Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí công đoàn

     
reviews Danh bạ tổ chức triển khai Tin chuyển động siêng đề bốn vấn pháp luật Văn bạn dạng VB chỉ đạo điều hành
*

*
siêng đề chính sách - luật pháp


CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN…………………..

Bạn đang xem: Tờ trình xin hỗ trợ kinh phí công đoàn

Số: ……./TTr-CĐ……

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

……………, tháng ngày năm 20

TỜ TRÌNH

Đề nghị cung ứng ………………………………………………………….

Kính gửi:

- sở tại Công đoàn giáo dục đào tạo Việt Nam;

- Ban làm chủ “Quỹ thôn hội công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam”.

Căn cứ biên phiên bản họp xét …………………… ngày / /20 , Ban thường xuyên vụ Công đoàn……………………………………..đề nghị sở tại Công đoàn giáo dục Việt Nam, Ban làm chủ “Quỹ thôn hội công đoàn giáo dục Việt Nam” hỗ trợ………………………(có danh sách kèm theo). Tổng thể tiền ý kiến đề nghị ……………… với gửi về thông tin tài khoản (tên, số tài khoản, Ngân hàng…)

Ban thường vụ Công đoàn……………… ý kiến đề nghị Thường trực Công đoàn giáo dục và đào tạo Việt Nam; Ban làm chủ “Quỹ làng hội công đoàn giáo dục Việt Nam” quyết định.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu: VPCĐN

.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

(Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch

Ký và đóng dấu)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

*

TRÍCH BIÊN BẢN

Họp xét..........................................................................

1. Thành phần, thời gian:

- Thành phần: Ban thường xuyên vụ .................. Tất cả ........đồng chí.

- xuất hiện ............ đ/c; vắng vẻ mặt: ..............

- chủ trì: Đ/c ........................., chức vụ

- Thư ký: Đ/c .........................., chức vụ

- Thời gian: ........................................

Xem thêm: Trung Tâm Bảo Hành Điều Hòa Daikin Điện Hoa 24H, Trung Tâm Bảo Hành Điền Hòa Daikin Chuyên Nghiệp

- Địa điểm: chống họp ...................

2. Nội dung:

Họp xét .................................................................................................................

Sau lúc chứng kiến tận mắt xét đề xuất ..............., cuộc họp nhất trí đề nghị Thường trực Công đoàn giáo dục đào tạo Việt Nam, Ban quản lý “Quỹ thôn hội Công đoàn giáo dục đào tạo Việt Nam” .......................................................................hỗ trợ .......................................................

Cuộc họp chấm dứt vào hồi tiếng phút, tháng ngày năm đôi mươi ./.

THƯ KÝ

..............................

CHỦ TRÌ BUỔI HỌP

CHỦ TỊCH

.....................................

CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN………………………….

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự vì - Hạnh phuc

*

DANH SÁCH ……………………. ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

TỪ QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số……/……….ngày / /20 của CĐ ……………..)

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác

Lý do kiến nghị

Mức kiến nghị hỗ trợ

Cộng

fan lập biểu …………., ngày mon năm 20

TM. BAN THƯỜNG VỤ

Lưu ý:

- các trường hợp cung ứng gia đình đơn vị giáo, người lao động bị tử vong có bản photô triệu chứng tử của địa phương.

Xem thêm: Phân Tích Bài Thơ Chú Bò Tìm Bạn, Bài Cảm Nhận Hay, Bài Thơ Chú Bò Tìm Bạn

- hỗ trợ trang thiết bị cần thiết cho CBNGNLĐ ở trong nhà công vụ giáo viên nhân dịp khánh thành gồm 3 làm giá của 03 nơi buôn bán hàng; giấy xác nhận của đơn vị được cung cấp các trang thiết bị rất cần thiết khi trao tặng

CÔNG ĐOÀN ………………………..

*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phuc

*

DANH SÁCH ……………….NHẬN TIỀN HỖ TRỢ

TỪ QUỸ XÃ HỘI CÔNG ĐOÀN GIÁO DỤC VIỆT NAM

(Kèm theo QĐ số……/……….ngày / /20 của CĐGD Việt Nam)

TT

Họ tên

Đơn vị

công tác

Số chi phí được cung cấp

Ký nhận

(ghi rõ họ, tên)

Cộng

fan lập biểu …………., ngày mon năm 20

TM. BAN THƯỜNG VỤ