MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

     
Xin chào ban biên tập, tôi thấy công ty của doanh nghiệp tôi đang thực thi cho điền tin tức để xin hỗ trợ tiền mướn nhà. Tôi có muốn tìm gọi về mẫu đơn này để khi công ty tôi áp dụng tôi sẽ sẵn sàng nhanh hơn. Mong ban chỉnh sửa cho tôi biết đều mẫu đơn ship hàng việc đề nghị cung cấp tiền thuê công ty năm nay. Xin cảm ơn!
*
Nội dung chủ yếu

Mẫu solo đề nghị hỗ trợ tiền mướn nhà như thế nào?

Căn cứ Phụ lục phát hành kèm theo quyết định 08/2022/QĐ-TTg mức sử dụng mẫu 1-1 đề nghị cung cấp tiền thuê đơn vị như sau:

Tải về mẫu văn bản: trên đây

kimsa88
cf68