MẪU XÁC NHẬN NƠI CƯ TRÚ CỦA ĐẢNG VIÊN

     

Mỗi một người đảng viên đang công tác có trách nhiệm thực hiện các quy định của Điều lệ Đảng tại nơi làm việc và có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú, gần gũi và gắn bó với nhân dân. Căn cứ theo Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú ghi nhận vè nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú. Bài viết dưới đây của Luật sư X sẽ gửi đến bạn mẫu xác nhận đảng viên nơi cư trú mới nhất. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích tới bạn đọc

Mẫu xác nhận đảng viên nơi cư trú mới nhất.

Bạn đang xem: Mẫu xác nhận nơi cư trú của đảng viên

Mẫu phiếu nhận xét Đảng viên nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW là mẫu nhận xét đảng viên nơi cư trú của các chi bộ cơ sở nhận xét về việc sinh hoạt Đảng của Đảng viên tại nơi cư trú. Mẫu nêu rõ những nhận xét về hoạt động của Đảng viên và gia đình Đảng viên tại nơi cư trú.Mẫu xác nhận đảng viên nơi cư trú theo quy định 213.

ĐẢNG BỘ……………………………….ĐẢNG ỦY (CHIỦY)…………………………….*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM………...,ngày……….....tháng……….năm……………

PHIẾU XIN Ý KIẾN

Chi ủy nơi cư trú

Kính gửi:………………………..

Thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW, ngày 02 tháng 01 năm 2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Đảng ủy/chi bộ………………………………………………..trân trọng đề nghị Chi ủy nhận xét về đảng viên……….……………………………………………………….

Xem thêm: Đơn Xin Chuyển Sinh Hoạt Công Đoàn Và Các Mẫu Văn Bản Chuyển Sinh Hoạt Công Đoàn

.tại nơi cư trú (theo mẫu gửi kèm).

T/M ĐẢNG UỶ (CHIỦY)(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

Mẫu 3-213

ĐẢNG ỦY XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤNCHI BỘ……………………………..*ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM…………….,ngày…………….tháng………..năm………….

PHIẾUNHẬN XÉTđảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệvới tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú

Chi ủy sau khi họp với ban công tác mặt trận thôn, bản, khu dân cư, tổ dân phố thống nhất nhận xét về đảng viên……………………………………………………………như sau:

1. Nêu gương về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của người cán bộ, đảng viên trước nhân dân nơi cư trú.

Nêu gương tốt☐Nêu gương☐Chưa nêu gương☐

2. Gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân trên địa bàn dân cư thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú. Tham gia và vận động gia đình tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Gương mẫu đi đầu☐Gương mẫu☐Chưa gương mẫu☐

3. Tham gia đầy đủ, nghiêm túc các cuộc họp định kỳ và tích cực tham gia các cuộc họp khác do cấp ủy nơi cư trú triệu tập; tham gia các cuộc họp của nhân dân nơi cư trú.

Tham gia đầy đủ☐Tham gia chưa đầy đủ☐Không tham gia☐

4. Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, trưởng thôn, bản, tổ trưởng tổ dân phố, ban công tác mặt trận nơi cư trú để nắm bắt tình hình nhân dân; phản ánh những ý kiến của nhân dân tới cơ quan có thẩm quyền. Tích cực tham gia góp ý kiến với chi ủy, chi bộ, đảng ủy cơ sở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương, nhất là những vấn đề bức xúc ở thôn, bản, tổ dân phố.

Thường xuyên, tích cực☐Thường xuyên☐Chưa thường xuyên☐

5. Tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở cơ sở; giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống và thực hiện trách nhiệm nêu gương. Vận động gia đình và nhân dân xây dựng mối quan hệ gắn bó đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Rất tích cực☐Tích cực☐Chưa tích cực☐

6. Đề nghị cấp ủy cơ sở nơi đảng viên công tác biểu dương hoặc xem xét xử lý theo quy định đối với đảng viên chưa thực hiện tốt.

Biểu dương☐Không đề nghị☐Xem xét xử lý☐

7. Nhận xét khác

XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦYXÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)T/M CHI BỘ(Ký, ghi rõ họ và tên)

Thông tin liên hệ.

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Mẫu xác nhận đảng viên nơi cư trú mới nhất″. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo sổ xác nhận tình trạng hôn nhân; tìm hiểu luật xin phép bay flycam; cách tra số mã số thuế cá nhân, đăng ký bảo hộ logo thương hiệu hoặc muốn sử dụng dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, thủ tục xin hợp pháp hóa lãnh sự của chúng tôi; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Tiktok:https://www.tiktok.com/
Đảng viên là gì?

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; có lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.

Xem thêm: Việc Cúng 49 Ngày Trước Có Được Không ? Giải Đáp Trọn Bộ Trong 49 Ngày Có Được Ra Mộ Không


Nơi cư trú là gì?

Điều 40 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định:Nơi cư trú của cá nhân là nơi người đó thường xuyên sinh sống.Còn theo Điều 11 Luật Cư trú 2020:Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.Như vậy, nơi cư trú của công dân là nơi công dân đó thường xuyên sính sống, có thể là nơi đăng ký thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú của công dân đó.Trong đó, theo Điều 2 Luật Cư trú, nơi thường trú là nơi công dân sinh sống ổn định, lâu dài và đã được đăng ký thường trú. Còn nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống trong một khoảng thời gian nhất định ngoài nơi thường trú và đã được đăng ký tạm trú.