Mẫu văn bản hành chính mới nhất

     

Văn bạn dạng hành chính là những văn bản mang tính tin tức của quy phạm nhà nước, để cụ thể hóa câu hỏi thi hành văn bản pháp quy, từ bỏ đó giải quyết các vụ việc cụ thể trong quản ngại lý.

Bạn đang xem: Mẫu văn bản hành chính mới nhất


Mẫu trình bày 25 các loại văn bạn dạng hành chính theo Nghị định 30/2020 sẽ bao gồm có 25 mẫu về những loại văn bản hành chính như chỉ thị, quyết định, quy định, vừa lòng đồng,… tuy nhiên, không ít người dân vẫn không rõ về câu chữ này theo cách thức pháp luật.

Sau đây, shop chúng tôi sẽ giới thiệu vấn đề bên trên trong nội dung bài viết chi tiết bên dưới đây.

Văn phiên bản hành đó là gì?

Văn bản hành chính là những văn bản mang tính thông tin của quy phạm nhà nước, để ví dụ hóa vấn đề thi hành văn bạn dạng pháp quy, tự đó xử lý các vụ việc rõ ràng trong quản lí lý.

Mẫu trình bày 25 một số loại văn phiên bản hành chính theo Nghị định 30/2020

Theo nghị định 30/2020/NĐ-CP nghị định về công tác làm việc văn thư gồm quy định về cụ thể tên của các loại văn bạn dạng hành chủ yếu tại điều 7 nghị định này, bao gồm:

“Điều 7. Các loại văn bạn dạng hành chính

Văn phiên bản hành chính gồm những loại văn phiên bản sau: nghị quyết (cá biệt), ra quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, phù hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bạn dạng thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.”

Như vậy có tổng cộng là 29 nhiều loại văn bản hành chính. Tuy nhiên, ở chỗ phụ lục III, được đính kèm nghị định này chỉ bao gồm 25 loại văn bạn dạng hành chính, không bao hàm mẫu bản thỏa thuận, bản ghi nhớ, thư công cùng hợp đồng.

Mẫu trình bày 25 một số loại văn bạn dạng hành thiết yếu theo Nghị định 30/2020

Các mẫu trình bày 25 loại văn phiên bản hành chủ yếu theo Nghị định 30/2020, ví dụ như sau:

Mẫu 1.1 – nghị quyết (cá biệt)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số: /NQ-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

…4…, ngày… tháng… năm…

NGHỊ QUYẾT

……………5……………

THẨM QUYỀN BAN HÀNH

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………;

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………;

……………………………………………………………………………………………………………….

QUYẾT NGHỊ:

………………………………………………..6……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:

– Như Điều…. ;

– ………….;

– Lưu: VT,…7…8.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người dân có thẩm quyền,

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ với tên

Mẫu 1.2 – ra quyết định (cá biệt) cơ chế trực tiếp

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số: /QĐ-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

…4…, ngày… tháng… năm…

QUYẾT ĐỊNH

Về việc………. 5……………….

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

Căn cứ ……………………………………………….7 …………………………………………………;

Căn cứ …………………………………………………………………………………………………..;

Theo ý kiến đề xuất của ………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều ………………………………………………. 8 …………………………………………………..

Điều ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:

– Như Điều…….;

– …………;

– Lưu: VT,…9…10.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

Mẫu 1.3 – ra quyết định (quy định loại gián tiếp) (*)

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số: /QĐ-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

…4…, ngày… tháng… năm…

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành (Phê duyệt)……….5……………….

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

Căn cứ ……………………………………………7 …………………………………………………….;

Căn cứ ……………………………………………………………………………………………………;

Theo đề xuất của ………………………………………………………………………………………

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành (Phê duyệt) kèm theo đưa ra quyết định này

…………………..5 ………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Điều……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:

– Như Điều… ;

-…………..;

– Lưu: VT,…8…9…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký kết của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

Mẫu văn bản (được ban hành, phê cẩn thận kèm theo quyết định) so với văn bản giấy

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

TÊN LOẠI VĂN BẢN

…………..1…………

(Kèm theo đưa ra quyết định số/QĐ-ngàythángnămcủa… )2

——————

………3……….

………………………

Điều 1 …………………………………………………………………………………………………….

Điều … …………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Điều …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………../.

Mẫu văn bạn dạng (được ban hành, phê chu đáo kèm theo quyết định) đối với văn phiên bản điện tử (*)

Số:…4…; ngày/tháng/năm; giờ: phút: giây5

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

TÊN LOẠI VĂN BẢN

…………..1…………

(Kèm theo quyết định số/QĐ-ngàythángnămcủa… )2

……..3……….

………………………

Điều 1. …………………………………………………………………………………………………..

Điều … ……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Điều

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. /.

Mẫu 1.4 – Văn bản có tên loại

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số: /…3…-…4…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

…5…, ngày… tháng… năm…

TÊN LOẠI VĂN BẢN6

…………….7…………..

……………………………………………………………….8…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…9…10.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Mẫu 1.5 – Công văn

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số: /…3…-…4…

V/v……….6…….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

…5…, ngày… tháng… năm…

Kính gửi:

– ……………………………………………………;

– …………………………………………………….

………………………………………………………………………7……………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:

– Như trên;

– …………..;

– Lưu: VT,…8…9…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký kết của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Mẫu 1.6 – Công điện

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/CĐ-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

…4…, ngày… tháng… năm…

CÔNG ĐIỆN

…………5…………..

 ……………………………………………………….6 điện:

– ………………………….7………………………….;

– ………………………………………………………..

……………………………………………………………….8…………………………………………….

Xem thêm: Alexandri Tartagni - Qua Tang Cuoc Song 43

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…9…10.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký kết của người có thẩm quyền,

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

Mẫu 1.7 – Giấy mời

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/GM-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

…4…, ngày… tháng… năm…

GIẤY MỜI

…………5…………..

………..2…………. Trân trọng kính mời:

……………………………..6………………………….

Tới dự …………………………………………..7 ……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Chủ trì:

……………………………………………………………………………………………………

Thời gian:

………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….8 ……………………………………………………………/

Nơi nhận:

– …………..;

– …………..;

– Lưu: VT,…9…10.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký kết của người dân có thẩm quyền,

dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Mẫu 1.8 – Giấy giới thiệu

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/GGT-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

…4…, ngày… tháng… năm…

GIẤY GIỚI THIỆU

trân trọng giới thiệu:

Ông (bà) ……………………………………………5 ……………………………………………………

Chức vụ:

…………………………………………………………………………………………………

Được cử đến: ……………………………………..6 …………………………………………………..

Về việc: …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị Quý cơ sở tạo điều kiện để ông (bà) có tên ở trên kết thúc nhiệm vụ.

Giấy này có giá trị cho đến khi kết thúc ngày ………………………………………………………………./.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người có thẩm quyền,dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ với tên

Mẫu 1.9 – Biên bản

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/BB-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

………..4…………

Thời gian bắt đầu: …………………………………………………………………………………….

Địa điểm: …………………………………………………………………………………………………

Thành phần tham dự: ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….

Chủ trì (chủ tọa):

……………………………………………………………………………………..

Thư ký (người ghi biên bản):

……………………………………………………………………..

Nội dung (theo tình tiết cuộc họp/hội nghị/hội thảo):

……………………………………………………………………………………………………………………

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) chấm dứt vào…. Giờ…., ngày…. Tháng…. Năm…./.

THƯ KÝ 

(Chữ ký)

Họ và tên

CHỦ TỌA

(Chữ ký của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức triển khai (nếu có)5)

Họ và tên

Nơi nhận:

– …………..;

Lưu: VT, hồ sơ.

Mẫu 1.10 – Giấy nghỉ ngơi phép

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…/GNP-…3…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

Độc lập – thoải mái – Hạnh phúc

 …4…, ngày… tháng… năm…GIẤY NGHỈ PHÉP

Xét Đơn ý kiến đề nghị nghỉ phép ngày ……………………. Của ông (bà) …………………………………………………………………………………….. 2 ………………………………………. Cung cấp cho:

Ông (bà): ……………………………………………….5 ……………………………………………….

Chức vụ:

…………………………………………………………………………………………………

Được ngủ phép trong thời gian ………………………… tính từ lúc ngày ………………………. Cho đến khi kết thúc ngày…………………………….. Tại………………. 6…………………………………………….

Số ngày ngủ phép nêu trên được xem vào thời gian……………………7……………../.

Nơi nhận:

– …8….;

– Lưu: VT,…9…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người có thẩm quyềndấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ và tên

Xác dấn của ban ngành (tổ chức) hoặc cơ quan ban ngành địa phương nơi nghỉ phép (nếu cần)

 (Chữ ký, dấu)

Họ và tên

 Phụ lục…1….Số:…5…; ngày/tháng/năm; giờ: phút: giây 6

……………………..2…………………….

(Kèm theo Văn bạn dạng số…3….. Ngày…3 tháng…3 năm…3 của…4 .)

…………………………………………………………….7………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Mẫu 2.1 – Phụ lục văn phiên bản hành chủ yếu giấy

Phụ lục…1….

……….2…………

(Kèm theo Văn bạn dạng số…3…. Ngày…4 tháng…4 năm…4 của…5 .)

………………………………………………………..6……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Mẫu 2.2 – mẫu mã Phụ lục văn bản hành chính điện tử *

Số:…5…; ngày/tháng/năm; giờ: phút: giây 6

Phụ lục…1….

……………………..2…………………….

(Kèm theo Văn phiên bản số…3….. Ngày…3 tháng…3 năm…3 của…4 .)

…………………………………………………………….7………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………../.

Mẫu 3.1 – phiên bản sao sang format giấy

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số:…/……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

……, ngày… tháng… năm…

TÊN LOẠI VĂN BẢN

…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………….. /.

Nơi nhận:

– ……………;

– …………..;

– Lưu: VT,…

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người dân có thẩm quyền lốt của cơ quan,

tổ chức ban hành văn bản)

 

Họ với tên

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

Số:…3…/4-…5…

…………1…………….

Xem thêm: Làm Bánh Từ Bột Chiên Giòn, Cách Làm Bánh Rán Bằng Bột Chiên Giòn

 

…6…, ngày… tháng… năm…

Nơi nhận:

– ……………;

– …………..;

– Lưu: VT.

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ7

(Chữ ký kết của người có thẩm quyền dấu của cơ quan,

tổ chức triển khai sao văn bản)

 

Họ cùng tên

Mẫu 3.2 – bản sao sang trọng định dạng điện tử

…1…;…2…; ngày/tháng/năm; giờ: phút: giây 3

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC

Số:…/……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

 ……, ngày… tháng… năm…

TÊN LOẠI VĂN BẢN

……………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………