, nhiệm vụ công tác. Tập trung việc khám nghiệm định kỳ cuối HKI, vào công tác HKII và xây dựng các giải pháp nâng cấp chất lượng giảng dạy, giáo dục và đào tạo trong từng 1-1 vị.

- tiếp tục lãnh, chỉ đạo các trường học triển khai xây dựng công tác ngoại khóa để tuyên truyền, giáo dục trong dịp Tết 20.......

- Lãnh, chỉ huy các trường tham gia đầy đủ các hội thi của ngành, của địa phương tổ chức.

* Lãnh đạo công tác làm việc xây dựng Đảng, xây dựng các đoàn thể:

- Đảng viên nhà động, tích cực và lành mạnh trong gia nhập học tập quyết nghị và họp báo hội nghị quán triệt chăm đề năm 20.......

- Tập thể chi bộ đã thực hiện kế hoạch xung khắc phục rất nhiều khuyết điểm, mãi mãi sau kiểm điểm năm 20......

- đưa ra bộ thường xuyên lãnh đạo những đoàn thể phân phát huy nhiệm vụ trong công tác. Phương châm của Công đoàn được thể hiện rõ nét trong việc xây dựng khối liên kết và quy tụ sức mạnh tập thể.

- tổ chức Đoàn, Đội niềm nở trong các trào lưu ngoại khóa.

* Lãnh đạo các công tác khác:

- thực hiện đầy lãnh đạo các đơn vị tham gia ân cần công tác giáo dục và công tác kết hợp dở địa phương.

1.4. Dự con kiến chương trình công tác làm việc tháng 02/20......:

- Điều chỉnh planer học tập và làm theo gương bác chuyên đề năm 20....... Tiến hành công tác tuyên truyền, giáo dục đào tạo nhân kỉ niệm ngày thành lập và hoạt động Đảng CSVN 3/2 cùng mừng đầu năm Mậu Tuất.

- Lãnh, chỉ huy tập thể đưa ra bộ với từng cá thể đảng viên tiếp tục thực hiện lập cập việc xung khắc phục rất nhiều khuyết điểm, vĩnh cửu được chỉ ra sau kiểm điểm năm 20......

- Lãnh đạo những trường phạt huy kết quả trong công tác làm việc chuyên môn, tích cực thay đổi PPDH để cải thiện chất lượng giáo dục toàn vẹn HS.

- liên tiếp việc trả lời kê khai lí lịch đối tượng Đảng. Tiến hành thu, nộp Đảng phí kịp thời, đúng quy định. Lành mạnh và tích cực trong đóng góp chủ kiến xây dựng tổ chức cơ sở Đảng các cấp.

- Đảng viên tăng cường việc nghỉ ngơi ở khu vực cư trú.

2. đưa ra bộ thảo luận:

2.1. Về reviews tình hình tiến hành nhiệm vụ mon trước:

- các đ/c trong đưa ra bộ hoàn toàn thống duy nhất theo văn bản đã tấn công giá.

2.2. Về nội dung công tác tháng tới:

- những đ/c trong chi bộ cơ bản thống duy nhất theo nội dung dự thảo.

- Đ/c Hoa bửa sung: đưa ra bộ, nhà trường tăng tốc công tác lãnh đạo trực đảm bảo an toàn trong cơ hội Tết Mậu Tuất để bảo vệ ANTT cho các trường học.

3. Kết luận của công ty tọa:

Đ/c bí thư chi bộ ghi nhấn và bổ sung cập nhật ý con kiến của đ/c Hoa vào chương trình công tác tháng 02/20.......

Xem thêm: Tổng Hợp Ý Kiến Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị Và Cách Ghi, Mẫu Tổng Hợp Ý Kiến Nhận Xét Về Đảng Viên Dự Bị

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC KẾT LUẬN:

Đ/c BTCB chốt lại những nội dung đa phần cần thực hiện trong tháng .../20...... Với lấy biểu quyết thống duy nhất trong toàn thể chi bộ. 100% đảng viên trong bỏ ra bộ đã biểu quyết chấp nhận các ngôn từ trong kết luận.