Thông tư 03/2016/tt-bkhđt file word

     
Thông tư 03/2016/TT-BKHĐT phía dẫn vận động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, tu dưỡng về đấu thầu trong chắt lọc nhà thầu và sàng lọc nhà chi tiêu theo hình thức đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP về chọn lọc nhà thầu và Nghị định 30/2015/NĐ-CP về chọn lựa nhà đầu tư.

Bạn đang xem: Thông tư 03/2016/tt-bkhđt file word

 

1. Đào sản xuất và cấp hội chứng chỉ đào tạo và huấn luyện đấu thầu cơ bản

Thông tứ 03 quy định: Thời lượng của từng khóa huấn luyện và giảng dạy đấu thầu cơ bản tối thiểu là 24 tiết học tương tự 03 ngày (mỗi Tiết học là 45 phút).

Những văn bản thuộc nghành nghề quan tâm, cần thiết cho học viên, đại lý đào tạo có thể tăng thời lượng đào tạo so với nội dung này; phần lớn nội dung ko thuộc nghành nghề dịch vụ quan tâm, không quan trọng cho học tập viên, đại lý đào tạo rất có thể giảm thời lượng đào tạo cho phù hợp.

2. Thi cạnh bên hạch với cấp chứng từ hành nghề hoạt động đấu thầu

Việc sử dụng chứng từ hành nghề vận động đấu thầu được Thông bốn số 03/2016 của cục Kế hoạch với Đầu tư quy định như sau:

- cá nhân được cấp chứng từ hành nghề vận động đấu thầu hỗ trợ tư vấn được phép tham gia trực tiếp vào quá trình lựa lựa chọn nhà thầu gói thầu cung ứng dịch vụ bốn vấn;

- cá thể được cấp chứng từ hành nghề vận động đấu thầu xây lắp, mặt hàng hóa, phi support được phép gia nhập trực tiếp vào quá trình lựa lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp, buôn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phi tứ vấn, gói thầu mua sắm hàng hóa và xây đính (PC);

- cá thể được cấp chứng từ hành nghề vận động đấu thầu hỗ trợ tư vấn và chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu xây lắp, sản phẩm hóa, phi support được thâm nhập trực tiếp vào quá trình lựa chọn nhà thầu toàn bộ các gói thầu theo luật pháp về đấu thầu.

3. Tu dưỡng và cấp ghi nhận bồi chăm sóc giảng viên đấu thầu

Thông tứ 03 năm năm nhâm thìn của cỗ KHĐT luật pháp việc tổ chức triển khai bồi chăm sóc giảng viên đấu thầu như sau:

- cá thể có yêu cầu bồi dưỡng giảng viên đấu thầu gửi hồ sơ đk về cỗ KHĐT nhằm tổng hợp, thi công kế hoạch và tổ chức khóa bồi dưỡng.

- cỗ KH&ĐT giao Cục quản lý đấu thầu lập chiến lược và tổ chức tiến hành công tác bồi dưỡng, cấp ghi nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu.

4. Thừa nhận giảng viên với cơ sở đào tạo về đấu thầu

Đăng ký kết cơ sở huấn luyện đấu thầu được Thông tứ số 03/2016/TT-BKHĐT pháp luật như sau:

Tổ chức đăng ký cơ sở đào tạo đấu thầu lập 02 cỗ hồ sơ đăng ký theo Điều 24 Thông tư 03/2016/BKHĐT gửi đến cỗ KH&ĐT để thấy xét, công nhận cơ sở giảng dạy đấu thầu và đăng tải tin tức về cơ sở huấn luyện trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời gửi phiếu đưa thông tin đăng cam kết cơ sở huấn luyện và giảng dạy đấu thầu dưới dạng tập tin (định dạng Word) đến địa chỉ daotaodauthau
MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 03/2016/TT-BKHĐT

Hà Nội, ngày thứ 5 tháng 5 năm 2016

THÔNG TƯ

QUYĐỊNH đưa ra TIẾT ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU

Căn cứ nguyên lý đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng6 năm 2014 của chính phủ nước nhà quy định chi tiết thi hành một trong những Điều của phép tắc đấu thầuvề lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17 tháng3 năm năm ngoái của cơ quan chính phủ quy định cụ thể thi hành một vài Điều của luật pháp đấu thầuvề gạn lọc nhà đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng11 năm 2008 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức cơ cấu tổchức của cục Kế hoạch với Đầu tư;

Bộ trưởng bộ Kế hoạch với Đầu tư phát hành Thôngtư quy định cụ thể đối với hoạt động đào tạo, tu dưỡng về đấu thầu.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi Điều chỉnh

Thông tứ này quy định cụ thể đối với hoạt độngđào tạo, tu dưỡng về đấu thầu trong chọn lựa nhà thầu và chọn lọc nhà đầu tưtheo qui định tại công cụ đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quyđịnh cụ thể thi hành một số Điều của công cụ đấu thầu về lựa chọn nhà thầu vàNghị định số 30/2015/NĐ-CP quy định cụ thể thi hành một trong những Điều của lý lẽ đấuthầu về gạn lọc nhà đầu tư.

Điều 2. Đốitượng áp dụng

Thông bốn này áp dụng so với tổ chức, cá thể thamgia hoặc có liên quan đến chuyển động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu nằm trong phạmvi Điều chỉnh phương pháp tại Điều 1 Thông tư này.

Điều 3. Cácloại hình đào tạo, tu dưỡng về đấu thầu

1. “Đào tạo thành đấu thầu cơ bản”quy định vào Thông tứ này vận dụng cho các cá nhân tham gia vào hoạt động lựachọn công ty thầu, nhà đầu tư và các cá thể khác gồm nhu cầu. Ngừng mỗi khóa đàotạo, học viên thỏa mãn nhu cầu yêu cầu sẽ được cấp hội chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản. Cánhân thuộc đơn vị thầu, nhà đầu tư chi tiêu không sẽ phải có hội chứng chỉ đào tạo đấu thầucơ bản.

2. Tu dưỡng về đấu thầu bao gồm:

a) tu dưỡng giảng viên đấu thầuáp dụng cho các cá thể có nhu cầu trở thành giảng viên đấu thầu. Chấm dứt mỗikhóa bồi dưỡng, học tập viên thỏa mãn nhu cầu yêu cầu sẽ tiến hành cấp ghi nhận bồi chăm sóc giảngviên đấu thầu;

b) Bồi dưỡng kiến thức đấu thầuáp dụng cho các cá thể có nhu cầu, bao gồm bồi dưỡng theo chăm đề, bồi dưỡngcập nhật, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm về đấu thầu để phục vụ công việc, phụcvụ thi giáp hạch cấp chứng từ hành nghề chuyển động đấu thầu với các hiệ tượng bồidưỡng khác về đấu thầu.

Điều 4. Yêucầu chung so với các khóa đào tạo, tu dưỡng về đấu thầu

1. Những khóa đào tạo và giảng dạy đấu thầu cơ bản phải được tổ chứcbởi đại lý đào tạo có tên trên khối hệ thống mạng đấu thầu đất nước và do những giảngviên có tên trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia giảng dạy.

2. Những khóa tu dưỡng giảng viên đấu thầu do bộ Kếhoạch và Đầu tư tổ chức, được giảng dạy bởi những giảng viên mang tên trên Hệ thốngmạng đấu thầu tổ quốc và chuyên viên trong các lĩnh vực về pháp lý, tài chính,thương mại và lĩnh vực khác có liên quan.

3. Những khóa đào tạo và huấn luyện đấu thầu cơ bản, bồi dưỡng giảngviên đấu thầu nên được tổ chức triển khai tập trung; đảm bảo đủ văn bản chương trình vàthời lượng theo chế độ tại Điều 7 với Điều 19 Thông tứ này.

4. Con số học viên của mỗi lớp huấn luyện và giảng dạy đấu thầucơ bạn dạng không thừa 150 người; tu dưỡng giảng viên đấu thầu không thật 30 người.

Điều 5. Tàng trữ hồ sơ đào tạo,bồi dưỡng về đấu thầu

1. Đối với hồ sơ đào tạo đấu thầu cơ bản:

Cơ sở giảng dạy có trách nhiệm lưu trữ làm hồ sơ từngkhóa đào tạo và huấn luyện đấu thầu cơ bạn dạng trong thời gian tối thiểu là 05 năm kể từ thời điểm hoànthành khóa đào tạo, bao gồm:

a) hồ sơ của tất cả học viên tham gia khóa đào tạo,bao gồm:

- Phiếu đk học viên;

- bản chụp chứng tỏ nhân dân hoặc hoặc thẻ căn cướchoặc hộ chiếu;

- list Điểm danh học tập viên.

b) Đề kiểm tra, đáp án, phiếu làm bài kiểm tra của họcviên và công dụng kiểm tra của học tập viên có chứng thực của các đại lý đào tạo;

c) ra quyết định cấp chứng chỉ huấn luyện và đào tạo đấu thầu cơ bảnkèm theo danh sách học viên được cấp bệnh chỉ;

d) list giảng viên tham gia huấn luyện và giảng dạy cho mỗikhóa huấn luyện kèm theo phù hợp đồng huấn luyện và đào tạo giữa cơ sở đào tạo và huấn luyện với giảng viên;

đ) Tài liệu đào tạo của khóa đào tạo;

e) các tài liệu tương quan khác.

2. Đối với hồ sơ tu dưỡng giảng viên đấu thầu:

Cục quản lý đấu thầu, cỗ Kế hoạch với Đầu tứ cótrách nhiệm lưu trữ hồ sơ từng khóa tu dưỡng giảng viên đấu thầu trong thờigian về tối thiểu là 05 năm tính từ lúc khi ngừng khóa bồi dưỡng, bao gồm:

a) làm hồ sơ của tất cả học viên thâm nhập khóa bồi dưỡnggiảng viên đấu thầu, bao gồm:

- Phiếu đk học viên;

- bản chụp chứng minh nhân dân hoặc hoặc thẻ căn cướchoặc hộ chiếu;

- danh sách Điểm danh học tập viên.

b) Đề kiểm tra, đáp án, phiếu làm bài xích kiểm tra củahọc viên và hiệu quả kiểm tra của học viên;

c) quyết định cấp ghi nhận bồi chăm sóc giảng viên đấuthầu kèm theo list học viên được cấp triệu chứng nhận;

d) list giảng viên tham gia đào tạo cho mỗikhóa bồi dưỡng kèm theo phù hợp đồng huấn luyện và giảng dạy với giảng viên;

đ) Tài liệu giảng dạy của khóa bồi dưỡng;

e) các tài liệu liên quan khác.

3. Đối với làm hồ sơ thi ngay cạnh hạch cùng cấp chứng chỉ hànhnghề vận động đấu thầu:

Cục cai quản đấu thầu, bộ Kế hoạch với Đầu bốn cótrách nhiệm lưu trữ hồ sơ thi gần kề hạch và cấp chứng từ hành nghề chuyển động đấuthầu, bao gồm:

a) hồ nước sơ đăng ký thi ngay cạnh hạch của những cá nhân;

b) Đề thi giáp hạch, đáp án, phiếu làm bài bác thi tiếp giáp hạchvà hiệu quả thi ngay cạnh hạch của các thí sinh;

c) quyết định công nhận tác dụng thi liền kề hạch cấp cho chứngchỉ hành nghề hoạt động đấu thầu hẳn nhiên danh sách cá nhân được cấp chứng chỉhành nghề;

d) những tài liệu liên quan khác.

Điều 6. Túi tiền dự thi sát hạch,cấp, cấp cho lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và bồi dưỡng giảng viên đấuthầu

1. Đối tượng nộp bỏ ra phídự thi gần kề hạch, cấp, cung cấp lại chứng chỉ hành nghề chuyển động đấu thầu và bỏ ra phíbồi dưỡng giảng viên đấu thầu là các cá thể có nhu yếu tham dự kỳ thi giáp hạch,cấp, cấp cho lại chứng từ hành nghề chuyển động đấu thầu hoặc tham dự khóa bồi dưỡnggiảng viên đấu thầu.

2. Mức thu chi tiêu dự thisát hạch, cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và chi phí bồi dưỡnggiảng viên đấu thầu do bộ trưởng Bộ chiến lược và Đầu tư ra quyết định theo đề nghịcủa Cục thống trị đấu thầu bên trên cơ sở tương xứng với tình trạng thực tế, bảo đảm an toàn cânđối giữa thu nhập và các nội dung chi quan trọng để tổ chức kỳ thi ngay cạnh hạch, cấp,cấp lại chứng từ hành nghề hoạt động đấu thầu, tổ chức bồi chăm sóc giảng viên đấuthầu.

3. Văn bản và mức bỏ ra phụcvụ tổ chức triển khai thi liền kề hạch cấp chứng từ hành nghề hoạt động đấu thầu và tổ chức lớpbồi dưỡng giảng viên đấu thầu triển khai theo nguyên tắc hiện hành của nhà nước. Đốivới một vài nội dung chi đặc điểm chưa được ban ngành Nhà nước gồm thẩm quyền quy địnhnhưng cần thiết để phục vụ công việc, thủ trưởng đơn vị chức năng được giao tổ chức triển khai thisát hạch cấp chứng chỉ hành nghề chuyển động đấu thầu và tổ chức bồi chăm sóc giảngviên đấu thầu được vận dụng các mức chi tương ứng với các các bước tương tự đãđược pháp luật tại những văn bản pháp cách thức hiện hành cùng không trái với quy định chitiêu nội bộ của cơ quan.

4. Không sử dụng chi tiêu nhà nước để tổ chức triển khai kỳthi ngay cạnh hạch cấp chứng từ hành nghề chuyển động đấu thầu và tổ chức bồi chăm sóc giảngviên đấu thầu.

5. Cục cai quản đấu thầuchịu trách nhiệm tổ chức thu, quản lý, sử dụng ngân sách dự thi tiếp giáp hạch, cấp, cấplại chứng chỉ hành nghề vận động đấu thầu và ngân sách chi tiêu bồi dưỡng giảng viên đấuthầu theo quy định.

Chương II

ĐÀO TẠO VÀ CẤP CHỨNG CHỈĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN

Điều 7. Văn bản chương trìnhvà thời lượng đào tạo

1. Câu chữ chương trình huấn luyện và đào tạo đấu thầu cơ bạn dạng đốivới chắt lọc nhà thầu, sàng lọc nhà đầu tư chi tiêu do cơ sở đào tạo và huấn luyện quy định tuy thế phảibao gồm khá đầy đủ các câu chữ theo lịch trình khung được biện pháp tại Mục A vàMục B Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông bốn này.

Trên các đại lý chương trình khung, cơ sở đào tạo và huấn luyện có thểĐiều chỉnh nội dung đào tạo và giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu tính chất trong công tác làm việc đấuthầu của từng đối tượng người tiêu dùng được đào tạo. Đối với đa số khóa huấn luyện và đào tạo mà toàn bộ họcviên đầy đủ thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc trưng khó khăn, cơ sở đào tạo và huấn luyện đượcphép Điều chỉnh ngôn từ tài liệu huấn luyện và giảng dạy cho phù hợp với yêu cầu đặc điểm vềđấu thầu của địa phương tuy vậy phải bảo vệ thời lượng khóa học theo chươngtrình khung.

2. Thời lượng của từng khóa giảng dạy đấu thầu cơ bảntối thiểu là 24 huyết học tương tự 03 ngày (mỗi Tiết học là 45 phút). Hồ hết nộidung thuộc nghành quan tâm, cần thiết cho học tập viên, cơ sở đào tạo rất có thể tăngthời lượng đào tạo đối với nội dung này; phần lớn nội dung không thuộc lĩnh vựcquan tâm, không quan trọng cho học tập viên, cửa hàng đào tạo hoàn toàn có thể giảm thời lượngđào khiến cho phù hợp.

Điều 8. Tổ chức đào tạo

Căn cứ kế hoạch và công tác đào tạo, cửa hàng đàotạo tổ chức triển khai việc huấn luyện theo câu chữ chương trình cùng thời lượng vẻ ngoài tạiĐiều 7 Thông tư này.

Điều 9. Đánh giá kết quảhọc tập với cấp chứng chỉ đào tạo và huấn luyện đấu thầu cơ bản

1. Điều kiện được cấp hội chứng chỉ giảng dạy đấu thầu cơbản:

Học viên được cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bảnkhi đáp ứng đầy đủ các Điều khiếu nại sau:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không vẫn bịtruy cứu trách nhiệm hình sự;

b) tham gia ít nhất 90% thời lượng của khóa học. Trườnghợp học tập viên không bảo đảm an toàn thời lượng tham dự khóa huấn luyện và đào tạo nhưng có nguyên nhân chínhđáng, đại lý đào tạo được cho phép học viên bảo lưu giữ thời lượng sẽ học với học tiếp tạikhóa học khác của và một cơ sở đào tạo trong thời hạn tối nhiều 03 tháng đề cập từngày trước tiên của khóa huấn luyện tham gia trước đó;

c) Làm bài kiểm tra cùng có hiệu quả kiểm tra cuốikhóa đào tạo được review từ các loại “Trung bình” trở lên.

2. Bình chọn cuối khóa đào tạo:

a) vẻ ngoài kiểm tra: soát sổ trắc nghiệm bao gồm 60câu hỏi trong thời hạn 60 phút;

b) văn bản kiểm tra: kiểm tra kỹ năng và kiến thức đấu thầucơ bản, hầu như nội dung hình thức của quy định về đấu thầu;

c) Xếp loại bài bác kiểm tra để cấp chứng chỉ huấn luyện và giảng dạy đấuthầu cơ bản:

- bài xích kiểm tra đạt tự 95% tổng số Điểm trở lên: Xuấtsắc;

- bài kiểm tra đạt từ 85% mang đến dưới 95% toàn bô Điểm:Giỏi;

- bài bác kiểm tra đạt tự 70% mang lại dưới 85% tổng số Điểm:Khá;

- bài kiểm tra đạt từ 50% đến dưới 70% tổng thể Điểm:Trung bình;

- bài xích kiểm tra đạt dưới 1/2 tổng số Điểm: không đạt.

3. Trong thời hạn 07 ngày có tác dụng việc kể từ ngày kếtthúc khóa đào tạo, cơ sở đào tạo và huấn luyện có nhiệm vụ cấp triệu chứng chỉ huấn luyện và đào tạo đấu thầucơ bạn dạng đối với tuyển lựa nhà thầu, chọn lựa nhà chi tiêu cho những học viên đáp ứngyêu ước theo mẫu số 1a và mẫu số 1b Phụ lục 2 phát hành kèm theo Thông tưnày.

Điều 10. Đăng tải list họcviên được cấp chứng chỉ huấn luyện và giảng dạy đấu thầu cơ bản

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày cấp bệnh chỉđào sản xuất đấu thầu cơ bản, cơ sở đào tạo và huấn luyện tự đăng tải danh sách học viên được cấpchứng chỉ trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đôi khi gửi ra quyết định cấp chứngchỉ kèm theo list học viên được cấp chứng chỉ về cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư(thông qua Cục quản lý đấu thầu) để tổng hợp, theo dõi.

Điều 11. Cấp cho lại chứng từ đàotạo đấu thầu cơ bản

1. Trong thời gian 05 năm kể từ ngày được cấp cho chứngchỉ giảng dạy đấu thầu cơ bạn dạng lần đầu, cá thể đã được cấp chứng chỉ hoàn toàn có thể đềnghị cơ sở huấn luyện và giảng dạy cấp lại hội chứng chỉ trong số trường hợp chứng chỉ bị ráchnát, hư hại, bị mất hoặc ghi sai thông tin.

2. Cơ sở giảng dạy đã cấp hội chứng chỉ đào tạo đấu thầucơ bạn dạng cho học tập viên địa thế căn cứ hồ sơ nơi bắt đầu để thực hiện cấp lại hội chứng chỉ. Nội dungchứng chỉ cung cấp lại được ghi đúng như bạn dạng cấp lần đầu; trường hợp cấp lại chứngchỉ bởi vì ghi sai tin tức thì cơ sở huấn luyện và đào tạo phải xem xét Điều chỉnh lại thôngtin trong làm hồ sơ cấp chứng chỉ lần đầu đến phù hợp. Cơ sở đào tạo và giảng dạy chỉ thực hiệncấp lại chứng chỉ một lần đối với một cá nhân.

Chương III

THI SÁT HẠCH VÀ CẤP CHỨNGCHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU

Điều 12. Chứng từ hành nghềhoạt hễ đấu thầu

1. Chứng chỉ hành nghề vận động đấu thầu được cấpcho các cá thể thuộc tổ chức đấu thầu siêng nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị chức năng hoạtđộng hỗ trợ tư vấn đấu thầu, ban cai quản dự án chăm nghiệp, đối chọi vị buôn bán tập trungvà cá nhân khác có nhu cầu để thâm nhập trực tiếp vào chuyển động lựa lựa chọn nhà thầu,cụ thể như sau:

a) Lập, đánh giá hồ sơ mời quan liêu tâm, làm hồ sơ mời sơtuyển, làm hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu;

b) Đánh giá hồ sơ quan lại tâm, làm hồ sơ dự sơ tuyển, hồsơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định công dụng mời quan tâm, hiệu quả mời sơ tuyển,kết quả sàng lọc nhà thầu.

2. Chứng chỉ hành nghề vận động đấu thầu bao gồmcác nhiều loại sau:

a) chứng từ hành nghề chuyển động đấu thầu tứ vấn;

b) chứng từ hành nghề chuyển động đấu thầu xây lắp,mua sắm hàng hóa, phi tứ vấn.

3. Sử dụng chứng từ hành nghề chuyển động đấu thầu:

a) cá thể được cấp chứng từ hành nghề hoạt động đấuthầu hỗ trợ tư vấn được phép tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn nhà thầu gói thầucung cấp thương mại & dịch vụ tư vấn;

b) cá nhân được cấp chứng từ hành nghề vận động đấuthầu xây lắp, sản phẩm hóa, phi support được phép gia nhập trực tiếp vào quy trình lựachọn công ty thầu gói thầu xây lắp, mua sắm hàng hóa, hỗ trợ dịch vụ phi bốn vấn,gói thầu bán buôn hàng hóa cùng xây đính thêm (PC);

c) cá thể được cấp chứng chỉ hành nghề vận động đấuthầu hỗ trợ tư vấn và chứng chỉ hành nghề vận động đấu thầu xây lắp, sản phẩm hóa, phi tưvấn được tham gia trực tiếp vào quá trình lựa lựa chọn nhà thầu toàn bộ các gói thầutheo hiện tượng của quy định về đấu thầu.

4. Chứng từ hành nghề hoạt động đấu thầu bao gồm thời hạnsử dụng trong thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp, khi hết thời hạn thực hiện phảilàm giấy tờ thủ tục cấp lại hoặc bắt buộc thi giáp hạch nếu như không đủ Điều kiện cấp lại theoquy định trên Điều 18 Thông bốn này.

5. Bộ Kế hoạch và Đầu tứ thống nhất quản lý về chứngchỉ hành nghề chuyển động đấu thầu trên phạm vi toàn quốc; chịu trách nhiệm tổ chứcthi tiếp giáp hạch, cung cấp lần đầu, cấp cho lại, bổ sung lĩnh vực hành nghề, tịch thu chứngchỉ hành nghề vận động đấu thầu.

Điều 13. Điều kiện cung cấp chứngchỉ hành nghề hoạt động đấu thầu

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề chuyển động đấuthầu khi đáp ứng một cách đầy đủ các Điều kiện sau đây:

1. Gồm chứng chỉ huấn luyện đấu thầu cơ bản;

2. Giỏi nghiệp đh trở lên;

3. Có năng lượng hành vi dân sự đầy đủ, không sẽ bịtruy cứu trọng trách hình sự;

4. Có tối thiểu 04 năm ghê nghiệm tiếp tục làm cáccông việc tương quan trực tiếp đến chuyển động đấu thầu hoặc tất cả tổng thời gian tốithiểu 05 năm làm cho các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu nhưngkhông thường xuyên hoặc sẽ trực tiếp gia nhập lập, thẩm định và đánh giá hồ sơ mời quan lại tâm, hồsơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; review hồ sơ quan lại tâm, hồ nước sơdự sơ tuyển, làm hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ đề xuất; thẩm định tác dụng đánh giá hồ sơquan tâm, hiệu quả đánh giá bán hồ sơ dự sơ tuyển, hiệu quả lựa lựa chọn nhà thầu buổi tối thiểu05 gói thầu quy mô phệ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tứ vấn, bán buôn hàng hóacó giá trị gói thầu bên trên 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, láo hợp có giá trị góithầu trên trăng tròn tỷ đồng) hoặc 10 gói thầu đồ sộ nhỏ. Gói thầu hỗ trợ dịch vụ tưvấn phức hợp được tính tương đương gói thầu bài bản lớn; gói thầu hỗ trợ dịchvụ tư vấn dễ dàng được tính tương đương gói thầu bài bản nhỏ;

5. Đạt kỳ thi gần kề hạch do cỗ Kế hoạch và Đầu tư tổchức.

Điều 14. Đăng ký kết thi sát hạch

1. Cá nhân có nhu yếu thi gần cạnh hạch nhằm cấp triệu chứng chỉhành nghề chuyển động đấu thầu cần nộp 01 cỗ hồ sơ đk thi liền kề hạch, bao gồm:

a) Đơn đăng ký tuyển sinh sát hạch theo mẫu mã số 4a Phụ lục 2 phát hành kèm theo Thông tưnày;

b) 02 hình ảnh màu khuôn khổ 3x4 chụp trong thời hạn 06 mon gầnnhất; 02 phong bì tất cả dán tem và ghi rõ họ, tên, showroom người thừa nhận thông báothi, lịch thi, tác dụng thi;

c) phiên bản chụp chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cướchoặc hộ chiếu;

d) bản khai kinh nghiệm công tác trình độ chuyên môn tronghoạt hễ đấu thầu theo mẫu số 6 Phụ lục 2 banhành tất nhiên Thông tứ này. Phiên bản khai có xác nhận của thay mặt có thẩm quyền thuộccơ quan, tổ chức thống trị trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp mà cá thể đó là thànhviên (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp) hoặc chủ chi tiêu của dự án mà cá nhânđó đang tham gia hoạt động lựa chọn nhà thầu cho dự án công trình này. Tín đồ ký xác thực phảichịu trách nhiệm về sự việc trung thực của ngôn từ xác nhận. Trường thích hợp cá nhânkhông vị một cơ quan, tổ chức làm chủ trực tiếp hay là thành viên của Hội nghềnghiệp thì phải tài năng liệu chứng tỏ kinh nghiệm tham gia vận động đấu thầu;

đ) bản cam kết nguyên tắc đạo đức với ứng xử trong đấuthầu theo mẫu mã số 7 Phụ lục 2 ban hành kèm theoThông tư này;

e) phiên bản chụp văn bằng, chứng từ liên quan tiền (Bằng tốtnghiệp đại học trở lên, chứng từ đấu thầu cơ bản) được hội chứng thực.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm cho việc kể từ ngày nhậnđược hồ sơ đk thi tiếp giáp hạch, trường đúng theo hồ sơ chưa đầy đủ, cụ thể hoặckhông thỏa mãn nhu cầu yêu cầu thì cỗ Kế hoạch với Đầu tứ sẽ gửi thông báo bằng văn bản đểcá nhân té sung, làm rõ hồ sơ.

Điều 15. Tổ chức thi gần kề hạch

1. Bộ Kế hoạch và Đầu bốn giao Cục quản lý đấu thầutổ chức kỳ thi ngay cạnh hạch bảo đảm kịp thời đáp ứng nhu cầu cấp chứng chỉ hành nghềhoạt cồn đấu thầu và chịu đựng trách nhiệm triển khai các công việc sau đây:

a) thành lập và hoạt động Hội đồng thi tiếp giáp hạch nhằm tổ chức các kỳthi ngay cạnh hạch. Hội đồng được áp dụng con vết của Cục thống trị đấu thầu trong giaodịch với những tổ chức, cá thể liên quan tiền trong quy trình tổ chức thi sát hạch vàtrong các vận động liên quan tiền khác;

b) ban hành quy chế thi tiếp giáp hạch cùng đăng sở hữu trên Hệthống mạng đấu thầu nước nhà trước ngày thi về tối thiểu 15 ngày;

c) tổ chức triển khai xây dựng bank đề thi để phục vụ thisát hạch cấp chứng từ hành nghề chuyển động đấu thầu;

d) quyết định công nhận tác dụng thi ngay cạnh hạch cung cấp chứngchỉ hành nghề hoạt động đấu thầu; quyết định cấp, cung cấp lại và thu hồi chứng chỉhành nghề vận động đấu thầu;

đ) tiến hành các trọng trách liên quan tiền khác.

3. Thời hạn dự kiến tổ chức triển khai thi ngay cạnh hạch kèm theođề cương ôn thi được thông tin trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước ngàythi về tối thiểu 30 ngày.

4. Số báo danh, thời gian thi, địa Điểm thi, chiphí dự thi và thông tin khác có liên quan được thông tin trên hệ thống mạng đấuthầu non sông trước ngày thi buổi tối thiểu 10 ngày.

Điều 16. Hình thức, nội dungthi ngay cạnh hạch

1. Bề ngoài thi: thi viết trong thời gian 180 phútvà thi trắc nghiệm trong thời gian 60 phút.

2. Nội dung đề thi bao gồm:

a) thắc mắc sát hạch kiến thức và kỹ năng chung về lý lẽ củapháp điều khoản dân sự, hình sự, thương mại và các quy định liên quan mang lại hoạt độngđấu thầu;

b) thắc mắc sát hạch kiến thức về mức sử dụng của phápluật đấu thầu;

c) thắc mắc sát hạch kiến thức, bài xích tập về xử lýtình huống trong đấu thầu;

d) thắc mắc sát hạch kiến thức và kỹ năng liên quan cho từnglĩnh vực đk hành nghề hoạt động đấu thầu.

Điều 17. Cấp bệnh chỉhành nghề hoạt động đấu thầu

1. Vào thời hạn 15 ngày, tính từ lúc ngày công bố kếtquả thi hoặc tác dụng phúc khảo, cá nhân đáp ứng Điều kiện biện pháp tại Điều 13 Thôngtư này được cấp chứng từ hành nghề hoạt động đấu thầu theo mẫu số 2 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tưnày.

2. Chứng chỉ hành nghề vận động đấu thầu được gửicho thí sinh qua con đường bưu điện; trường phù hợp thí sinh đến nhận chứng từ hànhnghề hoạt động đấu thầu thẳng tại bộ Kế hoạch với Đầu tứ thì cần xuất trìnhgiấy tờ tùy thân, cam kết nhận vào list cấp chứng chỉ hành nghề chuyển động đấuthầu.

Điều 18. Cấp lại chứng chỉhành nghề hoạt động đấu thầu

1. Chứng từ hành nghề vận động đấu thầu được cấplại trong những trường hòa hợp sau đây:

a) chứng từ đã được cấp cho còn hạn sử dụng nhưng bịrách, nát, bị mất hoặc ghi sai thông tin;

b) chứng từ đã được cấp cho hết hạn thực hiện và cá nhânđề nghị cấp lại chứng từ hành nghề thỏa mãn nhu cầu một trong các Điều khiếu nại sau đây:

- Trong thời hạn hành nghề vận động đấu thầu theochứng chỉ vẫn được cung cấp trước đó, cá nhân đã trực tiếp gia nhập lập, thẩm định hồsơ mời quan lại tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, làm hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồsơ quan lại tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; đánh giá và thẩm định kết quảmời quan tâm, tác dụng mời sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 góithầu quy mô khủng hoặc 10 gói thầu bài bản nhỏ. Gói thầu hỗ trợ dịch vụ tư vấnphức tạp được tính tương tự gói thầu quy mô lớn; gói thầu cung ứng dịch vụtư vấn dễ dàng được tính tương tự gói thầu quy mô nhỏ;

- Trong thời hạn hành nghề chuyển động đấu thầu theochứng chỉ đã được cấp cho trước đó, cá nhân đã thẳng tham gia huấn luyện và đào tạo tối thiểu10 khóa đào tạo và giảng dạy đấu thầu cơ bạn dạng hoặc tham gia huấn luyện và giảng dạy trong khóa tu dưỡng giảngviên đấu thầu hoặc tham gia Ban biên tập, Tổ biên soạn thảo sản xuất văn bản quy phạmpháp phương pháp về đấu thầu.

c) chứng từ hết thời hạn tịch thu theo quyết định củacơ quan gồm thẩm quyền.

2. Hồ sơ xin cấp cho lại chứng chỉ hành nghề hoạt độngđấu thầu bao gồm:

a) Đơn xin cung cấp lại chứng chỉ hành nghề chuyển động đấuthầu theo mẫu mã số 5 Phụ lục 2 phát hành kèm theoThông tư này;

b) Bảng kê khai các hoạt động liên quan liêu trực tiếp đếnviệc thâm nhập lập, đánh giá và thẩm định hồ sơ mời quan tâm, làm hồ sơ mời sơ tuyển, làm hồ sơ mờithầu, làm hồ sơ yêu cầu; review hồ sơ quan tiền tâm, làm hồ sơ dự sơ tuyển, làm hồ sơ dự thầu,hồ sơ đề xuất; thẩm định công dụng đánh giá chỉ hồ sơ quan lại tâm, kết quả đánh giá hồsơ dự sơ tuyển, tác dụng lựa lựa chọn nhà thầu; xây dựng văn bạn dạng quy phi pháp luậtvề đấu thầu; huấn luyện và đào tạo về đấu thầu vào thời hạn áp dụng của chứng chỉ đã cấp.

Xem thêm: Cách Nhắn Tin Với Người Yêu Ở Xa &Lsaquo; Go Blog, Nhắn Tin Khi Yêu Xa

Chương IV

BỒI DƯỠNG VÀ CẤP CHỨNGNHẬN BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN ĐẤU THẦU

Điều 19. Nội dung chương trìnhvà thời lượng bồi dưỡng

1. Câu chữ khung chương trình bồi dưỡng giảng viênđấu thầu được khí cụ tại Mục C Phụ lục 1 banhành cố nhiên Thông tư này.

2. Thời lượng của mỗi khóa tu dưỡng giảng viên đấuthầu tối thiểu là 40 máu học tương tự 05 ngày (mỗi Tiết học tập là 45 phút).

Điều 20. Tổ chức bồi chăm sóc giảngviên đấu thầu

1. Cá nhân có nhu cầu bồi chăm sóc giảng viên đấu thầugửi hồ nước sơ đăng ký về cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư để tổng hợp, kiến thiết kế hoạch với tổchức khóa bồi dưỡng.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao Cục quản lý đấu thầulập kế hoạch và tổ chức tiến hành công tác bồi dưỡng, cấp chứng nhận bồi dưỡnggiảng viên đấu thầu.

Điều 21. đánh giá cuối khóa vàcấp chứng nhận bồi chăm sóc giảng viên đấu thầu

1. Học viên tham gia tối thiểu 90% tổng thời lượngkhóa tu dưỡng được tham gia kiểm tra cuối khóa.

2. Hiệ tượng kiểm tra:

a) khám nghiệm viết trong thời gian tối đa 180 phút;

b) Vấn đáp trong thời gian tối nhiều 30 phút;

c) Giảng test trong thời hạn tối thiểu 30 phút.

3. Nội dung kiểm tra:

a) Kiểm tra kỹ năng chung về luật của pháp luậtdân sự, hình sự, thương mại và các điều khoản liên quan tiền đến chuyển động đấu thầu;

b) Kiểm tra kỹ năng về quy định luật pháp đấu thầuViệt Nam và thông lệ quốc tế;

c) Kiểm tra kỹ năng và bài tập về giải pháp xử lý tình huốngtrong đấu thầu.

4. Học viên được cấp chứng nhận bồi chăm sóc giảngviên đấu thầu khi đáp ứng một cách đầy đủ các Điều kiện sau đây:

a) Có năng lượng hành vi dân sự đầy đủ, không sẽ bịtruy cứu trách nhiệm hình sự;

b) tất cả Điểm chất vấn trung bình đạt tới tối thiểu80% tổng số Điểm của những môn thi, vào đó không có môn thi nào đạt bên dưới 70% sốĐiểm buổi tối đa của môn thi kia được reviews là “Đạt”.

5. Trong thời hạn 07 ngày có tác dụng việc kể từ ngày kếtthúc khóa bồi dưỡng, Cục cai quản đấu thầu, bộ Kế hoạch cùng Đầu tư có trách nhiệmcấp ghi nhận bồi dưỡng giảng viên đấu thầu cho những học viên đáp ứng yêu cầutheo mẫu số 3 Phụ lục 2 phát hành kèm theoThông tứ này.

Chương V

CÔNG NHẬN GIẢNG VIÊN VÀCƠ SỞ ĐÀO TẠO VỀ ĐẤU THẤU

Điều 22. Hồ sơ đk giảngviên đấu thầu

Hồ sơ đăng ký giảng viên đấu thầu bao gồm:

1. Đơn ý kiến đề xuất đăng cam kết giảng viên đấu thầu theo chủng loại số 8 Phụ lục 2 phát hành kèm theo Thông tưnày;

2. Lý lịch kỹ thuật lập theo mẫu số 9 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tưnày;

3. 02 hình ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong thời gian 06 thánggần nhất;

4. Phiên bản chụp bằng giỏi nghiệp đại học;

5. Bạn dạng chụp bằng giỏi nghiệp thạc sỹ, tiến sĩ và cácvăn bằng, chứng chỉ liên quan tiền (nếu có);

6. Bản chụp minh chứng nhân dân hoặc thẻ căn cướchoặc hộ chiếu;

7. Bạn dạng chụp ghi nhận bồi chăm sóc giảng viên đấu thầu;

8. Bản chụp chứng từ hành nghề chuyển động đấu thầu;

9. Tài liệu chứng tỏ số năm kinh nghiệm tay nghề làm việctrong lĩnh vực đấu thầu.

Điều 23. Điều khiếu nại công nhậngiảng viên đấu thầu

Cá nhân được thừa nhận là giáo viên đấu thầu, đượcđăng tải thông tin về giáo viên trên khối hệ thống mạng đấu thầu nước nhà khi đáp ứngđầy đủ những Điều kiện sau đây:

1. Có hồ sơ đk giảng viên theo nguyên lý tại Điều22 Thông bốn này;

2. Tốt nghiệp từ đh trở lên thuộc những chuyênngành pháp luật, kỹ thuật, kinh tế;

3. Bao gồm tối thiểu 05 năm khiếp nghiệm liên tiếp làm cáccông việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu hoặc gồm tổng thời hạn tốithiểu 06 năm tay nghề làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấuthầu tuy nhiên không liên tục;

4. Có ghi nhận bồi chăm sóc giảng viên đấu thầu;

5. Có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu bốn vấn,xây lắp, mặt hàng hóa, phi tư vấn.

Điều 24. Hồ nước sơ đăng ký cơ sởđào sinh sản đấu thầu

Hồ sơ đk cơ sở đào tạo đấu thầu bao gồm:

1. Đơn ý kiến đề nghị đăng cam kết cơ sở đào tạo đấu thầu theo mẫu mã số 10 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tưnày;

2. Phiếu báo tin đăng cam kết cơ sở huấn luyện đấuthầu theo chủng loại số 11 Phụ lục 2 ban hành kèmtheo Thông bốn này;

3. Tài liệu chứng tỏ việc đáp ứng nhu cầu các Điều kiệnquy định tại Điều 25 Thông tư này.

Điều 25. Điều kiện công nhậncơ sở huấn luyện và giảng dạy đấu thầu

Tổ chức được công nhận là cơ sở đào tạo và giảng dạy đấu thầu,được đăng tải thông tin về cơ sở huấn luyện và đào tạo trên hệ thống mạng đấu thầu quốc giakhi đáp ứng đầy đủ các Điều khiếu nại sau đây:

1. Bao gồm Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyếtđịnh thành lập so với tổ chức không tồn tại Giấy chứng nhận đăng ký kết doanh nghiệptrong đó tất cả ngành nghề đầu tư, sale dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầutheo lao lý của điều khoản hiện hành;

2. Tất cả hợp đồng huấn luyện và giảng dạy với giảng viên đấu thầu cótên trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

3. Tất cả phòng học, phương tiện, thiết bị huấn luyện và giảng dạy vàhọc tập thỏa mãn nhu cầu yêu cầu;

4. Có tài năng liệu giảng dạy phù hợp với Chương trìnhkhung theo nguyên tắc tại Điều 7 Thông bốn này;

5. Bao gồm tối thiểu 10 đề soát sổ trắc nghiệm, mỗi đềkiểm tra gồm 60 câu hỏi kèm theo đáp án. Những đề kiểm soát và đáp án đề nghị phù hợpvới cách thức của luật pháp về đấu thầu hiện tại hành và công tác khung.

Điều 26. Đăng ký giảng viên vàcơ sở huấn luyện và đào tạo đấu thầu

1. Đăng ký giảng viên đấu thầu:

Cá nhân đăng ký giảng viên đấu thầu lập 02 bộ hồ sơđăng ký theo chính sách tại Điều 22 Thông bốn này gởi đến bộ Kế hoạch cùng Đầu tứ đểxem xét, thừa nhận giảng viên đấu thầu và đăng tải tin tức về giáo viên trênHệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đồng thời gửi lý lịch kỹ thuật dưới dạng tậptin (định dạng Word) đến địa chỉ cửa hàng daotaodauthau
mpi.gov.vn.

2. Đăng cam kết cơ sở giảng dạy đấu thầu:

Tổ chức đk cơ sở đào tạo đấu thầu lập 02 bộ hồsơ đăng ký theo khí cụ tại Điều 24 Thông tư này giữ hộ đến bộ Kế hoạch cùng Đầu tưđể xem xét, thừa nhận cơ sở huấn luyện và giảng dạy đấu thầu với đăng tải tin tức về đại lý đàotạo trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đôi khi gửi phiếu hỗ trợ thôngtin đăng ký cơ sở huấn luyện đấu thầu bên dưới dạng tập tin (định dạng Word) mang lại địachỉ daotaodauthau
mpi.gov.vn.

Điều 27. Thẩm định, công nhậnvà xóa tên giảng viên, cơ sở đào tạo và giảng dạy đấu thầu trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốcgia

1. Hội đồng thẩm định:

a) bộ Kế hoạch với Đầu tứ giao Cục cai quản đấu thầuthành lập Hội đồng đánh giá và thẩm định để đánh giá và thẩm định hồ sơ đk giảng viên và cơ sở đàotạo đấu thầu. Hội đồng được sử dụng con vết của Cục cai quản đấu thầu vào giaodịch với những tổ chức, cá nhân liên quan trong quá trình thẩm định, công nhận,xóa tên giảng viên, cơ sở huấn luyện và đào tạo đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc giavà vào các chuyển động liên quan khác;

b) Hội đồng thẩm định chấm dứt việc đánh giá và thẩm định hồsơ đăng ký giảng viên, cơ sở huấn luyện đấu thầu trong thời hạn 10 ngày làm cho việckể từ thời điểm ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo giải pháp tại Điều 22 và Điều 24 Thông tư này.

2. Trong thời hạn 05 ngày có tác dụng việc kể từ thời điểm nhậnđược báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định, Cục làm chủ đấu thầu gồm tráchnhiệm:

a) phát hành quyết định thừa nhận giảng viên đấu thầunếu cá nhân đăng cam kết giảng viên đáp ứng quy định trên Điều 23 Thông tứ này;

b) ban hành quyết định thừa nhận cơ sở đào tạo và huấn luyện đấuthầu nếu tổ chức triển khai đăng ký cơ sở đào tạo đáp ứng nhu cầu quy định trên Điều 25 Thông tưnày;

c) thông tin cho cá nhân đăng ký kết giảng viên đấu thầu,tổ chức đăng ký cơ sở huấn luyện và giảng dạy đấu thầu biết vì sao không được thừa nhận trong trườnghợp hồ nước sơ đăng ký không đáp ứng nhu cầu quy định tại Điều 22 với Điều 24 Thông tư này;

d) Đăng tải thông tin về giảng viên, cửa hàng đào tạođấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời gian 07 ngày làm cho việckể trường đoản cú ngày phát hành quyết định thừa nhận giảng viên, thừa nhận cơ sở đào tạo và huấn luyện đấuthầu.

3. Xóa tên giảng viên, cơ sở đào tạo và huấn luyện đấu thầu trênHệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

a) Trong thời hạn 07 ngày làm cho việc tính từ lúc ngày pháthiện giảng viên, cơ sở đào tạo đấu thầu phạm luật quy định dẫn đến bị xóa têntrên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Cục cai quản đấu thầu ban hành quyết địnhxóa tên giảng viên, cơ sở huấn luyện và đào tạo đấu thầu phạm luật trên khối hệ thống mạng đấu thầuquốc gia;

b) Trong thời gian 03 ngày làm cho việc kể từ ngày banhành đưa ra quyết định xóa tên giảng viên, cơ sở huấn luyện và giảng dạy đấu thầu, Cục cai quản đấu thầuchịu nhiệm vụ đăng tải ra quyết định xóa thương hiệu trên hệ thống mạng đấu thầu quốcgia cùng gửi thông báo về vấn đề bị xoá tên tới giảng viên, cơ sở huấn luyện và đào tạo đấu thầuvi phạm;

c) giảng viên đấu thầu, cơ sở huấn luyện đấu thầu đang bịxóa thương hiệu trên hệ thống mạng đấu thầu giang sơn không được liên tục đăng ký côngnhận giáo viên đấu thầu, cơ sở đào tạo và huấn luyện đấu thầu.

Chương VI

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊNVÀ XỬ LÝ VI PHẠM trong HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU

Điều 28. Nhiệm vụ của cỗ Kếhoạch cùng Đầu tư

1. Bộ Kế hoạch và Đầu bốn giao Cục thống trị đấu thầuchịu trách nhiệm:

a) Xây dựng, thống trị cơ sở tài liệu và công khaithông tin về giáo viên đấu thầu, cơ sở huấn luyện đấu thầu, cá nhân được cấp chứngchỉ huấn luyện và giảng dạy đấu thầu cơ bản, chứng từ hành nghề chuyển động đấu thầu trên Hệ thốngmạng đấu thầu quốc gia;

b) tàng trữ hồ sơ đk cơ sở đào tạo và huấn luyện đấu thầu,đăng cam kết giảng viên đấu thầu, đăng ký thi ngay cạnh hạch cùng cấp chứng chỉ hành nghề hoạtđộng đấu thầu theo quy định;

c) xây đắp và phát hành giáo trình đào tạo, bồi dưỡngvề đấu thầu bảo đảm có nội dung cân xứng với quy định trong nước, tiền lệ quốctế nhằm cung ứng kiến thức, năng lực toàn diện cho những người làm công tác làm việc đấu thầuvà các giảng viên đấu thầu;

d) triển khai các trọng trách liên quan lại khác nhằm bảo đảmđáp ứng yêu thương cầu làm chủ nhà nước trong công tác làm việc đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu.

2. Thống nhất làm chủ hoạt hễ đào tạo, bồi dưỡngvề đấu thầu. Công ty trì hoặc phối hợp với các Sở chiến lược và Đầu bốn hoặc với các Bộ,ngành để theo dõi, khám nghiệm và xử lý phạm luật về chuyển động đào tạo, bồi dưỡng vềđấu thầu theo thẩm quyền.

Điều 29. Trách nhiệm của cơ sởđào tạo thành đấu thầu

1. Chỉ tổ chức các khóa đào tạo, tu dưỡng về đấuthầu khi đáp ứng một cách đầy đủ các Điều kiện dụng cụ tại Thông bốn này.

2. Kiến tạo tài liệu giảng dạy, cỗ đề chất vấn phùhợp với chương trình khung theo chính sách tại Mục A và Mục B Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông bốn này.

3. Ký kết hợp đồng với giảng viên đấu thầu có tên trênHệ thống mạng đấu thầu quốc gia để giảng dạy các lớp đào tạo, bồi dưỡng về đấuthầu.

4. Tổ chức những khóa huấn luyện đấu thầu cơ phiên bản theoquy định tại Điều 4 Thông tứ này.

5. Đăng tải danh sách học viên được cấp triệu chứng chỉđào tạo nên đấu thầu cơ bản theo cách thức tại Điều 10 Thông tư này.

6. Trước thời điểm ngày 31 mon 12 mặt hàng năm, gửi report hoạtđộng đào tạo, tu dưỡng về đấu thầu bằng văn phiên bản về cỗ Kế hoạch và Đầu tư. Nộidung report thực hiện theo chủng loại số 12 Phụ lục2 phát hành kèm theo Thông bốn này, mặt khác gửi báo cáo dưới dạng tập tin (địnhdạng Word) đến địa chỉ daotaodauthau
mpi.gov.vn.

Điều 30. Nhiệm vụ của giảngviên đấu thầu

1. đào tạo và giảng dạy theo đúng công tác khung quy địnhtại Phụ lục 1 phát hành kèm theo Thông tứ này.

2. Thường xuyên cập nhật kiến thức, cơ chế, chínhsách lao lý về đấu thầu và lao lý khác tất cả liên quan.

3. Trước thời gian ngày 31 tháng 12 hàng năm, gửi báo cáo hoạtđộng huấn luyện về đấu thầu bằng văn bản về cỗ Kế hoạch với Đầu tư. Văn bản báocáo triển khai theo mẫu số 13 Phụ lục 2 banhành kèm theo Thông tứ này, đôi khi gửi report dưới dạng tập tin (định dạngWord) đến add daotaodauthau
mpi.gov.vn.

Điều 31. Trọng trách của cánhân được cấp chứng từ hành nghề vận động đấu thầu

1. Hành nghề theo đúng nghành nghề dịch vụ hành nghề ghi trongChứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

2. Cập nhật kiến thức, cơ chế, chế độ pháp luậttrong trường hòa hợp có cơ chế mới.

3. Tuân thủ quy định của pháp luật về đấu thầu vàquy định khác của lao lý có tương quan trong quá trình hành nghề chuyển động đấuthầu.

4. Báo cáo về quy trình hành nghề hoạt động đấu thầukhi có yêu ước của cơ quan cai quản nhà nước và các cơ quan lại khác bao gồm thẩm quyền.

Điều 32. Trách nhiệm của cánhân được cấp bệnh chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản

1. Cập nhật kiến thức, cơ chế, chế độ pháp luậttrong trường hợp có chế độ mới.

2. Tuân thủ quy định của điều khoản về đấu thầu vàquy định không giống của pháp luật có liên quan trong thừa trình vận động đấu thầu.

Điều 33. Vi phạm quy định vềđào tạo, tu dưỡng đấu thầu

1. Đối cùng với cơ sở huấn luyện và giảng dạy đấu thầu:

Cơ sở huấn luyện và đào tạo đấu thầu có những hành vi dưới đây thìđược xem là vi phạm phương tiện về đào tạo, tu dưỡng đấu thầu:

a) Kê khai tin tức không trung thực khi đăng kýcơ sở đào tạo và giảng dạy đấu thầu;

b) Không sử dụng giảng viên đấu thầu có tên trên Hệthống mạng đấu thầu quốc gia để giảng dạy các lớp huấn luyện và đào tạo đấu thầu cơ bản;

c) Không thực hiện đào tạo nên đấu thầu cơ bạn dạng trên cơsở lịch trình khung hiện tượng tại Thông tứ này;

d) tiến hành đào tạo ra đấu thầu cơ bạn dạng không bảo đảmyêu ước về thời lượng về tối thiểu theo quy định;

đ) Cấp chứng từ cho các cá thể không tham gia lớpđào tạo đấu thầu cơ bạn dạng hoặc các cá nhân có tham gia mà lại không thỏa mãn nhu cầu đầy đủcác Điều khiếu nại tại Khoản 1 Điều 9 Thông tứ này;

e) xác nhận không trung thực mang lại giảng viên đấu thầu;

g) Không tàng trữ hồ sơ các khóa đào tạo, bồi dưỡngvề đấu thầu mà lại mình tổ chức theo lý lẽ tại Điều 5 Thông tứ này;

h) Không report định kỳ hàng năm hoặc report kếtquả từng khóa huấn luyện và giảng dạy đấu thầu cơ bản hoặc báo cáo đột xuất theo yêu ước của BộKế hoạch cùng Đầu tư về tình hình chuyển động đào tạo, bồi dưỡng của mình;

i) Không thông tin bằng văn phiên bản cho cỗ Kế hoạch vàĐầu tứ về vấn đề thay đổi add của trụ sở giao dịch (nếu có) trong thời gian60 ngày, tính từ lúc ngày cố kỉnh đổi showroom của trụ sở giao dịch.

2. Đối với giảng viên đấu thầu:

Giảng viên đấu thầu có các hành vi sau đây thì đượccoi là vi phạm luật quy định về đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu:

a) Kê khai thông tin không trung thực khi đăng kýgiảng viên đấu thầu;

b) Không giảng dạy trên đại lý chương trình form vềđào sản xuất đấu thầu;

c) Không báo cáo định kỳ thường niên hoặc báo cáo độtxuất theo yêu thương cầu của cục Kế hoạch cùng Đầu tứ tình hình chuyển động giảng dạy dỗ về đấuthầu của mình.

3. Đối với cá thể được cấp chứng từ hành nghề hoạtđộng đấu thầu:

Cá nhân được cấp chứng từ hành nghề hoạt động đấuthầu có những hành vi dưới đây thì được coi là vi phạm giải pháp về đào tạo, bồi dưỡngđấu thầu:

a) Kê khai không trung thực trong hồ nước sơ kiến nghị cấpchứng chỉ hành nghề chuyển động đấu thầu;

b) Hành nghề không nên với nội dung ghi trong chứngchỉ hành nghề chuyển động đấu thầu;

c) từ ý tẩy xoá, sửa chữa thay thế chứng chỉ hành nghề hoạtđộng đấu thầu;

d) đến mượn, thuê mướn hoặc cho người khác sử dụngchứng chỉ của bản thân để hành nghề hoạt động đấu thầu;

đ) Không tuân thủ quy định quy định về đấu thầu vàquy định điều khoản có tương quan trong quá trình hành nghề chuyển động đấu thầu.

4. Đối với cá thể được cấp chứng chỉ đấu thầu cơ bản:

Cá nhân được cấp chứng chỉ đấu thầu cơ phiên bản có cáchành vi sau đây thì được xem là vi phạm pháp luật về đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu:

a) Sử dụng chứng từ đấu thầu cơ bản không bởi vì cơ sởđào chế tác đấu thầu được đăng thiết lập trên khối hệ thống mạng đấu thầu đất nước cấp hoặc docơ sở huấn luyện và đào tạo đấu thầu được đăng download trên hệ thống mạng đấu thầu non sông cấpnhưng không đáp ứng một cách đầy đủ các Điều kiện phép tắc tại Khoản 1 Điều 9 Thông tưnày;

b) đến mượn, thuê mướn hoặc cho tất cả những người khác sử dụngchứng chỉ của mình để gia nhập tổ chuyên gia đấu thầu;

c) Không vâng lệnh quy định luật pháp về đấu thầu vàquy định quy định có liên quan trong vượt trình chuyển động đấu thầu.

Điều 34. Vẻ ngoài xử lý vi phạmquy định về đào tạo, bồi dưỡng đấu thầu

1. Đối với cơ sở đào tạo và huấn luyện đấu thầu:

a) tổ chức đăng cam kết cơ sở huấn luyện và đào tạo đấu thầu không đượcthẩm định để thừa nhận cơ sở huấn luyện và đào tạo đấu thầu trong thời hạn 02 năm đối vớihành vi vi phạm luật quy định trên Điểm a Khoản 1 Điều 33 Thông bốn này;

b) Xóa thương hiệu cơ sở đào tạo và giảng dạy đấu thầu trên hệ thống mạngđấu thầu non sông đối với một trong những hành vi phạm luật quy định tại những Điểma, b, c, d, đ, e với g Khoản 1 Điều 33 Thông bốn này;

c) Cảnh cáo cơ sở huấn luyện và đào tạo đấu thầu so với hành vivi phạm qui định tại những Điểm h, i Khoản 1 Điều 33 Thông tư này. đại lý đào tạođấu thầu bị hai lần cảnh cáo sẽ ảnh hưởng xóa thương hiệu trên hệ thống mạng đấu thầu quốcgia.

2. Đối với giáo viên đấu thầu:

a) cá thể đăng ký giảng viên đấu thầu ko đượcthẩm định để thừa nhận giảng viên đấu thầu trong thời gian 02 năm đối với hànhvi vi phạm quy định trên Điểm a Khoản 2 Điều 33 Thông tư này;

b) Xóa tên giảng viên đấu thầu trên khối hệ thống mạng đấuthầu non sông đối với một trong các hành vi vi phạm luật quy định tại những Điểm a, bKhoản 2 Điều 33 Thông tứ này;

c) Cảnh cáo giáo viên đấu thầu so với hành vi viphạm pháp luật tại Điểm c Khoản 2 Điều 33 Thông bốn này. Giáo viên đấu thầu bịhai lần cảnh cáo sẽ bị xóa tên trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

3. Đối với cá thể được cấp chứng từ hành nghề hoạtđộng đấu thầu:

a) không được cấp chứng chỉ hành nghề vận động đấuthầu trong thời gian 02 năm đối với hành vi vi phạm quy định trên Điểm a Khoản 3Điều 33 Thông tư này;

b) thu hồi chứng chỉ hành nghề chuyển động đấu thầutrong thời gian 02 năm so với hành vi vi phạm quy định tại các Điểm a, b Khoản3 Điều 33 Thông bốn này;

c) thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầutrong thời hạn 03 năm đối với hành vi vi phạm luật quy định tại những Điểm c, d với đKhoản 3 Điều 33 Thông tư này.

4. Đối với cá nhân được cấp chứng chỉ đào tạo và giảng dạy đấuthầu cơ bản:

a) tịch thu chứng chỉ giảng dạy đấu thầu cơ phiên bản khi cánhân phạm luật quy định trên Điểm a Khoản 4 Điều 33 Thông tứ này;

b) thu hồi chứng chỉ đào tạo và huấn luyện đấu thầu cơ phiên bản khi cánhân vi phạm quy định tại các Điểm b, c Khoản 4 Điều 33 Thông tứ này. Trong trườnghợp này, cá nhân không được cấp bệnh chỉ giảng dạy đấu thầu cơ phiên bản trong thờigian 02 năm kể từ ngày bị thu hồi chứng chỉ đang cấp.

5. Quanh đó các bề ngoài xử lý vi phạm theo quy địnhtại những Khoản 1, 2, 3 với 4 Điều này, tổ chức, cá nhân vi phạm luật pháp luậtvề đấu thầu còn bị xử trí theo các hiệ tượng quy định tại Điều121 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP với đăng cài trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốcgia, Báo Đấu thầu.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 35. Hướng dẫn thi hành

1. Đối cùng với cơ sở giảng dạy đấu thầu đã được cỗ Kế hoạchvà Đầu tư đăng tải thông tin trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia:

a) gởi hồ sơ cập nhật thông tin cố nhiên 10 cỗ đềkiểm tra trắc nghiệm theo cơ chế tại Khoản 5 Điều 25 Thông tư này về bộ Kế hoạchvà Đầu tư trước ngày 01 tháng 9 năm 2016;

b) Đến ngày 01 tháng 9 năm năm nhâm thìn (tính theo dấu bưuđiện hoặc dấu công văn đến), nếu cỗ Kế hoạch cùng Đầu tư không sở hữu và nhận được làm hồ sơ cậpnhật tin tức của cơ sở đào tạo và huấn luyện đấu thầu hoặc những bộ đề khám nghiệm trắc nghiệmkhông đầy đủ và không cân xứng theo phương pháp của luật pháp về đấu thầu thì cơ sởđào tạo ra đấu thầu sẽ bị xóa tên trên khối hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

2. Giáo viên đấu thầu sẽ được bộ Kế hoạch cùng Đầutư đăng tải tin tức trên khối hệ thống mạng đấu thầu non sông sẽ thường xuyên đượcđăng tải tin tức nếu thỏa mãn nhu cầu một trong số Điều khiếu nại sau đây:

a) có tên trong Ban soạn thảo, Tổ chỉnh sửa xây dựngmột trong những văn bản quy phi pháp luật về đấu thầu (Luật đấu thầu số61/2005/QH11, Nghị định số 111/2006/NĐ-CP, Nghị định số 58/2008/NĐ-CP, Nghị địnhsố 85/2009/NĐ-CP, lý lẽ đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP) vàtừ ngày 01 tháng 01 năm 2014 đến ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành đã trựctiếp tham gia huấn luyện tối thiểu 05 lớp đào tạo, tu dưỡng cấp chứng chỉ bồidưỡng nhiệm vụ đấu thầu theo mức sử dụng tại Thông tứ số 10/2010/TT-BKH ngày 13tháng 5 năm 2010 của bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) từ thời điểm ngày 01 tháng 01 năm năm trước đến ngày Thông tưnày có hiệu lực thực thi thi hành sẽ trực tiếp tham gia đào tạo tối thiểu 30 lớp đào tạo,bồi dưỡng cấp chứng chỉ bồi dưỡng nhiệm vụ đấu thầu theo cơ chế tại Thông tưsố 10/2010/TT-BKH ngày 13 mon 5 năm 2010 của cục Kế hoạch và Đầu tư.

3. Giảng viên đã có đăng tải thông tin trên Hệ thốngmạng đấu thầu non sông có nhiệm vụ gửi hồ nước sơ cập nhật thông tin giảng viênbao gồm: những thông tin có thay đổi so với tin tức đang đăng mua trên Hệ thốngmạng đấu thầu non sông và tài liệu minh chứng sự đáp ứng quy định trên Khoản 2Điều này.

Đến ngày 01 tháng 9 năm 2016 (tính theo vệt bưu điệnhoặc vết công văn đến), nếu bộ Kế hoạch cùng Đầu tư không nhận được làm hồ sơ cập nhậtthông tin giáo viên hoặc giáo viên không đáp ứng quy định trên Khoản 2 Điềunày thì giảng viên đấu thầu sẽ bị xóa thương hiệu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

4. Giáo viên đấu thầu được liên tiếp đăng download thôngtin trên khối hệ thống mạng đấu thầu nước nhà không cần được có chứng nhận bồi dưỡnggiảng viên đấu thầu và được cấp chứng từ hành nghề chuyển động đấu thầu tư vấn,xây lắp, sản phẩm hóa, phi tư vấn sau khoản thời gian gửi hồ nước sơ ý kiến đề nghị về bộ Kế hoạch với Đầutư. Hồ nước sơ ý kiến đề xuất bao gồm:

a) Đơn ý kiến đề xuất cấp chứng chỉ hành nghề vận động đấuthầu theo mẫu mã số 4b Phụ lục 2 ban hành kèmtheo Thông tư này;

b) 02 ảnh màu khuôn khổ 3x4 chụp trong thời hạn 06 thánggần nhất;

c) phiên bản chụp chứng tỏ nhân dân hoặc thẻ căn cướchoặc hộ chiếu.

5. Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu do các cơsở đào tạo đã được cỗ Kế hoạch cùng Đầu tứ đăng tải thông tin trên hệ thống mạngđấu thầu tổ quốc cấp theo giải pháp tại Thông tứ số 10/2010/TT-BKH ngày 13tháng 5 năm 2010 của bộ Kế hoạch và Đầu tư lý lẽ về đào tạo, bồi dưỡng nghiệpvụ đấu thầu vẫn có mức giá trị áp dụng và tương đương với chứng chỉ đào tạođấu thầu cơ bạn dạng theo quy định tại Thông tư này.

6. Việc tổ chức triển khai thi gần cạnh hạch cấp chứng chỉ hành nghềhoạt đụng đấu thầu được thực hiện bước đầu từ ngày thứ nhất tháng 01 năm 2017.

7. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm2018, cá nhân tham gia trực tiếp vào bài toán lập, thẩm định hồ sơ mời quan liêu tâm, hồsơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; review hồ sơ quan tiền tâm, hồ nước sơdự sơ tuyển, làm hồ sơ dự thầu, làm hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả mời quan tiền tâm, kếtquả mời sơ tuyển, công dụng lựa lựa chọn nhà thầu thuộc tổ chức triển khai đấu thầu chuyên nghiệp,doanh nghiệp, đối kháng vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban làm chủ dự án chăm nghiệp,đơn vị sắm sửa tập trung cần có chứng từ hành nghề hoạt động đấu thầu.

Điều 36. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng7 năm năm nhâm thìn và sửa chữa thay thế Thông tứ số 10/2010/TT-BKH ngày 13 tháng 5 năm 2010 củaBộ kế hoạch và Đầu tư chế độ về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu.

2. Những Bộ, cơ quan ngang Bộ, phòng ban trực thuộcChính phủ, cơ quan khác sống Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp và tổ chức, cánhân bao gồm liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tứ này. Trong quá trình thựchiện, nếu gồm vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ sở thuộc Chínhphủ, cơ quan khác sống Trung ương, Ủy ban nhân dân các cấp với tổ chức, cá nhân cóliên quan gửi chủ ý về cỗ Kế hoạch và Đầu tứ để kịp thời phía dẫn./.

Xem thêm: Hướng Dẫn Làm Các Loại Nước Ép Lựu Mix Với Gì Để Vừa Ngon Mà Còn Healthy

vị trí nhận: - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; - VP BCĐ TW về phòng, kháng tham nhũng; - HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - Văn phòng trung ương và những Ban của Đảng; - Văn phòng quản trị nước; - Hội đồng dân tộc và những Ủy Ban của Quốc hội; - văn phòng Quốc hội; - Văn phòng bao gồm phủ; - toàn án nhân dân tối cao nhân dân buổi tối cao; - Viện Kiểm cạnh bên nhân dân tối cao; - truy thuế kiểm toán Nhà nước; - cơ sở Trung ương của các đoàn thể; - trang web của chủ yếu phủ; Công báo; - các Sở KH&ĐT những tỉnh, tp trực thuộc TW; - các đơn vị thuộc bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Cục bình chọn văn phiên bản - cỗ Tư pháp; - Lưu: VT, cục QLĐT (HC).

BỘ TRƯỞNG Nguyễn Chí Dũng

PHỤ LỤC 1

CÁC CHƯƠNG TRÌNH size ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VỀ ĐẤU THẦU(Ban hành đương nhiên Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 5 năm năm 2016 củaBộ kế hoạch và Đầu tư)

A. CHƯƠNG TRÌNHKHUNG ĐÀO TẠO ĐẤU THẦU CƠ BẢN ĐỐI VỚI LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Chương trình khung huấn luyện và đào tạo đấu thầu cơ phiên bản đối vớilựa lựa chọn nhà thầu bao hàm các siêng đề cơ bản như sau:

1. Chăm đề 1: Tổng quan tiền về lựa chọn nhà thầu

Chuyên đề này bao gồm các ngôn từ cơ bạn dạng như sau:

- kim chỉ nam của gạn lọc nhà thầu;

- quy trình hình thành và trở nên tân tiến công tác đấuthầu trên nhân loại và tại một số trong những nước;

- quá trình hình thành và cải tiến và phát triển công tác đấuthầu tại Việt