TOÁN TỬ 3 NGÔI JAVASCRIPT

     

Toán tử JavaScript tất cả có các toán tử số học, những toán tử so sánh, toán tử logic và những toán tử cùng với chuỗi ký kết tự


Cơ bạn dạng về những biểu thức và toán tử vào Javascript, các toán tử cần nắm rõ ở đó là các toán tử số học tập toán tử gán toán tử đối chiếu toán tử logic những toán tử cùng với chuỗi ...

Bạn đang xem: Toán tử 3 ngôi javascript

Các toán tử gán vào Javascript

Toán tử gán được dùng để làm gán quý hiếm ở bên cần toán tử vào biến hóa ở phía bên trái toán tử. Có các toán tử gán sau:

Toán tử lấy một ví dụ Ý nghĩa
= x = y gán y vào x
+= x += y x = x + y
-= x -= y x = x - y
*= x *= y x = x * y
/= x /= y x = x / y
%= x %= y x = x % y

Các toán tử số học

Các toán tử số học tập này thực hiện trên các số - dữ liệu dạng số (cụ thể hoặc biến).

Xem thêm: Những Mẫu Sơ Đồ Tư Duy Đẹp, Top 8 Vẽ Sơ Đồ Tư Duy Đẹp Sáng Tạo Đơn Giản 2022

Toán tử biểu hiện Ví dụ
+ phép cộng 25 + 5 = 30
- phép trừ 10 - 5 = 5
* phép nhân 2*3 = 6
/ phép chia 20 / 2 = 10
% lấy phần dư của phép chia 56 / 3 = 2
++ Tăng thêm 1 var a = 10; a ++; //giá trị a là 11
-- giảm đi 1 var a = 10; a --; //giá trị a là 9

var x = 10 + 5;document.write(x);// In ra: 15Có thể thực hiện nhiều số hạng:

var x = 10;var y = x + 5 + 22 + 45 + 6548;document.write(y);//In ra : 6630Ví dụ về phép phân chia lấy phần dư modulus

var myVariable = 26 % 6;//myVariable bằng 2Chú ý về phép toán tạo thêm 1 ++ và giảm 1 --: lúc viết biểu thức thì toán tử rất có thể ở bên trước hoặc sau biến nên tăng giảm, kết quả trả về của biểu thức bao gồm sự không giống nhau tùy phương pháp viết

Viết sau biến chuyển như: a = var++, b = var-- thì quý giá trả về của biểu thức (giá trị gán vào a, b) là giá chỉ trị nơi bắt đầu của var, còn phiên bản thân var vẫn được tăng, giảm

var a = 0; b = 10;var a = b++;//a đã là 10; b là 11Nếu toán tử ++-- viết phía trái biến, thì giá trị biểu thức trả về đó là biến sau thời điểm tăng giảm

var a = 0; b = 10;var a = ++b;//a sẽ là 11; b là 11

Toán tử so sánh

Toán tử so sánh sử dụng trong số biểu thức về logic để so sánh bằng nhau, không giống nhau. Nó trả về cực hiếm true false

JavaScript có một vài toán tử so sánh, ví dụ đối chiếu bằng: ==

var num = 10;// num == 8 will return falseBảng toán tử so sánh

Toán tử mô tả Ví dụ
== so sánh bằng 5 == 10 false
=== giống nhau (cùng giá trị và hình dạng dữ liệu) 5 === 10 false
!= khác giá chỉ trị 5 != 10 true
!== Khác quý giá và kiểu 10 !== 10 false
> lớn hơn 10 > 5 true
>= lớn hơn hoặc bằng 10 >= 5 true
nhỏ hơn 10 false
nhỏ hơn 10 false

Khi sử dụng những toán tử này, hãy chắc hẳn rằng các số hạng bao gồm cùng kiểu; số đối chiếu với số; chuỗi so sánh với chuỗi ...

Xem thêm: Xin Giấy Xác Nhận Hạnh Kiểm Chứng Ở Đâu, Xin Giấy Xác Nhận Hạnh Kiểm Ở Đâu

Toán tử logic

Bảng toán tử logic gồm những phép toán : và - hoặc - che định

Toán tử mô tả
&& phép cùng trả về true nếu như 2 số hạng là true: a && b
|| phép hoặc trả về true nếu một trong những 2 số hạng là true : a || b
! phủ định; trả về cực hiếm ngược cùng với biểu thức !a

var a = (4 > 2) && (10 2 là true, 10

Toán tử điều kiện

variable = (condition) ? value1: value2;Nhận quý hiếm value1 nếu đk là true, nhấn value2 nếu đk false

var isAdult = (age

Toán tử cùng với chuỗi

Toán tử cùng với chuỗi áp dụng nhiều là nối hai chuỗi lại cùng với nhau, thực hiện toán tử + để nối. Xem xét toán tử này rất có thể nối số vào chuỗi.

var mystring1 = "Học viết mã ";var mystring2 = "JavaScript.";document.write(mystring1 + mystring2);//sẽ viết ra: học tập viết mã JavaScript.Xuất thay đổi ra chuỗi với nghệ thuật Template Literal

Bạn có thể đưa vào chuỗi nằm giữa dấu `` (không đề xuất "" tốt ""), trong chuỗi đó rất có thể chèn biểu thức với ký kết hiệu $biểu-thức

let tb = `Hai nhân hai là $2*2`; let name = "onip.vn"; let msg = `Xin chao $name`; console.log(tb); console.log(msg);

Toán tử typeof

Toán tử typeof trả về kiểu tài liệu cần khám nghiệm của một biến, một giá chỉ trị.

var a = 1;var b = "Hi";var c = true;var d = null;var e;console.log(typeof(a)); // trả về numberconsole.log(typeof(b)); // trả về stringconsole.log(typeof(c)); // trả về booleanconsole.log(typeof(d)); // trả về objectconsole.log(typeof(e)); // trả về undefinedconsole.log(typeof(f)); // trả về undefined