VIẾT CHƯƠNG TRÌNH TÍNH TỔNG S = 1+2+...+N

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử và Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, hướng nghiệpHoạt đụng trải nghiệm sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật
*

Bài tập 1: Viết lịch trình tính tổng S = 1+2+...+N.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng s = 1+2+...+n

Bài tập 2: Viết lịch trình nhập vào N số nguyên từ bàn phím. Hãy tính và in ra màn hình hiển thị tổng của các số vừa mới được nhập vào.

Bài tập 3: Viết chương trình nhập vào các số nguyên cho đến khi nào gặp số 0 thì kết thúc. Hãy đếm xem gồm bao nhiêu số chẵn vừa được nhập vào.

Bài tập 4: Viết chương trình tính số Pi với độ chính xác Epsilon, biết:

Pi/4 = 1-1/3+1/5-1/7+...

Bài tập 5: Viết công tác nhập vào số nguyên N. In ra screen tất cả những ước số của N.


Lớp 8 Tin học bài xích 6. Câu lệnh điều kiện
5
0

Program Sara_Trang;

Uses crt;

Var N,i,S:integer;

Begin

Clrscr;

Write("Nhap vao gia tri cua N :"); Readln(N);

S:=0;

For i:=1 to N vì chưng S:=S+i;

Writeln("Ket qua la :",S);

Readln

End.

Xem thêm: Quyết Định 79/Qđ-Bxd Bản Word


Đúng 0
comment (0)

Program Sara_Trang;

Uses crt;

Var N,S,i,X : Integer;

Begin

Clrscr; S:=0;

For i:=1 to lớn n Do

Begin

Write("Nhap so nguyen X= "); Readln(X);

S:=S+X;

End;

Writeln(‘Tong cac so duoc nhap vao la: ‘,S);

Readln

End.


Đúng 0
phản hồi (0)

Program Sara_Trang;

Uses crt;

Var N,dem : Integer;

Begin

Clrscr;

dem:=0;

Repeat

Write("Nhap vao mot so nguyen N= "); Readln(N);

If N gian lận 2 = 0 Then dem:=dem+1;

Until N=0;

Writeln(‘Cac so chan duoc nhap vao la: ‘,dem);

Readln

End.


Đúng 0
phản hồi (0)

quá dễ

bài 1:

uses crt;

var s,i,n:integer;

begin

clrscr;

write("n="); readln(n);

s:=0;

for i:=1 to n vị

s:=s+i;

writeln("tong la: ",s);

readln;

end.

Bài 2:

uses crt;

var n,i,t:integer;

a:array<1..100>of integer;

begin

clrscr;

write("n="); readln(n);

for i:=1 to n vày

begin

write("a<",i,">="); readln(a);

end;

------------xuat-day---------------

for i:=1 khổng lồ n bởi

write(a:4);

------------tinh-tong---------------

writeln;

t:=0;

for i:=1 lớn n bởi

t:=t+a;

writeln("tong cua day A= ",t);

readln;

end.

bài 3:

uses crt;var n,i,dem:integer; a:array<1..100>of integer;beginclrscr;write("nhap n="); readln(n);for i:=1 to lớn n bởi begin write("a<",i,">="); readln(a); if a=0 then exit end;dem:=0;for i:=1 to lớn n do if a gian lận 2=0 then inc(dem);writeln("so luong so chan ban vua nhap vao la: ",dem);readln;end.

Xem thêm: Bộ Quan Thần Linh Hóa Lúc Nào, Những Điều Cấm Kỵ Trong Ngày Ông Công Ông Táo

bài 4:

Uses Crt;Const Epsilon=1E-4;Var Pi,t:real;i,s:Integer;BeginPi:=4; i:=1; s:=-1;t:=4/(2*i+1);While t>Epsilon DoBeginPi:=Pi+s*t;s:=-s; i:=i+1;t:=4/(2*i+1);End;Writeln("So Pi = ",Pi:0:4);Readln;End.