MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ KÝ HỢP ĐỒNG

     

Mẫu Công văn kiến nghị là chủng loại văn bản hành chính thường được dùng trong các cơ quan bên nước, tổ chức, doanh nghiệp để ý kiến đề xuất yêu cầu triển khai những các bước cụ thể. Bạn đọc rất có thể tham khảo một vài Mẫu Công văn đề nghị thịnh hành 2022 trong bài viết dưới phía trên của onip.vn.

Bạn đang xem: Mẫu công văn đề nghị ký hợp đồng7 mẫu Công văn kiến nghị được dùng phổ cập nhất 2022 (Ảnh minh họa)
2. Một số trong những Mẫu Công văn ý kiến đề nghị được sử dụng phổ biến

2.1. Mẫu Công văn ý kiến đề nghị (mẫu chung)


TÊN CƠ quan liêu CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ……/CV - ……

(V.v: Đề nghị ………...)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

………..., ngày …… mon …… năm ……

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ

(Về việc: ……………………………….)

Kính giữ hộ (1): ……………………………………………………………………..

- căn cứ Quyết định/Công văn/Hợp đồng số ………/……… ngày…tháng…năm…của (2) …………

- căn cứ (3)……………………………………………………………………..

Để…(4)………………………….…………………........................................

Nay, (5)……………………………làm Công văn này kính đề xuất (6):......................................

Rất muốn nhận được sự coi xét, thân thương và giải quyết và xử lý đề nghị trên của ……………………

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ….

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người đại diện ký, ghi rõ chúng ta tên và đóng dấu)

(1) Cơ quan cấp cho trên/Lãnh đạo doanh nghiệp.

(2) tên cơ quan cấp cho trên/Lãnh đạo doanh nghiệp

(3) Nêu những căn cứ để triển khai Công văn đề nghị

(4) Nêu lý do làm Công văn đề nghị

(5) Tên 1-1 vị, cơ sở đề nghị

(6) Nêu các đề nghị theo từng ngôi trường hợp


2.2. Công văn kiến nghị thanh toán, ý kiến đề xuất yêu cầu giao dịch nợ vượt hạn


TÊN ĐƠN VỊ

Số:…/CVĐNTT - …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

………., ngày ….. Tháng ….. Năm …..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

(V.v: Đề nghị thanh toán giao dịch hợp đồng………………….)

Kính gửi: CÔNG TY ………………….

- căn cứ hợp đồng số ……/…… cam kết ngày …. Mon …. Năm …. Giữa doanh nghiệp ……………………. Và doanh nghiệp ………………. Về việc ………………………………………………

- căn cứ bảng tính quý hiếm quyết toán của thích hợp đồng nêu trên;

- địa thế căn cứ Biên bạn dạng nghiệm thu xong ……………………… ký kết ngày …. Mon …. Năm …;

- căn cứ Biên bản thanh lý thích hợp đồng số … / …….. Cam kết ngày … tháng … năm …. Giữa doanh nghiệp ……………………. Và doanh nghiệp ………………

Tính đến thời khắc hiện tại, doanh nghiệp ………………. đã triển khai hoàn tất trọng trách và nghĩa vụ của chính bản thân mình cũng như chấm dứt việc bh ……………. Tuân hành đúng theo các pháp luật mà 2 bên đã ký kết trong hợp đồng số …. / …….. Cam kết ngày …. Mon …. Năm ….

Theo luật pháp thanh toán trong đúng theo đồng nêu bên trên (Bên A sẽ giao dịch thanh toán cho bên B số tiền tương xứng với …. % quý giá quyết toán thích hợp đồng sau thời điểm hết thời hạn bảo hành), cụ thể như sau:

- quý hiếm hợp đồng và các phụ lục (nếu có): ……………………… đồng

- giá bán trị bên A đã giao dịch cho bên B: …………………………. đồng

- giá trị còn lại Bên A buộc phải thanh toán: …………………………… đồng

(Bằng chữ: ………………………… đồng. Cực hiếm trên đã bao hàm VAT 10%)

Nay, công ty …………………. Làm công văn này ý kiến đề xuất Công ty …………….. Giao dịch cho chúng tôi số tiền…………….đồng (Bằng chữ: …………………… đồng) theo tin tức tài khoản giao dịch như sau:

- Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY……………………………..

Rất ao ước sự quan liêu tâm giải quyết của Quý Công Ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT-HC; ….

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ bọn họ tên với đóng dấu)


CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ PHỐI HỢP

Kính gửi: - công ty .....................................................

- Phòng/Ban .......................................................................

- Ông/Bà ............................., Trưởng Phòng/Ban ....................

Ngày .... Mon .... Năm......, Phòng/ban.......... chúng tôi nhận được văn phiên bản số ....../... Của Công ty............ ý kiến đề nghị thực hiện các bước .................. .

Tuy nhiên, sau một thời gian thực hiện, công ty chúng tôi nhận thấy giữa ................. Cùng .............. Không tồn tại sự kết hợp trong quy trình thực hiện công việc dẫn tới hiệu quả đạt được không phải như mong đợi.

Do vậy, cửa hàng chúng tôi làm solo này nhằm kính ý kiến đề xuất .................. chăm chú và tất cả biện pháp phối kết hợp với vận động ......................... Của Phòng/Ban chúng tôi, cụ thể như sau:

Điều 1. Mục đích

Đề nghị ................ phối phù hợp với Phòng/Ban .............. cửa hàng chúng tôi trong quá trình chuẩn chỉnh bị, thực hiện công việc .................. theo văn bản/chỉ đạo/……………………….

Điều 2. Vì sao đưa ra đề nghị

..........................................

......................................................................................................

Điều 3. Quá trình kết hợp thực hiện tại công việc/trách nhiệm/.........

1. Kết hợp trong thừa trình sẵn sàng

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Phối kết hợp trong quá trình thực hiện tại

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

3. Công dụng đặt ra

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Phòng/ban cửa hàng chúng tôi kính nhờ cất hộ .......... coi xét ý kiến đề xuất trên. Kính muốn .......... Gật đầu Công văn đề nghị phối hợp này của shop chúng tôi và tất cả các hành động phối hợp thực tiễn để việc triển khai công việc/nhiệm vụ........... được phân công của Phòng/Ban bọn chúng tôi xong xuôi tốt đẹp và thành công.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ / PHÒNG / BAN

(Ký, ghi rõ bọn họ tên cùng đóng dấu)


2.4. Công văn đề nghị đăng cam kết thang bảng lương


CÔNG TY ..............

Số: ....../CV - ......

(V.v: Xin áp dụng mức lương về tối thiểu

và tự xuất bản bảng lương năm ......)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

................, ngày ..... Mon ..... Năm .....

Kính gửi: chống Lao đụng Thương binh với Xã hội Quận (Huyện) ..................

Công ty ....................... thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký marketing số ..........do Sở kế hoạch và Đầu bốn Thành phố/Tỉnh ................... Cấp cho ngày ..... Mon ..... Năm .....

- Mã số thuế: ..............................................................................

Xem thêm: Đúng Hay Sai Việc Uống Nước Gạo Rang Với Gừng Có Giảm Cân Không ?

Thực hiện theo Nghị định số ...../20..../NĐ-CP ngày ...../...../..... của chính phủ quy định nút lương buổi tối thiểu vùng so với người lao động thao tác theo thích hợp đồng lao động.

Căn cứ phép tắc danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.

Căn cứ các văn bản liên quan.

Để bảo đảm an toàn quyền lợi cho những người lao động thao tác làm việc trong doanh nghiệp, công ty ....................................... Xin đăng ký mức lương buổi tối thiểu vùng với chống Lao Động - yêu quý Binh cùng Xã hội Quận (Huyện) ................................... Là ................... đồng <đăng ký địa thế căn cứ theo hình thức về nấc lương về tối thiểu vùng> kể từ ngày ...../...../ 20... Và công ty tự kiến tạo thang bảng lương vận dụng cho toàn bộ CBCNV vào Công ty.

Rất ước ao nhận được sự hỗ trợ và bắt tay hợp tác từ Quý Cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

CÔNG TY..........................

(Người đại diện thay mặt theo PL ký tên, ghi rõ họ tên với đóng dấu)


2.5. Công văn kiến nghị chốt sổ BHXH


Đơn vị:……….-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - thoải mái - Hạnh phúc---------------

Số:......................

................, ngày .... Mon ... Năm ........

Kính gửi: bảo đảm xã hội………………………………………………

- Tên đối kháng vị: …………………………………………………………

- Mã số quản ngại lý: ………………………………………………………

Nội dung:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Lý do:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Hồ sơ giữ hộ kèm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội coi xét, xử lý theo quy định.

Thủ trưởng solo vị(Ký, đóng dấu với ghi rõ họ tên)


2.6. Công văn ý kiến đề nghị hỗ trợ


TÊN CƠ quan tiền CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị cung cấp ..............)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

........................, ngày ..... Mon ..... Năm .....

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Về việc: ....................................)

Kính gửi: ...................................

- địa thế căn cứ Quyết định/Công văn số ....../...... Của .................... về vấn đề .............

- địa thế căn cứ Biên bạn dạng họp thống duy nhất về việc thực hiện ................................. Ngày ...../...../...... Của.....

- địa thế căn cứ ...............................................................................

Nay, ........................... làm cho Công văn này kiến nghị ......................... cung cấp ....................... nhằm .................... Thực hiện.............. được thành công giỏi đẹp.

Yêu ước hỗ trợ cụ thể như sau:

- thời gian cần hỗ trợ: ..........................

- con số nhân sự (số tiền, trang thiết bị đề nghị hỗ trợ): .........................

Rất hy vọng nhận được sự để ý và cung ứng từ ................

nghiệp>.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người đại diện thay mặt ký, ghi rõ chúng ta tên với đóng dấu)


2.7. Công văn kiến nghị khen thưởng


TÊN CƠ quan liêu CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị khen thưởng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

................, ngày ..... Tháng ..... Năm .....

Kính gửi: ............................

- địa thế căn cứ Hướng dẫn/Quy định xét tán dương của ........................... ban hành ngày .... Tháng ..... Năm ....

- Căn cứ hiệu quả công tác .................... của ............ <Đối tượng được ý kiến đề nghị khen thưởng>

- căn cứ ....................................................................................

Nay, .......... có tác dụng Công văn này kính đề xuất như sau:

- Xét đề nghị tặng bằng khen của mang lại ...... đồng chí và .... cá nhân (có list kèm theo).

- Xét đề nghị tặng kèm bằng khen của cho ...... bọn và .... cá thể (có danh sách kèm theo) vị đã tất cả thành tích xuất sắc trong công tác .......................... năm 20...

Rất mong mỏi nhận được sự chăm chú và vồ cập của ............... để đụng viên công tác .................... Của .....................

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người đại diện thay mặt ký, ghi rõ bọn họ tên và đóng dấu)


3. Chú ý khi biên soạn thảo Công văn đề nghị

Khi lập Công văn đề nghị cần chú ý về một số trong những nội dung sau:

- Về phần ngôn từ đề nghị: đề nghị nêu rõ nội dung đề nghị vấn đề gì; lý do hoặc tại sao gửi Công văn; đề nghị thời hạn vấn đáp Công văn (ở cuối phần nội dung cần phải có dòng chữ “Kính mong quý cơ quan/ ông bà…………sớm vấn đáp cho shop chúng tôi được biết”)

- Công văn đề nghị được trình diễn một bí quyết ngắn gọn, súc tích, triệu tập vào các vấn đề chính, sự việc trọng tâm.

- Ghi rõ tên, thông tin tương tác của cơ quan, tổ chức, cá thể dự định gửi Công văn.

- Tên, thông tin contact của cơ quan, tổ chức, cá thể có quyền và nhiệm vụ liên quan đến vụ bài toán được ý kiến đề nghị trong Công văn.

Xem thêm: Đăng Nhập Facebook Bằng Ảnh Đại Diện Facebook, Access Denied

Trên đó là 07 Mẫu Công văn đề xuất được dùng thịnh hành nhất 2022. Nếu gồm vướng mắc khác liên quan đến nghành nghề dịch vụ giáo dục, chúng ta đọc tương tác 1900.6192 để được hỗ trợ.